Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita
Alternative Title:
Learning in groups and personality change
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003.
Pages:
178 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Preface — Įvadas: Tyrimo organizavimas ir metodika; Tiriamieji ir jų charakteristika — Mokymosi teoriniai pagrindai — Mokymosi teorijos: Bihevioristinė mokymosi samprata; Kognityvinė mokymosi samprata; Humanistinė mokymosi samprata; Neurologijos atradimų įtaka mokymosi sampratai; Konstruktyvistinė mokymosi samprata — Mokymąsi, kaip socialinį procesą, pagrindžiančios sąveikos — Mokinių individualių skirtumų ypatumai mokymosi procese — Patirties ir refleksijos įtaka mokymuisi — Mokymasis grupėse — Bendradarbiavimo tendencijos visuomenėje — Mokymosi grupių ypatumai: Grupių tikslai; Grupės raidos etapai; Grupės normos; Bendradarbiaujančių grupių požymiai; Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai; Grupių sudarymas; Grupės dydis; Grupės sudėtis; Grupės darbo trukmė; Grupių mokymosi tikslai — Mokymosi grupėse privalumai ir trūkumai — Mokymosi grupėse metodų vieta ugdymo sistemoje — Mokytojų ir besimokančiųjų požiūris į mokymąsi grupėse — Mokymosi grupėse įtaka kognityvinių gebėjimų kaitai — J. Piaget ir L. S. Vygotskio požiūris į kognityvinę raidą — Kalba - svarbiausias komunikacijos komponentas. Mąstymo ir kalbos ryšys — Vaikų mąstymo ir kalbos charakteristikos — Kognityvinių gebėjimų kaita mokantis grupėse: Probleminės situacijos; Kalbos gebėjimų raidos dinamika eksperimentinėse (E) ir kontrolinėse (K) grupėse; Berniukų ir mergaičių kalbos raidos pokyčiai eksperimentinėse (E) ir kontrolinėse (K) grupėse — Grupės įtaka socialinių gebėjimų kaitai — Socialiniai gebėjimai ir jų ugdymas — Dalyvavimas grupės darbe — Pasitikėjimas grupėje — Aplinkos vaidmuo besimokančiųjų socialinei raiškai — Klasės valdymo ypatumai — Socialinių gebėjimų ypatumai mokymosi grupėse — Mokymosi ir kaitos grupėse tyrimų rezultatų aptarimas —Bendrosios išvados — Learning in Groups and Personality Change — Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje gilinamasi į mokymosi esmę, siekiama pagrįsti mokymąsi grupėse, atskleisti įvairius požiūrius į grupes, jų dinamiką, pristatyti įvairias šį fenomeną tyrinėjusių autorių pozicijas, taip pat atskleisti dėsningumus ir problemas, su kuriomis neišvengiamai susiduriama pereinant nuo klasikinio prie mokymosi grupėse. Atskleidžiama ir eksperimentiškai įrodoma mokymosi grupėse įtaka asmenybės kognityvinių ir socialinių gebėjimų raiškai. Pirmoje monografijos dalyje pateikiamos svarbios šių dienų edukologijos mokslui mokymosi teorijų sampratos, nagrinėjamos metakognityvinės charakteristikos, patirtinis-reflektyvinis mokymasis. Antroje dalyje, remiantis teoriniais pagrindais, siekiama pagrįsti mokymąsi grupėse, atskleisti įvairius požiūrius į grupes, jų dinamiką, pristatyti įvairius šį metodą nagrinėjusius autorius, atskleisti dėsningumus pereinant nuo tradicinio prie mokymosi grupėse. Trečioje dalyje atskleidžiami kognityvinių gebėjimų ypatumai, mąstymo ir kalbos ryšys, pateikiami kognityvinių gebėjimų plėtojimo, mokantis grupėse, tyrimai bei jų mokslinė analizė. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami socialiniai gebėjimai ir jų įgijimas mokantis grupėse. Grupės įtaka socialinių gebėjimų kaitai grindžiama ir įrodoma atlikto originalaus tyrimo būdu. Monografija skirta edukologijos mokslininkams, magistrantams, doktorantams, ji gali būti naudinga pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus moksleiviais, andragogams, būsimiems mokytojams ir visiems, kurie domisi procesais, vykstančiais mokinių ir suaugusiųjų grupėse kartu mokantis ir dirbant.Reikšminiai žodžiai: Asmenybės kaita; Kognityvinių gebėjimų kaita; Mokymasis grupėje; Mokymasis, mokymasis grupėse, asmenybės kaita; Mokymosi teoriniai pagrindai; Socialinių gebėjimų kaita; Change of the cognitive skills; Change of the social skills; Cooperative learning; Learning; Learning in groups; Learning theories; Personality change; Personality development.

ENThe monograph provides an in-depth analysis of learning, seeks to provide reasons for learning in group, discover various views on groups, their dynamics, present various opinions taken by the authors investigating the above phenomena and to discover regularities and issues that necessarily occur when moving from classic learning to group learning. The work discovers and experimentally proves the impact of group learning to expression of individual cognitive and social abilities. The first part of the monograph presents important concepts of learning theories for modern educology, and examines metacognitive characteristics and experience based and reflection-based learning. The second part, based on theoretical grounds, seeks to validate group learning, discover various views on the groups, their dynamics, present various authors investigating the above method and to discover regularities that necessarily occur when moving from classic learning to group learning. The third part discovers special characteristics of cognitive abilities, connection of thinking and language, presents studies on development of cognitive abilities in case of group learning and scientific analysis of the same. The fourth part examines social abilities and their acquisition in case of group learning. The impact of group on change of social abilities is based and evidenced by an original research. The monograph is intended for scientist, master and doctoral level students of educology, but can also be useful to teachers working with pupils of various age, as well as for teachers of adults, future teachers and anyone interested in processes taking place in groups of pupils and adults when learning and working collectively.

ISBN:
9955530359
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31495
Updated:
2021-02-10 20:40:08
Metrics:
Views: 89    Downloads: 25
Export: