Experiences of professionals ensuring the protection of children from violence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Experiences of professionals ensuring the protection of children from violence
Alternative Title:
Specialistų, užtikrinančių vaiko apsaugą nuo smurto, patirtys
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2022, t. 21, Nr. 3, p. 292-304
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Nusikalstama veika / Offence; Socialinė politika / Social policy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSmurtas palieka ilgalaikius randus vaikų gyvenime, todėl vaikų apsauga nuo smurto tebėra svarbi ir aktuali problema tyrėjams, viešosios politikos formuotojams ir viešųjų paslaugų specialistams. Šio straipsnio tikslas - atskleisti specialistų, užtikrinančių vaiko apsaugą nuo smurto patirtis. Siekiant tikslo iškelti šie uždaviniai: pirma, apibrėžti teorinį požiūrį į praktinę vaiko apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje; antra, analizuojant specialistų patirtį, nustatyti vaiko apsaugos nuo smurto užtikrinimo ypatumus. Tyrime taikytas iš dalies struktūruoto interviu tyrimo metodas. Tyrimas N miesto savivaldybėje atskleidė, kad į procesą įtraukiami įvairūs valstybės ir nevyriausybinių institucijų specialistai: psichologai, vaiko teisių apsaugos specialistai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, gydymo įstaigų, mobilių komandų, policijos atstovų, vaikų dienos centro darbuotojai. Tyrimo rezultatai parodė, kad vienas reikšmingiausių teigiamų aspektų, užtikrinančių vaiko apsaugą nuo smurto, po reformos yra įtvirtinta atvejo vadybos pareigybė; sudaroma mobilioji komanda. Išryškėjo šie mobiliosios komandos pagalbos priemonių teikimo privalumai: šeimos narių pirminių sunkumų nustatymas ir išsamus problemos nagrinėjimas apimant plačiai visas gyvenimo sferas; intensyvus specialistų įsitraukimas į pagalbos teikimą šeimai ir vaikui.Tyrimas išryškino pagrindinius darbo iššūkius, kuriuos turi įveikti specialistai: darbo kokybės užtikrinimas, emociniai išgyvenimai darbe, psichologinės paramos poreikis, gebėjimas valdyti stresines situacijas, darbas su probleminiais paaugliais, tėvų agresija, vaiko ir tėvų nenoras priimti pagalbą. Įgyvendinant pagalbos planą specialistams kyla įvairių kliūčių (nepradėtas tyrimas, paslaugų trūkumas ir paslaugų prieinamumas), todėl būtina rasti būdų, kaip šias kliūtis įveikti. Raktažodžiai: smurtas, vaikų apsauga, savivaldybė, specialistų patirtys. [Iš leidinio]

ENViolence leaves long-lasting scars on children's lives and protecting children from violence remains an important and pressing issue for researchers, public policy makers and public service professionals. This article aims to reveal the experiences of professionals who ensure the protection of children from violence. The following tasks have been set: first, to define a theoretical approach to the practical protection of children from domestic violence; second, to determine the peculiarities of ensuring the protection of children from violence by means of analysis of the experience of specialists. The study used semi-structured interviews. The research in municipality N revealed that various specialists from state and non-governmental institutions are involved in the process: psychologists, child protection specialists, social workers, social educators, employees of medical institutions, mobile teams, police representatives and children's day care centers. The study results showed that one of the most significant positive aspects of ensuring the protection of children from post-reform violence is an established case management position and having a mobile team. The following advantages of providing mobile team support tools have emerged: identifying the initial difficulties of family members and a thorough, in-depth analysis of the problem across a wide range of areas of life; intensive involvement of professionals in assisting the family and the child.The study highlighted the main work challenges that professionals have to overcome: quality assurance at work, emotional experiences at work, the need for psychological support, the ability to manage stressful situations, working with problem adolescents, parental aggression and the reluctance of children and parents to accept help. There are various obstacles in implementing the assistance plan for professionals (unopened investigation, lack of services and availability of services) and therefore it is necessary to find ways to overcome these obstacles. Keywords: violence, child protection, municipality, specialist experience. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.21.3.30893
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99937
Updated:
2023-03-25 11:41:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: