Kokybinių tyrimų metodologija : vadovėlis vadybos ir administravimo studentams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo studentams
Publication Data:
Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008.
Pages:
303 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTKokybiniai tyrimai Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, tarsi atgimsta: jie vis dažniau atliekami, vis labiau plėtojama kokybinių tyrimų metodologija, vis didėja tyrėjų išprusimas jų atlikimo srityje. Šis dviejų dalių vadovėlis yra pirmasis bandymas susisteminti informaciją apie kokybinius tyrimus ir jų pritaikymą vadyboje. Autoriai supranta, kad sunku parengti studentų poreikius tenkinantį ir jiems prieinamą tyrimų metodologijos vadovėlį, remiantis gausiais ir įvairiapusiais užsienio autorių darbais, bet neturint galimybės apibendrinti šalies aukštosiose mokyklose verslo ir kitas vadybos sritis studijuojančiųjų atliktus kokybinius tyrimus. Tačiau galima tikėtis, kad ir teikiamo lygmens vadovėlis paskatins kokybinių socialinių tyrimų plėtrą ir tuo sudarys kokybiškesnio vadovėlio rengimo sąlygas. Vadovėlis susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra trys skyriai. Pirmajame iš jų atskleidžiamas vadybos kokybinių tyrimų teorinis kontekstas. Antrajame aptariamas kokybinio tyrimo programos rengimas. Trečiajame supažindinama su pagrindinėmis kokybinio tyrimo strategijomis. Antroji vadovėlio dalis skirta kokybinio tyrimo duomenų rinkimui ir analizei. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai ir užduotys savarankiškoms studijoms. Šis dviejų dalių vadovėlis gali būti naudingas visiems tyrėjams, atliekantiems kokybinius tyrimus: tiek pagrindinių studijų lygmens studentams, tiek patyrusiems mokslininkams, norintiems didinti savo kokybinių tyrimų srities kompetenciją, tiek praktikams, kurie savo tiesioginiame darbe susiduria su kokybinių tyrimų atlikimu.Reikšminiai žodžiai: Duomenų rinkimo metodai; Kokybiniai tyrimai; Kokybinis tyrimas; Kokybinių tyrimų metodologija; Socialiniai tyrimai; Vadyba; Data collection methods; Management; Qualitative research; Qualitative research methodology; Social research.

ENQualitative research in Lithuania, as all over world, is as though being reborn: it is conducted increasingly more often, the methodology of qualitative research is increasingly more developed, researchers become more knowledgeable in conducting research. This study book consisting of two parts is the first attempt to process information about qualitative research and its application in management. The authors understand that it is difficult to prepare a research methodology study book which satisfies students’ needs and is affordable to them on the basis of numerous and multifaceted works by foreign authors without having a possibility to summarise qualitative studies conducted by students of business and other management areas in the country’s higher education institutions. However, it can be expected that the study book of the available level will foster the development of qualitative social research and thus create more favourable conditions for compilation of a higher-quality study book. The study book consists of two parts. The first one has three chapters. The first chapter reveals the theoretical context of qualitative research in management. The second one deals with the design of qualitative research programme. The third one acquaints with the major strategies of qualitative research. The second part of the study book is dedicated to the collection and analysis of qualitative research data. At the end of each chapter, questions and assignments are provided for individual studies. This study book can be useful to all researchers conducting qualitative research: both students of major studies and experienced researchers who wish to improve their qualitative research competence, as well as practitioners whose work is related to conducting of qualitative research.

ISBN:
9789986312673
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25145
Updated:
2013-04-28 20:42:36
Metrics:
Views: 2450
Export: