Features of creating a health-promoting teaching

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Features of creating a health-promoting teaching/learning environment for children: the context of the development of information technologies in primary education
Alternative Title:
Vaikų sveikatai palankios mokymo(si) aplinkos kūrimo ypatumai: informacinių technologijų plėtros pradinio ugdymo procese kontekstas
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2020, Nr. 3 (32), p. 84-94
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Sveikatos ugdymas / Health education; Technologijos / Technologies; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTInformacinių technologijų (toliau – IT) plėtra šiuolaikinio pradinio ugdymo(si) procese šio proceso dalyviams kelia naujus iššūkius. Viena vertus, modernizuojant ugdymo turinį ir mokymo(si) metodus, keičiant ugdymo(si) aplinką, taikant IT, mokymo(si) procesas tampa šiuolaikiškas, patrauklus. Kita vertus, neribotai ir neatsakingai naudojamos IT gali turėti neigiamų pasekmių tiek fizinei, tiek ir psichinei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatai. Straipsnyje analizuojami vaikų sveikatai palankios mokymo(si) aplinkos kūrimo ypatumai IT plėtros pradinio ugdymo procese kontekste. Keliamas tikslas – atskleisti pedagogų nuomones apie jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatai palankios mokymo(si) aplinkos kūrimo galimybes IT naudojimo aspektu. Taikant apklausos raštu (anketavimo) tyrimo metodą apklausti 237 Vakarų Lietuvos regiono pradinių klasių mokytojai. Taikyta: matematinės ir aprašomosios statistikos metodai, SPSS programa (23.0 versija), Stjudento t kriterijus, chi kvadrato (χ²) testas, Spirmeno koreliacijos koeficientas (rs). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pagrindinė IT priemonė pradinio ugdymo aplinkoje – kompiuteris. Savo klasėse jį turėjo beveik visi apklausti mokytojai. Tačiau kompiuterį mokytojai dažniausia naudojo rengdamiesi pamokoms arba darbui su skaitmeniniu projektoriumi, kurį savo klasėse turėjo beveik pusė apklaustųjų. Tyrimas atskleidė, kad pedagogams, ypač pradinio ugdymo, trūksta interaktyviųjų lentų ir planšetinių kompiuterių. Juos savo klasėje turėjo tik labai nedaug mokytojų. Nors mokyklose yra įvairių IT priemonių, jos naudojamos bendrai, o tai kelia problemų: ne visi mokytojai gali tuo pačiu metu naudotis IT priemonėmis, nėra galimybės kiekvieną pamoką nusivesti mokinius į klases, kuriose IT priemonės įrengtos stacionariai, jos dažniau genda ir kt.Todėl pradinių klasių mokytojai pasigenda įvairesnių IT priemonių savo klasėse. Bendrai mokykloje naudojamos IT priemonės yra mažai veiksmingos, o jų trūkumas pradinio ugdymo klasėse riboja IT priemonių taikymo ugdymo procese galimybes. Tyrimo rezultatai atskleidė, nors pradinių klasių mokiniai informuoti apie saugų IT priemonių naudojimą ir būtinybę saugoti sveikatą dirbant su IT, turimų žinių taikyti praktiškai nesugeba. Vaikams reikia išmokti atlikti veiksmus praktiškai, juos gebėti taikyti gyvenimiškose situacijose. Daugelis apklaustų pedagogų mano, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai yra susipažinę su saugaus naudojimosi IT taisyklėmis ir netinkamo naudojimosi IT pasekmėmis sveikatai. Tačiau tik trečdalis ir dar mažiau pedagogų sutiko, kad pradinių klasių mokiniai naudodamiesi IT geba taisyklingai sėdėti prie rašomojo stalo, saugoti savo regėjimą, daryti akių pratimus, derinti atliekamus akių ir rankų judesius ir kt. Todėl kuriant jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatai palankią ugdymo(si) aplinką IT kontekste svarbios ne tik šiuolaikiškos IT priemonės, jų saugus įrengimas, bet ir saugios bei vaikų sveikatai palankios elgsenos su IT priemonėmis ugdymas: darbo su IT priemonėmis reglamentavimas ir paskirstymas mokykloje bei namuose, atsakingas IT naudojimas; ne tik žinių, kaip naudoti IT, mokinimas perteikimas, bet ir praktinių įgūdžių ugdymas, jų taikymas gyvenimiškose situacijose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Mokytojai; Pradinių klasių mokiniai; Sveikatai palanki mokymo(si) aplinka; Healthy teaching/learning environment; Information technology; Teachers, primary school students.

ENThe development of information technology (IT) in the process of modern primary education poses new challenges for participants in this process. Despite the fact that the development of IT enhances teaching/learning, and makes it modern and attractive, the unrestricted and irresponsible use of IT can have negative consequences for both the physical and the mental health of younger school-age children. The article analyses problems related to features of creating a healthy child-friendly teaching/learning environment in the context of the development of IT in primary education. A total of 237 primary school teachers in western Lithuania were interviewed by means of a written (questionnaire) survey research method. The research results show that a computer is the main IT tool in the primary education environment. Almost all the interviewed teachers had them in their classrooms. Teachers lack in particular interactive boards and tablets. Only a very small number of teachers had them in their classrooms. The teachers interviewed lack more diverse means of IT in their classrooms, which limits the possibilities for using IT in the education process.The results of the research reveal that although primary school students know about safe use and health-care when working with IT, they are not able to apply the available knowledge in practice. Children lack the acquisition of practical actions and skills in applying them in life situations. Only a third, and even fewer teachers, agreed that while using IT children are able to sit correctly at a desk, protect their eyesight, do eye exercises, coordinate eye and hand movements, etc. Therefore, not only are modern means of IT and their safe installation important for the creation of a healthy child-friendly primary teaching/learning environment in the context of IT, but so is the development of safe and healthy child-friendly behaviour with IT: the regulation and distribution of work time with IT at school and at home, the responsible use of IT; not only the provision of knowledge about the use of IT to students, but also the formation of practical skills and their application in life situations. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90527
Updated:
2022-01-27 12:13:06
Metrics:
Views: 40    Downloads: 11
Export: