Svirkų šnektos fonologinė sistema : vokalizmas ir prozodija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010.
Pages:
366 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 12
Notes:
Terminų r-klė: p. 353-366. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Medžiaga ir jos tyrimo metodika; Transkripcijos ženklai; Simbolių reikšmės — Svirkų šnektos ribos ir sociolingvistinė situacija — Vilniškių patarmės rytinių šnektų skiriamieji požymiai — Svirkų ir Adutiškio apylinkių sociolingvistinė situacija — Vokalizmas — Balsių fonologinė sistema: Balsių ir dvigarsių inventorius, pavyzdžiai; Fonemų inventorius; Balsinių fonemų diferenciniai požymiai — Balsinių fonemų variantai (alofonai): Kiekybiniai alofonai; Kokybiniai alofonai — Instrumentiniai vokalizmo tyrimai: Kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas; Izoliuotų balsių akustiniai ir artikuliaciniai požymiai; Izoliuotų ir rišlios kalbos balsių spektrinių duomenų lyginimas; Aukštutinių nosinės kilmės balsių [į], [ų] ir nenosinių [i], [u] tyrimas; Žemutinio pakilimo priešakinių balsių variantai — Prozodija — Kirtis: Pagrindinis kirtis; Instrumentiniai pagrindinio kirčio tyrimai; Kiti kirčio tipai; Instrumentiniai kitų kirčio tipų tyrimai — Priegaidės: Pagrindinio kirčio priegaidės; Instrumentiniai priegaidžių tyrimai; Prieškirtinių ir pokirtinių skiemenų priegaidės; Prieškirtinių dvibalsių instrumentinis tyrimas — Bendrosios išvados — Literatūra — Zusammenfassung — Šnektos tekstai — Terminų rodyklė.
Keywords:
LT
Adutiškis; Ceikiniai; Mielagėnai; Švenčionys; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta vienai iš rytų aukštaičių vilniškių šnektų. Pagal didžiausios gyvenvietės vardą ji vadinama Svirkų šnekta. Svirkų šnektos skiriamieji bruožai aptariami gretinimų vilniškių šnektų - Adutiškio, Mielagėnų, Tverečiaus, Ceikinių, Švenčionių - kontekste, ieškoma bendrų šių arealų raidos bruožų. Knygoje pateikiamas sinchroninis Svirkų šnektos fonologinės sistemos aprašas. Rengiant šį aprašą buvo susitelkta ties trimis uždaviniais: 1) nustatyti šnektos balsinių fonemų inventorių, aptarti jų kokybinius ir kiekybinius alofonus; atlikus eksperimentus, aprašyti balsių akustinius ir artikuliacinius požymius; 2) ištirti šnektos kirčio sistemą; aprašyti pagrindinio kirčio akustinius požymius; apibūdinti šalutinių kirčių tipus ir nustatyti jų fonologinį statusą; 3) aptarti šnektos priegaidės ir jų alotonus; ištirti kirčiuoto ir prieškirtinio skiemens balsių ir dvibalsių akustinius priegaidžių požymius. Knyga skiriama dialektologams, fonologams, kalbos istorikams, sociolingvistikos, eksperimentinės kalbotyros specialistams.

ENThe book is dedicated to one of Eastern Aukštaitian subdialects of Vilnius. It is called the Svirkai subdialect according to the name of the largest settlement. The distinguishing features of the Svirkai subdialect are discussed by means of the comparison with other subdialects of Vilnius: Adutiškis, Mielagėnai, Tverečius, Ceikiniai, Švenčionys, as well as common features in the development of these areals are looked for. The book provides a simultaneous description of the phonological system of the Svirkai subdialect. When drafting the description, three tasks were in focus: 1) establish the inventory of the subdialect’s vowel phonemes, discuss its qualitative and quantitative allophones; describe acoustic and articulatory features of vowels after conducting experiments; 2) study the subdialect’s accent system; describe the acoustic features of the primary accent; define the types of secondary accents and establish their phonological status; 3) discuss the subdialect’s word intonations and their allotones; study the acoustic features of intonations of vowels and diphthongs in a stressed and pre-stressed syllable. The book is intended for dialectologists, phonologists, linguistic historians, as well as specialists of sociolinguistics and experimental linguistics.

ISBN:
9786094110481
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28250
Updated:
2022-01-15 20:58:20
Metrics:
Views: 32
Export: