Aldonas Pupkis. Kazlų Rūdos šnektos žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aldonas Pupkis. Kazlų Rūdos šnektos žodynas: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf (4 p.)
Recenzuojama knyga: Kazlų Rūdos šnektos žodynas / Aldonas Pupkis 2008-2009. 2 d.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas A. Pupkio „Kazlų Rūdos šnektos žodynas“ (KazRŽ), tęsiantis vakarų aukštaičių kauniškių patarmės leksikografijos istoriją. KazRŽ pratarmėje apžvelgta kartotekos kaupimo bei medžiagos rinkimo istorija, įvade aprašoma Kazlų Rūdos apylinkių istorija, šnektos kalbiniai tyrimai, apibrėžiamas Kazlų Rūdos šnektos plotas, aptariamos ypatybės, žodyno sandara bei aiškinami transkripcijos ženklai ir principai. Aprašydamas šnektos ypatybes autorius visur nurodo jų kaitos tendencijas; jas stengtasi atspindėti ir žodyno iliustracinėje medžiagoje. Dialektologijos mokslui labai svarbus ir Kazlų Rūdos šnektos visų lygmenų ypatybių aprašas. Gyvosios kalbos sakiniai užrašyti supaprastinta transkripcija – toks pasirinkimas žodyne visai logiškas ir suprantamas, tačiau kai kuriuos dalykus (nevienodai įvairiuose darbuose traktuojamas kauniškių nekirčiuotų balsių ilgumą, priebalsių minkštinimą žodžių sandūroje, neskaidomų afrikatų žymėjimą nesavarankiško ir savarankiško žodžio sandūroje) galima buvo plačiau aptarti įvade. Abejotinas yra autoriaus sprendimas tik labai retais atvejais žymėti balsių [a], [e] vidurinę priegaidę. Laikantis bendrųjų žodynų rengimo principų KazRŽ pateikti gausūs šnektos leksikos sluoksniai: senoji paveldėtoji tarminė leksika, skoliniai iš kitų kalbų, hibridai, naujai į šnektą atėjusi leksika. Prie žodžių teikiama apsčiai iliustracinės medžiagos, kurios dauguma surinkta iš gyvosios šnektos, todėl sakiniai vaizdingi, ekspresyvūs, perteikiantys suvalkietiškąjį koloritą, medžiagoje gausu palyginimų, priežodžių ir frazeologizmų.Reikšminiai žodžiai: Iliustracinis sakinys; Kazlų Rūdos šnekta; Leksikografija; Tarmė; Transkripcija; Žodis; Žodynas; Dialect; Dictionary; Illustrative expression; Kazlų Rūda's subdialect; Lexicography; Transcription; Word.

ENThe review discusses “Kazlų Rūdos šnektos žodynas” [Dictionary of Kazlų Rūda Subdialect] (KazRŽ) by Aldonas Pupkis, which continues the history of lexicography of Western Aukštaitian Kaunas subdialect. The foreword of KazRŽ gives an overview of the history of accumulation of the card catalogue and collection of material; the introduction describes the history of Kazlų Rūda surroundings, the linguistic studies of the subdialect, defines the area of Kazlų Rūda subdialect, discusses features, dictionary composition, and explains transcription symbols and principles. When describing the features of the subdialect, the author indicates their shift tendencies; there are even attempts to reflect them in the illustrations of the dictionary. The description of the features of all levels of Kazlų Rūda subdialect is also very important for the dialectology science. Colloquial sentences are recorded in a simplified transcription – this choice is logical and understandable in the dictionary; however, certain issues (the length of Kaunas residents’ non-accentuated vowels, which is treated differently in various works, softening of consonants at the juncture of words, marking of simple affricates at the juncture of dependent and independent word) could have been more widely discussed in the introduction. In accordance with the common principles of compiling dictionaries, KazRŽ presents numerous layers of the lexis of the subdialect: the old inherited dialectal lexis, foreign loanwords, hybrids, and new lexis. Words are profusely illustrated by the material mainly collected from the colloquial speech; therefore, the sentences are vivid, expressive, conveying the Sudovian local colour, containing abundant similes, sayings and phraseological units.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34070
Updated:
2018-12-17 13:08:19
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: