Muzikinis auklėjimas: sąvokos aktualizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinis auklėjimas: sąvokos aktualizavimas
Alternative Title:
Musical education: emphasizing importance of the concept
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2002, Nr. 1 (18), p. 115-121
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti muzikinio auklėjimo kaip svarbiausios muzikinio ugdymo sąvokos turinį, jo reikšmę asmenybės estetinio bei dvasinio ugdymo procese. Naudoti šie tyrimo metodai: teorinės analizės, introspekcijos, stebėjimo, pedagoginės patirties apibendrinimo. Straipsnyje analizuojama muzikinio auklėjimo samprata, atskleistas muzikinio auklėjimo vertybinis pobūdis, žvelgiant į šį procesą kaip į vertybių internalizavimą motyvacijos lygmeniu, nagrinėjami muzikinio auklėjimo turinio bruožai, jo sąsajos su doriniu ugdymu, tautinės pasaulėjautos plėtote. Nustatyta, kad ugdymo požiūriu nuostolinga muzikinio ugdymo sąvoką vartoti plačiąja termino prasme, šį sąvokos turinį sutapatinti su muzikinio ugdymo sąvoka. Muzikinis auklėjimas – tai ugdytinio emocijų, dvasios ir intelekto turtinimas, jo dorinimas, remiantis muzikos, susijusios su gyvenimo ir būties vertybėmis, meniniu pažinimu. Muzikinis auklėjimas, kaip sudedamoji muzikinio ugdymo dalis, yra reikšmingiausia žmogaus muzikinio ugdymo funkcija, esminis veiksnys, implikuojantis ugdytinio estetinį ir dvasinį tobulėjimą. Muzika, kaip grožio ir dvasinių vertybių reiškėja, padeda kurti auklėjamosios sąveikos situacijas. Remiantis suvokimu ir muzikiniu mąstymu, tokiose situacijose holistiškai internalizuojamos grožio, gėrio ir tiesos vertybės. Muzikos šedevrai estetine forma padeda ugdytiniui išgyventi estetinį dvasinį santykį su antropocentrinėmis ir transcendentinėmis vertybėmis. Muzikiniu auklėjimu šis santykis stiprinamas, grožio vertybės susiejamos su reikšmių ir prasmių sistema.Reikšminiai žodžiai: Auklėjamoji sąveika; Dvasingumas; Dvasingumas, tautinis auklėjimas; Holistinis poveikis; Muzikinis auklėjimas; Tautinis auklėjimas; Educational interaction; Ethic education; Holistic impact; Musical education; National education; Spirituality; Thtnick education.

ENThe article aims at exploring the content of music training as the most important notion of music education, its importance in the process of aesthetic and spiritual development of an individual. The following methods were used: theoretical analysis, introspection, observation, generalisation of teaching experience. The article analyses the conception of music training, reveals value nature of music training by looking at this process as the internalisation of values on the level of motivation, looks at the content features of music training, its links with ethical education, development of emotional view of national identity. It was determined that in terms of education it is wasteful to use the notion of “music education” in a broad sense of the term and equate the content of this notion with the tem “music education”. Music training is the enrichment of pupil’s emotions, spirit and intellect, ethical guidance based on the artistic cognition of music which is related to values of life and being. Music training as component of music education is the most significant function of human music education, essential factor implicating aesthetical and spiritual development of pupils. Music as a medium for expressing beauty and spiritual values helps create situations of educational interaction. Perception and musical thinking in these situations allows holistic internalisation of values of beauty, good and truth. Masterpieces of music through their aesthetic form help pupils to live the aesthetical spiritual relation with anthropocentric and transcendent values. This relation is strengthened through music education, and values of beauty are linked with the system of meanings and senses.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33247
Updated:
2018-12-17 11:02:56
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: