Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai
Alternative Title:
Quantity and Other Distinctive Features of Low Vowels of Prienai Dialect
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 245-264
Keywords:
LT
Prienai; Lietuva (Lithuania); Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiama Prienų šnektoje egzistuojanti prigimtinio ir pozicinio ilgumo žemutinių balsių kiekybinė opozicija bei kitos žemutinio pakilimo balsių skiriamosios ypatybės. Taip pat aptariami žemutinių balsių vartojimo atvejai Prienų šnektoje. Pagrindinis straipsnio tikslas – pasitelkiant empirinio stebėjimo, eksperimentinio tyrimo ir statistinius metodus ištirti ir aprašyti Prienų šnektos žemutinių netrumpųjų skirtingos kilmės balsių kiekybę, spektrines charakteristikas ir kai kuriuos prozodinius požymius. Tyrimo objektas – šnektos žemutinio pakilimo balsiai. Šnektos žemutinių netrumpųjų balsių kiekybės tyrimo rezultatai rodo, kad statistikai reikšmingai skiriasi tiek atskirų žodžių, tiek bendroji prigimtinio ir pozicinio ilgumo balsių trukmė. Nustatyta, kad kaip ir kitose tarmėse, Prienų šnektoje egzistuoja dėl kirčio pailgėjusių *-à-, *-è- ir [a] <*-an-, [e] ([æ]) <*-en- kiekybinės opozicijos. Pozicinio ilgumo balsiai yra trumpesni už atitinkamus prigimtinio ilgumo balsius santykiu 1 : 1,29. Taigi juos galima laikyti pusilgiais ir ilgaisiais balsiais. Tarp žemutinio pakilimo ilgųjų ir pusilgių balsių esamam ir nedidelių kokybės skirtumų. Užpakalinės eilės [a] yra žemėlesnio tembro negu atitinkamas pusilgis balsis. Priešakinės eilės ilgieji balsiai yra kintamos artikuliacijos. Kadangi aiškiai skiriasi tiriamųjų balsių kiekybė ir esamų kokybinių požymių ir prozodinių skirtumų, galima daryti išvadą, kad Prienų šnekta turi dvejopus žemutinius netrumpuosius balsius.Reikšminiai žodžiai: Prienų šnekta; Žemutiniai balsiai; Balsių kiekybė; Fonema; Formantė; Balsių kokybiniai požymiai; Spektrograma.

ENThe article reviews the quantity opposition and other distinctive features of low vowels of natural and positional length in Prienai dialect. Furthermore, cases of use of low vowels in Prienai dialect are discussed. The main purpose of the article is, employing empirical observance, experimental analysis and statistical methods, to analyse and describe the quality of long low vowels of different origin of Prienai dialect, their spectral characteristics and some prosodic features. The object of the analysis is low vowels of the dialect. The results of the analysis of quality of low long vowels of the dialect show that the duration of vowels of separate words as well as those of general natural and positional length is different. It was determined that, similar to other dialects, there are quantity oppositions of longer *-à-, *-è- and [a] <*-an-, [e] ([æ]) <*-en- due to the stress in Prienai dialect. Vowels of positional length are shorter than the corresponding vowels of natural length (1 : 1.29). Thus, they may be called semi-long and long vowels. There are slight quality differences between long and semi-long low vowels. Back row [a] is of a lower timbre than the corresponding semi-long vowel. Front long vowels are of a changing articulation. Since the quality of analysed vowels clearly differ and there are quality and prosodic differences, a conclusion is made that Prienai dialect has dual long and semi-long low vowels.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4446
Updated:
2018-12-20 23:09:12
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: