Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys
Alternative Title:
Spirituality of teenagers as a pedagogical phenomenon
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004.
Pages:
225 p
Series:
Mokslinės monografijos
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Mokytojų poveikis; Paaugliai; Ugdymas; Vertybės; Visuomenė; Education; Society; Spirituality; Teacher's impact; Teenagers; Values.
Contents:
Įvadas — Dvasingumo fenomeno teoriniai pagrindai — Filosofinis-teologinis požiūris į dvasingumą — Dvasios, sielos ir kūno sąlytis — Šių laikų krikščioniškasis požiūris į dvasią — Dvasingumo sampratų raidos ištakos — Dvasingumas kaip edukologinio pažinimo objektas — Dvasingumo ugdymo tyrimai — Dvasingumo modelis kaip ugdymo tyrimų pamatas — Paauglių dvasingumo tyrimo rezultatai — Diagnostinio tyrimo paskirtis ir organizavimas — Paauglių požiūris i dvasines vertybes — Dvasinių vertybių išgyvenimų ypatumai — Dvasinių vertybių realizavimas paauglių elgesyje — Paauglių dvasingumo raiška lyties ir amžiaus atžvilgiais — Veiksniai, darantys poveikį dvasiniam paauglių tapsmui — Pasaulėžiūriniai veiksniai — Paauglių pasaulėžiūrinių nuostatų kryptingumas — Paauglių požiūris į religines vertybes — Paauglių požiūrio į tautą reikšmingumas — Socialiniai veiksniai — Paauglių savijauta šeimoje — Paauglių santykiai su bendraamžiais — Pedagoginiai veiksniai — Paauglių savijauta mokykloje — Humanistinė pedagogo kompetencija — Mokyklos tipo įtaka paauglių vertybių internalizacijai: Tiesos vertybių internalizacijos ypatumai; Gėrio vertybių internalizacija; Grožio vertybių internalizacija — Paauglių dvasingumo ugdymo pedagogines prielaidos — Dvasingumo ugdymo prielaidų paieškos — Pedagogo asmenybės dvasinis brandinimas — Ugdymo tikslų subordinacija — Ugdymo technologijų jungtis su dvasiniu ugdymu — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Dvasingumas; Filosofija / Philosophy; Pedagogai / Pedagogues; Paaugliai / Adolescents; Ugdymas / Education; Visuomenė; Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTDvasingumas postmoderniame pasaulyje tampa reikšminga pedagogine problema, kuri plačiai analizuojama monografijoje. Pirmoje dalyje pristatoma dvasingumo fenomeno samprata, grindžiama filosofiniu-teologiniu, psichologiniu ir pedagoginiu atžvilgiais. Pirmiausia aptariama dvasios, sielos ir kūno sąryšio sampratų raida, atskleidžiama krikščioniškasis požiūris į dvasią bei pagrindinės dvasingumo sampratos, įsitvirtinusios nuo V amžiaus. Pedagoginiu aspektu reikšminga dvasingumo ugdymo tyrimų apžvalga, didinanti dvasingumo sampratų įvairovę ir kreipianti į jų svarbą ugdymo procese. Šioje dalyje pateikiama originali dvasingumo apibrėžtis ir hipotetinis dvasingumo tyrimo modelis, apimantis transcendentines, bazines ir asmenines vertybes bei empirinius jų rodiklius. Antra dalis skirta dvasingumo tyrimo rezultatams. Atskleidžiama paauglių dvasinių vertybių internalizacija kognityviniu, emociniu ir elgesio lygmenimis, kartu parodomi vidiniai ryšiai bei dėl lyties ir amžiaus atsiradę skirtumai. Trečioje dalyje analizuojami veiksniai, turintys įtakos dvasiniam paauglių tapsmui. Statistiškai pagrindžiamos dvasinių vertybių internalizacijos sąsajos su pasaulėžiūrinėmis nuostatomis, savijauta namuose ir mokykloje, santykiais su bendraamžiais, tėvais ir pedagogais, taip pat atskleidžiama mokyklų tipų įtaka dvasinei paauglių kaitai. Ketvirta dalis apima paauglių dvasingumo ugdymo pedagogines prielaidas. Tarp jų itin pabrėžiama pedagogo asmenybės branda, kuri siejama tiek su ugdytojo ir ugdytinio santykių inicijavimu, tiek su ugdymo tikslų bei technologijų pasirinkimu ir realizavimu.

ENSpirituality, which becomes a significant educational problem in the post-modern world, is analysed extensively in the monograph. Its 1st part introduces the conception of spirituality, based on philosophical-theological, psychological and educational perspectives. The development of concepts of the link between the spirit, the soul and the body is discussed first, the Christian approach to the spirit and main conceptions of spirituality, established in the 5th century, are revealed. The review of studies on spirituality education, extending the variety of spirituality concepts and focusing on their importance in the educational process, is significant from the educational perspective. This part provides an original definition of spirituality and a hypothetical model for studying spirituality, covering transcendental, basic and personal values, as well as their empirical indicators. The 2nd part deals with the results of the spirituality study. The internalisation of adolescents’ spiritual values is revealed at the cognitive, emotional and behavioural levels, internal relations and the differences caused by gender and age are shown. The 3rd part analyses factors, affecting adolescents’ spiritual development. Links between the internalisation of spiritual values and outlook, the way they feel at school and at home, relations with peers, parents and teachers are statistically grounded, the influence of school types on adolescents’ spiritual transformation is revealed. The 4th part deals with educational preconditions for spirituality development in adolescents. The maturity of the teacher’s personality, which is related to both initiation pupils and teachers’ relations and the choice of educational objectives, as well as their implementation, is particularly emphasised.

ISBN:
9955516836
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11879
Updated:
2020-09-30 17:23:21
Metrics:
Views: 96    Downloads: 1
Export: