Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
273 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 10
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Balsių fonologinė sistema, jų kiekybė, kokybė — Balsinės fonemos — Balsinių fonemų klasifikacija — Balsių kiekybė: Bendrosios pastabos; Kirčiuotų balsių savaiminė trukmė; Kirčiuotų balsių trumpėjimo tendencijos; Kirčiuotų balsių fonologinis kontrastas; Nekirčiuotų balsių savaiminė trukmė; Nekirčiuotų balsių fonologinis kontrastas; Poliftongų ie, uo kiekybė ir kokybė; Fonologinės pastabos — Balsių kokybė: Izoliuotų balsių, akustiniai ir artikuliaciniai požymiai; Izoliuotų ir D. Joneso kardinalinių balsių lyginimas; Izoliuotų ir rišlios kalbos balsių kokybė; Rišlios kalbos balsių spektrai — Baigiamosios išvados — Literatūra — Zusammenfassung — Priedai: Duomenys apie informantus; Šnektos tekstai.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTDarbe, naudojantis instrumentiniais metodais, išsamiai aprašomi Pelesos šnektos balsinių fonemų bei jų variantų kiekybės ir kokybės ypatumai, kitimų tendencijos, susisteminamos ir papildomos ankstesniuose darbuose pateiktos žinios bei naujoviškiau interpretuojami kai kurie reiškiniai. Tiriamoji Pelesos šnekta yra pietų aukštaičių tarmės ploto pietinėje dalyje. Knygoje sinchroniškai aprašoma Pelesos šnektos balsinių fonemų sistema: nustatomas fonemų inventorius, jų diferenciniai požymiai, pateikiami galimi akustinių klasifikacijų variantai; apžvelgiamos fonemų pozicinių variantų kiekybės (trukmės) charakteristikos, jų sąsajos su balsių kokybe; gauti kiekybinės analizės rezultatai lyginami su ankstesnių metų tyrimo duomenimis ir apibūdinamos kiekybinės sistemos kitimo tendencijos; aprašomi fonemų alofonų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai, jų kitimas priklausomai nuo konsonantinės aplinkos ir skirtingos balsių kiekybės. Rišlioje kalboje balsių kiekybės ar kokybės charakteristikas gali lemti sakinio intonacijos, kalbėjimo tempo skirtumai, o tokiomis skirtingomis sąlygomis realizuojamų balsių lyginimas nebūtų patikimas, todėl buvo kuriami specialūs trumpi sakiniai. Juose atsispindėjo įvairių fonemų alofonų vartosena kirčiuotuose, prieškirtiniuose ir pokirtiniuose skiemenyse bei įvairioje konsonantinėje aplinkoje (iš viso apie 750-770 pozicijų). Į tiriamąjį įrašų fondą pateko minimalios poros ir atsitiktinai parinktų pozicijų balsiai. Prieduose pateikiami duomenys apie informantus ir transkribuota autentiška Pelesos šnektos tekstinė medžiaga.Reikšminiai žodžiai: Balsinės fonemos, fonemų variantai; Balsis; Fonologinė sistema; Pelesos šnekta; Tarmė; Šnekta; Dialect; Pelesa Dialect; Phonemes allophone; Phonological system; Subdialect; Vowel; Vowels Phoneme.

ENThe paper uses instrumental methods to comprehensively describe the quantity and quality characteristics of vowel phonemes of the Pelesa sub-dialect, their variants and shift tendencies; systematises and complements the knowledge presented in previous works as well as interprets certain phenomena in a more innovative way. The investigated Pelesa sub-dialect is located in the area of the southern part of the Southern Aukštaitian dialect. The book synchronically describes the system of vowel phonemes of the Pelesa sub-dialect: identifies the inventory of phonemes and their differential characteristics, presents possible variants of acoustic classifications; overviews the characteristics of quantity (duration) of the positional variants of phonemes, their connections with vowel quality; obtained results of quantitative analysis are compared with the data of the previous research and the tendencies of shift in the quantitative system are described; the acoustic and articulation characteristics of phoneme allophones and their change depending on the consonant environment and different vowel quantity are described. Vowel quantity and quality characteristics in coherent speech may be determined by sentence intonations and differences in the pace of speaking, and under such different conditions the comparison of realised vowels would not be reliable, thus special short sentences were produced. They reflected the usage of various phoneme allophones in stressed, pre-tonic and post-tonic syllables and different consonant environment (in total, around 750–770 positions). Minimal pairs and randomly selected position vowels constituted the researched pool of records. The appendixes provide data about the informants and give the transcribed authentic texts of the Pelesa sub-dialect.

ISBN:
9786094110207
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20497
Updated:
2020-11-13 22:58:57
Metrics:
Views: 41
Export: