Tarmių fonetinių ypatybių atspindžiai "Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarmių fonetinių ypatybių atspindžiai "Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne"
Alternative Title:
Reflections of phonetic peculiarities of dialects in the "Corpus of the spoken Lithuanian language"
In the Journal:
Baltistica. 2012, priedas 8, p. 53-62
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos „Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne“ užfiksuotos tarminės formos, žymimos nuoroda @d ir vadinamos dialektizmais, kurių tekstyne yra 1227 (0,54 proc.). Į šį sąrašą pakliūva visi kitokie, lyginant su lietuvių bendrine kalba, žodžiai – dažniausiai jų sutrumpėjusios formos, fonetiniai ar morfologiniai ypatumai. Kadangi tekstyno medžiaga nėra sukirčiuota, apie kokius nors prozodinius reiškinius tegalima spręsti iš jų poveikį patyrusių garsų pakitimo, dažniausiai susijusio su trumpųjų kirčiuotų balsių ilginimu (būva ~ buvo, kyną ~ kiną). Apžvelgus tekstyno tarminius pavyzdžius matyti, kad daugiausia tarminių formų vartojama privačiai kalbantis telefonu (2,27 proc.) arba tiesioginiuose asmeniniuose pokalbiuose (1,16 proc.). Spontaninės kalbos tekstyne tarminės formos vartojamos 20 kartų dažniau negu parengtos kalbos tekstyne. Palyginti mažai tarminių formų vartojama pusiau viešoje tiesioginėje komunikacijoje (0,08 proc.), žiniasklaidos (0,04 proc.) ir akademinėje komunikacijoje (0,04 proc.), kai informantas privalo laikytis lietuvių bendrinės kalbos normų. Daugiausia tarminių formų yra susijusių su žodžio galo trumpinimu (68 proc.). Dominuojanti yra žemaičių tarmė, pasižyminti balsių o, ė diftongizacija, dvibalsių ie, uo kaita, senoviniu *an išlaikymu galiniuose skiemenyse. Aukštaitiškos fonetinės ypatybės tekstyne atspindimos šykščiai: jos gali būti siejamos tik su žodžio galo trumpinimu. Tekstyno informantų šnekamajai kalbai yra būdingi įvairūs kombinaciniai garsų pakitimai, susiję su balsių kontrakcija, jų kaita, garsų ar skiemenų numetimu ir pan.Reikšminiai žodžiai: Tarmės; Fonetika; Dialects; Phonetics.

ENAccording to the material of the “Corpus of the Spoken Lithuanian Language” (http://donelaitis.vdu.lt/~andrius/SKT5/5SKT-paiesk.php), dialectal phonetic forms marked as @d in the corpus are analysed. The most frequent dialectal forms recorded in the areas of academic communication, news media communication, private communication by telephone, private direct communication, semi-public direct communication and semi-public communication by telephone are discussed. The following conclusions based on the material under analysis are drawn: 1. 1,227 words of the total of 226,174 words used in the corpus have dialectal forms. It makes up 0.54% of all recorded words. 2. Dialectal forms used in the corpus of spontaneous language are 20 times more frequent than in the specially prepared language corpus (1.01% and 0.05% respectively). 3. The highest percentage of dialectal forms is used when speaking privately on the telephone (2,27%) or during direct private conversations (1,16%) when the infor- mant is not limited either by the environment or by the rules of standard Lithuanian. 4. The majority of dialectal forms are related to a certain shortening of word’s end – over 68 per cent of such cases were found. 5. The Lowland dialect predominates there; it is characterised by the diphthongisation of vowels o, ė, change of diphthongs ie, uo, retention of the ancient *an in end syllables. Phonetic peculiarities of Highland Lithuanian in the corpus are reflected quite poorly and are mostly related to the shortening of word’s end. 6. Various changes of sounds are peculiar to the spoken language of the corpus infor- mants: contraction and elision, syncope, apocope of word’s beginning. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36329
Updated:
2018-12-17 13:15:40
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: