Pirmoji lietuviška lietuvių kalbos gramatika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmoji lietuviška lietuvių kalbos gramatika
In the Book:
Kalba ir žmonės / sudarė Artūras Judžentis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 186-225
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daukša; Kalbotyros istorija; Dauksha; Pirmoji lietuviška gramatika; Tarmė; Rašomoji kalba; Rašmuo; Kalbos dalis; The first Lithuanian grammar; Dialect; written language; Graphic symbol; Part of speech.
Keywords:
LT
Daukša; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbotyros istorija; Pirmoji lietuviška gramatika; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Rašomoji kalba; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dauksha; Dialect; first Lithuanian grammar; Graphic symbol; Part of speech; written language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas iki mūsų dienų išlikęs rankraštis "Trumpa kalbmokslė liežuvio lietuviško", kuris yra seniausia lietuviškai parašyta lietuvių kalbos gramatika, XIX a. 4-5 dešimtmetyje sukurta Biržų evangelikų parapinės mokyklos mokytojo Kazimiero Kristupo Daukšos. Gramatika parodo 19 a. vidurio kalbotyros lygį, leidžia pamatyti to meto Lietuvos šviesuolių siekimą kurti bendrinę rašomąją kalbą ir apskritai aiškiau įsivaizduoti reformacijos indėlį į Lietuvos kultūrą ir raštiją. Pirmąkart lietuviškai rašomos lietuvių kalbos gramatikos teorinės nuostatos greičiausiai buvo mąstomos lenkiškai ir perkeliamos iš pirminio lenkiško teksto, tačiau lietuviška mokslinė leksika, terminija, apskritai lietuviškas gramatikos diskursas buvo visiškai nauji dalykai. Ir, kaip matyti iš pateikto aprašo, K. K. Daukšai gerai pavykę - ir teoriniai gramatikos pagrindai, ir jų dėstymas lietuviškai atitiko, o kai kuriais aspektais net lenkė 19 a. vidurio mokslo lygį. Moksliniu požiūriu rankraštinė K. K. Daukšos gramatika yra viena iš brandžiausių ikišleicherinės epochos gramatikų. Tyrinėjamoje gramatikoje iškeliama net ir šiandien aktualių dalykų: atskiriamos nederinamosios būdvardžio formos nuo giminės, įvardis nagrinėjamas kaip rodymo priemonė ne vienoje plotmėje su vardažodžiais ir t.t. Gramatikos rašymo laikais praktinio pobūdžio gramatikos autoriui neišvengiamai teko rinktis bendrinės kalbos pagrindą, nustatinėti bendrinės kalbos normas. Nepaisant trūkumų, ar kaip tik dėl jų, gramatika lieka vertingas 19 a. pirmosios pusės Biržų tarmės ir apskritai to meto lietuvių kalbos tyrinėjimo šaltinis.

ENThe paper discusses the extant manuscript, Trumpa kalbmokslė liežuvio lietuviško (en. A Brief Primer of the Language for the Lithuanian tongue), which is the oldest Lithuanian language grammar written in Lithuanian by Kazimieras Kristupas Daukša, teacher of Biržai Evangelical parochial school, in 4-5 decades of the 19 century. The grammar reflects the level of linguistics of the mid 19 century, allows to see the pursuit of the enlightened persons to develop a generic written language, and in general to have clear picture of the Reformation's contribution to Lithuanian culture and literature. Theoretical provisions of Lithuanian language grammar, written in Lithuanian for the first time ever, were probably conceived and contemplated in Polish, and then transplanted from the original Polish text, while the Lithuanian scientific vocabulary, terminology, and discourse of Lithuanian grammar was, in general, a completely new thing. And, as it is apparent from the description provided, both the theoretical fundamentals of grammar and their presentment in Lithuanian by K. K. Daukša met and in some respects even exceeded the education level of the mid 19 century. In the scientific point of view, manuscript version of the Grammar by K. K. Daukša is one of the most mature grammars of the pre-Schleicher era. The grammar under consideration includes topical issues that are relevant even today: non-coordinating forms of adjective are separated from gender, pronoun is treated as a placement tool, however not in a single plane with noun phrases, etc. In the time of writing Grammar, the author of the Grammar which was practical in nature, necessarily had to choose the basis for standard language and to establish the standard language norms.Despite some shortcomings, or just because of them, this Grammar remains a valuable source of the first half of the 19 century for exploration of Biržai dialects, and Lithuanian language in general.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22289
Updated:
2016-07-12 22:29:12
Metrics:
Views: 120
Export: