Studentų vertybinių orientacijų ir muzikinio pasirengimo ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų vertybinių orientacijų ir muzikinio pasirengimo ryšys
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 91-95
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama studentų, būsimųjų pradinių klasių mokytojų, vertybinė orientacija, požiūris į vertybes, vertybinių orientacijų įtaka muzikiniam pasirengimui. Tyrimo duomenys parodė, kad iš 45 pateiktų vertybių (materialinių, dvasinių profesinių) reikšmingiausiomis būsimieji mokytojai laiko sveikatą (86,5%), meilę (82,6%), darnią šeimą (81,3%), mėgstamą darbą (71,0%), pagarbą tėvams (65,8%), gyvenimo džiaugsmą (63,2%), autoritetą (58,1%) ir kt. O hedonistinės vertybės, kaip nerūpestingumas, malonumai pateko į sąrašo galą. Tyrimo duomenys rodo, kad studentų nuostatos reikšmingos ir viltingos, tačiau verčia susimąstyti, kodėl tokios vertybės, kaip smalsumas, žingeidumas, atsakomybė, pareigingumas, blogai vertinamos. Būsimieji pradinių klasių mokytojai, gaunantys sustiprintą muzikinį pasirengimą (yra baigę muzikos mokyklas ar muzikos būrelius), išskiria tokias vertybes: profesinį tobulėjimą, gyvenimo džiaugsmą, naudingumą žmonėms, dvasinį gyvenimą, gyvenimo stimulą, atkaklumą, valią, kultūrinį laisvalaikį, sąžiningumą ir kt. Ypač didelis skirtumas pastebimas, tarp bendrąjį ir sustiprintą muzikinė pasirengimą turinčių respondentų, išskiriant šias vertybes: kultūrinis laisvalaikis (χ²=14,6; p<0,0001) ir dvasinis gyvenimas (χ²=20,43; p<0,0001). Studentai, kurie turėjo nuo vaikystės stipresnį kontaktą su muzika, yra geresni šių vertybių vartotojai ir puoselėtojai. Nepervertindami muzikos galimybių, o kartu ir nieko nemenkindami, galime pasakyti, kad tinkamai organizuotas muzikinis lavinimas gali padėti ugdyti pozityvias jaunų žmonių nuostatas muzikos atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Vertybinės orientacijos; Muzikinis ugdymas; Muzikinis pasirengimas; Student's value orientation; Musical training spiritual and social values.

ENThe article reveals the value-based orientation of students, future primary form teachers, their attitude to values, the impact of value-based orientation on musical qualification. The investigation data showed that out of 45 values presented (material, spiritual professional) the future teachers consider health (86.5%), love (82.6%), a harmonious family (81.3%), a favourite job (71.0%), respect for parents (65.8%), joy of life (63.2%), authority (58.1%) and others to be most important ones. Hedonistic values such as carelessness, pleasures were put at the bottom of the list. The investigation data show that students’ attitudes are significant and promising, however, this makes one think why such values as curiosity, a thirst for knowledge, responsibility, and dutifulness were valued badly. The future teachers of primary forms who receive a better musical qualification (have finish music schools or music circles) distinguished the following values: professional development, joy of life, usefulness to people, spiritual life, stimulus for life, persistence, will power, a meaningful free time, honesty, etc. Especially great difference is observed between the respondents who have general and special musical qualification when distinguishing the following values: meaningful free time (χ²=14.6; p<0.0001) and spiritual life (χ²=20.43; p<0.0001). Students who have had a stronger contact with music since their childhood are better evaluators and propagators. Without overestimating musical possibilities it can be said that properly organised musical education can help develop positive attitudes of young people to music.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
  • Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
  • Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8955
Updated:
2018-12-17 10:59:41
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: