Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai
Alternative Title:
Tekėti, teka type verbs in the Lithuanian language
In the Journal:
Baltistica. 2003, t. 38, Nr. 1/2, p. 5-306
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Tyrimo apžvalga; Darbo objektas, tikslas ir uždaviniai; Tiriamoji medžiaga; Tyrimo metodika; Problemos — Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžių aprašas: Semantika; Morfologija ir daryba; Morfonologija — Diachroniniai tekėti, teka tipo veiksmažodžių sluoksniai: Lietuvių ir latvių kalbų atitikmenys; Tekėti, teka tipo veiksmažodžių giminaičiai prūsų kalboje; Tekėti, teka tipo veiksmažodžių giminaičiai slavų kalbose; Tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, kurių šaknys paveldėtos iš indoeuropiečių prokalbės — Išvados — Tekėti, teka type verbs in the Lithuanian language (Summary) — Literatūra ir šaltiniai — Sutrumpinimai — Priedai: Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžių šaknies vokalizmo lentelė; Bendrašakniai veiksmažodžiai su skirtingu šaknies vokalizmu; Reduplikacinių veiksmažodžių šaknies centras; Semantikos ir kirčiavimo sąsaja; Abėcėlinis tekėti, teka tipo veiksmažodžių sąrašas (lietuvių ir latvių kalbų atitikmenys); Tekėti, teka tipo veiksmažodžių su paveldėtomis šaknimis lentelės — Žodžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojami lietuvių kalbos mišrieji priesagos -ėti a-kamieniai veiksmažodžiai, pasižymintys tam tikromis raiškos ir turinio ypatybėmis, kurios juos leidžia atskirti ne tik nuo kitų priesaginių veiksmažodžių, bet ir nuo tą patį bendraties ir preterito formantą -ė- turinčių žodžių – visam tipui pavadinti pasirinktas archajiškiausias veiksmažodis – tekėti, teka, tekėjo. Dabartinėje lietuvių kalboje, Dabartinio lietuvių kalbos žodyno duomenimis, tekėti, teka tipo veiksmažodžių yra 264, Lietuvių kalbos žodyne ir tarmių žodynuose – 844 (arba 890, atskirai skaičiuojant homonimines formas). Darbe sinchroniškai aprašomi lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir vidinės rekonstrukcijos bei lyginamuoju istoriniu metodu tiriama jų kilmė ir raida. Aptariami veiksmažodžių struktūros, darybos, semantikos ypatumai. Gretinant su giminiškų kalbų medžiaga, nustatoma viso tipo ir atskirų jo pavyzdžių formavimasis ir raida. Darbą sudaro dvi dalys: pirmojoje pateikiamas šių veiksmažodžių aprašas (semantikos, morfologijos ir darybos, morfonologijos ypatumai), antrojoje – nustatomi tiriamųjų veiksmažodžių giminaičiai kitose indoeuropiečių – latvių, prūsų, slavų – kalbose, aptariamos veiksmažodžių etimologijos ir paties tipo formavimosi būdai ir motyvai. Knygos gale pateikiami priedai ir žodžių rodyklė. Knyga skiriama baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų morfo(no)logijos tyrėjams, ypač veiksmažodžių specialistams, taip pat kalbotyros magistrantams ir doktorantams.Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodžiai; Verbs.

ENThe monograph analyses Lithuanian mixed a-stem verbs with the suffix -ėti that have certain characteristics of expression and content which enable distinguishing them not only from other suffixal verbs, but also from words that have the same infinitive and preterite formative -ė- – the type was named after the most archaic verb tekėti, teka, tekėjo [to flow, flows, flowed]. According to the data of the Modern Lithuanian Dictionary, the modern Lithuanian language has 264 verbs of the tekėti, teka type; 844 verbs (or 890, if homonym forms are calculated separately) are found in the Lithuanian Language Dictionary and dialect dictionaries. The work synchronically describes the Lithuanian verbs of the tekėti, teka type and internal reconstructions as well as uses a comparative historical method to analyse their origin and development. The peculiarities of verb structure, formation and semantics are discussed. Comparison with the material of the language stock establishes the formation and development of the entire type and its individual cases. The work consists of two parts: the first part presents the description of these verbs (peculiarities of semantics, morphology and formation, morphonology); the second part establishes the congeners of the analysed verbs in other Indo-European languages – Latvian, Prussian, Slavic, and discusses the ways and motives of verb etymology and the formation of the type. Appendixes and the index of words are given at the end of the book. The book is targeted at the researchers of Baltic, Slavic and other Indo-European morpho(no)logy, in particular the specialists of a verb, as well as master and doctoral students of linguistics.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36175
Updated:
2021-03-09 22:02:35
Metrics:
Views: 100    Downloads: 9
Export: