Artikuliaciniai notes inegales principai ir jų pritaikymas birbynei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Artikuliaciniai notes inegales principai ir jų pritaikymas birbynei
Alternative Title:
Articulative principles of notes inegales and their application to birbynė
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 185-192
Keywords:
LT
18 amžius; Barokas / Baroque; Fonetika. Fonologija / Phonology; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTBaroko muzikos notes inegales technika akivaizdžiai susijusi su aerofonų artikuliacija ir skiemenų tarimu. Remiantis akustinės fonetikos matavimais, straipsnyje atskleidžiamos ritminių pokyčių tendencijos, kurias lemia kūrinių melodijai bei pasažams pritaikomų skiemenų tarimas. Aerofonų artikuliacijai didelės reikšmės turi priebalsių tarimas. Nuo to, koks priebalsis yra skiemens pradžioje ir kaip jis tariamas, priklauso ne tik garso atakos kokybė (ryškumas, stiprumas, minkštumas ir pan.), bet ir ritmas (natų ritminis nelygumas). Pasitelkus fonetinės akustikos metodiką, šiame straipsnyje nagrinėjamas XVII-XVIII a. medinių pučiamųjų instrumentų notes inegales technikos bei su ja susijusios artikuliacijos fenomenas. <...>Remiantis straipsnio įžvalgomis, baroko aerofonų notes inegales technikos artikuliacijos principai pritaikyti birbynei. Pagrindinė problema yra tokia: turi būti surastas pakaitalas priebalsiams, kurių grojant birbyne ištarti neįmanoma. Skiemenys ri ir ru keičiami aktyviai „tariamais“ balsiais i ir u. Atliekant šiuos ir kitus skiemenis birbyne, labai svarbus įsivaizduojamasis aspektas. Naudojant įvairias baroko muzikos skiemenų kombinacijas, skiemenys turi būti „tariami“ mintyse, tarytum šių skiemenų junginiai būtų „iškalbami“ žodžiu. <...>Galima teigti, kad, įsisavinus nagrinėjamus baroko muzikos artikuliacijos principų pritaikymą birbynei, senosios muzikos repertuaro parinkimas, atlikimas bei interpretacija, grojant lietuvišku instrumentu, būtų aiškesni ir tikslesni – ir stiliaus, ir pačių instrumentų, kuriems ta muzika sukurta, atžvilgiu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Akustinė fonetika; "Notes inegales"; Nelygus ritmas; Artikuliacija; Baroko muzika; Birbynė; Skersinė fleita; Šalmaja; Aerofonai; Sonoringumas; Jambas; Garso amplitudės gaubtinė; Artikuliacinė uždaruma; Acoustic phonetics; Notes inegales; Uneven rhythm; Articulation; Baroque music; Birbyne; Transverse flute; Chalumeaux; Aerophones; Sonority; Iamb; Sound envelope; Articulative stop.

ENNotes inegales technique of Baroque music era is connected with articulation of aerophones and pronouncing of syllables. Following of measurements of acoustic phonetics the article disclose tendencies of rhythmical shifts, which are determined by pronouncing of syllables applied to melody and passage. Pronouncing of consonants is very important for articulation of aerophones. Manner of pronouncing of consonant at the beginning of syllabus not only influences quality of sound attack (sharpness, strength, softness etc.) but rhythm as well (rhythmic irregularity of published music). By involving methods of phonetic acoustic, the article analyses notes inegales technique of the oldest (XVII-XVIII) wind instruments and phenomena of involved articulation. Following insights of the article articulation principles of baroque aerophones notes inegales technique is applied to birbynė (a Lithuanian type of the reed pipe). The basic problem is as follows: it must be found substitution to consonants, which can not be pronounced by playing birbynė. Syllables ri and ru are changed to actively “pronounced” vowels i and u. By playing these and other syllables with birbynė imaginative aspect is very important. By using various combinations of baroque music syllables, they must be “pronounced” inly, sort of these combinations of syllables to be “uttered” in words. It is possible to assume that upon assimilation of application of analysed principles of baroque music articulation to birbynė, selection, performance and interpretation of ancient music by playing Lithuanian instrument would be more clear and precise under background of style and the instrument itself music is created for.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10105
Updated:
2018-12-17 11:52:16
Metrics:
Views: 43    Downloads: 2
Export: