Lietuvių kalbos intonacinių kontūrų funkcinės galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos intonacinių kontūrų funkcinės galimybės
Alternative Title:
Functional possibilities of intonation contours of the Lithuanian language
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 42-47
Keywords:
LT
Funkcijos; Funkcinės galimybės; Intonaciniai kontūrai; Intonacinis centras; Intonacinė sistema; Pauzė; Reprezentacinė, ekspresyvinė (emotyvinė), apeliatyvinė, paveikos, stilistinė funkcijos; Sintagminė skaida; Sintagminė sklaida.
EN
Functional possibilities; Functions; Intonation center; Intonation contours; Intonation system; Pause; Representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions; Syntagmatic segmentation.
Summary / Abstract:

LTBendrąjį intonacijos funkcionalumą apibūdina intonacijos galimybės atlikti įvairias funkcijas - reprezentacinę, ekspresyvinę (emotyvinę), apeliatyvinę bei stilistinę. Sisteminiu analizės aspektu intonacija suvokiama kaip atskirų jos elementų - intonacinių kontūrų, intonacinio centro, sintagminės skaidos, pauzės - visuma. Intonacijos, kartu ir kiekvieno jos sistemos nario, funkcionalumo laipsnis yra nulemtas visų konkrečios kalbos elementų (leksikos, gramatikos, intonacijos, konteksto) sąveikos rezultatų. Vienais atvejais intonacija yra pagrindinė turinio (pvz., sakinio modalinio tipo) raiškos priemonė, kitais - turinį geriausiai perteikia leksiniai-gramatiniai kalbos vienetai. Tyrimas parodė, kad iš visų intonacijos sistemos elementų didžiausiu funkcionalumu lietuvių kalboje pasižymi intonaciniai kontūrai. Jie gali atlikti daugelį intonacijai priskiriamų funkcijų, jiems būdinga reikštis įvairiose kalbėjimo akto situacijose. Lyginant su kitais sistemos elementais, intonaciniai kontūrai išsiskiria didele neemocinių ir emocinių pasakymo realizacijų įvairove, vartojimo dažnumu, išskirtinėmis galimybėmis atlikti paveikos funkciją bei gausiais intonacinės sinonimįjos atvejais. Tyrimo metu nustatyta, kad kiekvieno iš septynių intonacinių kontūrų funkcionalumas skiriasi - didžiausiomis raiškos galimybėmis pasižymi IKL-3, mažiausiomis - IKL-7. [Iš leidinio]

ENThe general functionality of intonation is characterised by its ability to perform different functions - representational, expressive (emotional), appelative and stylistic. From the viewpoint of the systematic analysis, intonation is perceived as a whole of its separate elements - intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation and pause. The degree of functionality of intonation and at the same time of every system member is determined by the interaction of all concrete linguistic elements (lexis, grammar, intonation, and context). In one case intonation may be the only means of content expression (e.g. model type of a sentence), in other cases - content is best conveyed by lexical-grammatical linguistic units. The research has demonstrated that intonation contours arc characterized as having the greatest functionality in the Lithuanian language. They are able to perform the majority of functions attributed to intonation as well as to be present in different situations of speech act. Compared to other elements of the system, intonation contours arc distinguished by a variety of non - emotional and emotional realizations of utterances, frequency of use, function of affect making as well as cases of intonation synonymy. The carried out study has shown that the functional possibilities of all seven contours differ - IKL-3 is distinguished by the greatest possibilities of expression, IKL-7 - the least possibilities o f expression. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25477
Updated:
2018-12-17 12:42:24
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: