Lietuvių bendrinės kalbos fonetika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės kalbos fonetika
Edition:
3-iasis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Enciklopedija, 2003.
Pages:
241 p + 1 brošiūra
Notes:
Priedo antraštė: Fonetinio nagrinėjimo schema. Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Fonetika. Fonologija / Phonology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTVadovėlio „Lietuvių bendrinės kalbos fonetika“ uždavinys – išnagrinėti dabartinę lietuvių bendrinės kalbos fonetinę sistemą. Įvade pagal garsinės sandaros nagrinėjimo aspektus atskirai pristatoma artikuliacinė fonetika, akustinė fonetika, fonologija, ortoepija; aptariamas fonetikos mokslo dalių ryšys, fonetikos mokslo vieta kalbotyros disciplinų sistemoje, transkripcija. Balsių ir priebalsių skyriuose išsamiai aptariama jų artikuliacinė ir akustinė klasifikacija, rašyba, vartojimas, fonemų sistema ir variantai, tarties klaidos, pateikiami nagrinėjimo pavyzdžiai. Dvigarsiai aprašomi jų sandaros, rašybos, vartojimo, fonologinio savarankiškumo, variantų, tarties klaidų aspektu. Fonetinių procesų skyriuje nagrinėjami dabartiniai fonetiniai reiškiniai: žodžio pradžios ir galo dėsniai, dviejų tokių pat garsų sandūra, asimiliaciją, akomodacija. Tokie istoriniai procesai, kaip priebalsių disimiliacija, balsių kaita, balsių iškritimas ir kt., vadovėlyje aptariami tiek, kiek yra susiję su bendrinės kalbos rašyba ir ortoepija. Skiemens skyriuje supažindinama su lietuvių bendrinės kalbos skiemenų pagrindiniais bruožais ir teoriškai grindžiamas skiemenų susidarymas – aptariama skiemens ribų problema ir pagrindinės skiemens teorijos (ekspiracijos, kalbos padargų raumenų įtampos, sonoringumo (skambumo)), padedančios apibūdinti skiemenis bent vienu aspektu: artikuliaciniu, akustiniu, arba funkciniu. Paskutiniai knygos skyriai apžvelgia lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę bei frazės intonaciją. Kiekvieno skyriaus pabaigoje greta literatūros sąrašo pateikiami praktiniai uždaviniai.Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Fonetika; Kirčiavimas; Standard language; Phonetics; Accentuation.

ENThe task of the textbook "Lietuvių bendrinės kalbos fonetika" ("The Phonetics of Standard Lithuanian Language" is to examine the current phonetic system of the Standard Lithuanian Language. In the introduction, according to the aspects of the analysis of the sound structure, articulatory phonetics, acoustic phonetics, phonology, orthopaedics are presented separately; it also discusses the connection between the divisions of phonetics, the place of phonetics in the system of linguistic disciplines, transcription. Chapters dedicated to vowels and consonants discuss their articulation and acoustic classification, spelling, usage, system of phonemes, variations, errors regarding pronunciation and provide examples. The diphthongs are described in terms of their structure, spelling, usage, phonological autonomy, variations, and errors regarding pronunciation. The chapter on phonetic processes deals with the current phonetic phenomena: the laws of the beginning and the end of the word, the combination of two identical sounds, assimilation, accommodation. Historical processes such as dissimilation of consonants, change in vowels, loss of vowels, etc. are discussed in the textbook as much as they are connected with the orthopaedics and writing of the standard language. The chapter on syllables introduces main features of the syllables of the standard language; the formation of syllables is supported using theoretical sources - the problem of the syllable boundaries and the basic theories on syllables (expiratory, muscular tension, sonority (speech)) are discussed as said theories help to describe syllables in at least one aspect: articulation, acoustic, or functional. The last chapters of the book review the stress and pitch-accent of the Lithuanian language as well as the intonation of the phrase. At the end of each chapter, besides the list of literature, practical tasks are presented.

ISBN:
9986433320
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50943
Updated:
2017-03-11 17:17:46
Metrics:
Views: 428
Export: