Danielo Joneso kardinalių balsių spektrinės charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Danielo Joneso kardinalių balsių spektrinės charakteristikos
In the Journal:
Kalbotyra. 2004, t. 53 (1), p. 25-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balsis; Spektriniai požymiai; Akustinės balsių ypatybės; Artikuliacinės balsių ypatybės.
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Spektriniai požymiai.
Summary / Abstract:

LTKasmet daugėja darbų, kuriuose ne tik analizuojamos įvairių Lietuvos šnektų izoliuotai tariamų balsių akustinės ir artikuliacinės charakteristikos, bet ir aptariamas šių balsių santykis su tokiu pat būdu ištartais balsių kokybės etalonais -- D. Joneso kardinaliniais balsiais. Tačiau tokiuose darbuose tarmių izoliuotų balsių spektrų tyrimai atlikti su P. Boersmos ir D. Weeninko sukurta kompiuterine garsų analizės programa PRAAT, o D. Joneso kardinalinių balsių formančių réikšmės, imtos iš W. Jassemo akustinės fonetikos veikalo, nustatytos senesne metodika. Šio straipsnio tikslas -- naudojant naujausią garsų analizės programą PRAAT ištirti ir aprašyti D. Joneso izoliuotų kardinalinių balsių akustines ir artikuliacines charakteristikas, palyginti tolygia ir kintama intonacija tariamų pirminių kardinalinių balsių spektrus, taip pat aptarti, ar skiriasi naujieji ir W. Jassemo pateikti kardinalinių balsių duomenys. Darbui pasinaudota iš A. Girdenio gautais įrašais, kuriuose kardinaliniai balsiai paties D. Joneso izoliuotai tariami neutralia, o pirminiai kardinaliniai -- dar ir kylančia bei krintančia intonacija. Palyginus naujuosius tyrimo rezultatus su W. Jassemo duomenimis, darytina išvada, kad skirtingais metodais ištirtų izoliuotų D. Joneso kardinalinių balsių pirmųjų formančių reikšmės daugiau ar mažiau skiriasi. Galbūt W. Jassemo naudotasi kitais įrašais arba įrašų kokybė per praėjusį netrumpą laiką kiek pakito. Šiaip ar taip -- lyginant konkrečių kalbų ar tarmių balsius su kardinaliniais reikėtų atsižvelgti ir į senesniuosius, ir į čia referuojamus spektrogramų matavimus.

ENThe number of studies, which not only analyze the acoustic and articulation characteristics of the vowels, pronounced in an isolated way in different Lithuanian dialects, but also discuss the relation between the said vowels with the vowel quality references, pronounced in the same way, i. e. D. Jones’s cardinal vowels, increases each year. However in the said studies the examination of spectrum of the isolated vowels of the dialects is performed with the help of the PRAAT computer sound analysis programme, developed by P. Boersma and D. Weenink and the meanings of formants of D. Jones’s cardinal vowels, taken from W. Jassem’s study of acoustic phonetics are identified by employing an older methodology. The article aims at, by employing the newest sound analysis programme PRAAT, examination and description of the acoustic and articulation characteristics of D. Jones’s isolated cardinal vowels, comparing the spectrums of the primary cardinal vowels, pronounced by even and variable intonation and discussing the differences between the new data on cardinal vowels and those, presented by W. Jassem. The study employs the records, obtained from A. Girdenis, on which the isolated cardinal vowels are pronounced by D. Jones himself in a neutral and the primary cardinal – in a rising and falling intonation. Comparing the new results with W. Jassem’s data, the conclusion can be made that the meanings of the first formants of D. Jones’s isolated cardinal vowels, studied by employing different methods are more or less different. It is possible that W. Jassem used other records or the quality of records adversely changed during the quite a long period of time elapsed. In any case, when comparing the vowels of specific languages or dialects with the cardinal ones, one should also take into consideration both the older measurements of spectrograms and those, referred here.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12517
Updated:
2018-12-17 11:22:04
Metrics:
Views: 46    Downloads: 2
Export: