The Use of innovative study methods and ICT in the study process: the attitudes of lecturers and students

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Use of innovative study methods and ICT in the study process: the attitudes of lecturers and students
Alternative Title:
Inovatyvių studijų metodų ir informacinių komunikacinių technologijų naudojimas vykdant studijas: dėstytojų ir studentų požiūris
In the Journal:
Education in a changing society. 2014, vol. 1, p. 81-89
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pristatomi tyrimo, atlikto universitete, rezultatai. Jie padėjo išsiaiškinti dėstytojų ir studentų požiūrį į informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ypatumus vykdant studijas. Analizuoti šie studijų proceso elementai: studijų metu įgyjamos kompetencijos, studijų metodų taikymas, mokymosi ir pasiekimų vertinimo būdai. Tyrimas parodė, kad akcentuojama duomenų rinkimo, žinių sistemos, praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų svarba. Inovatyvių metodų ir informacinių komunikacinių technologijų naudojimas studijų procese yra nepakankamas. Siekiant studijų kokybės būtina plėtoti dėstytojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, skatinti studentus naudotis virtualia mokymosi aplinka. Tyrimas atliktas taikant Tuning metodologiją, naudojant anketinę apklausą ir interviu metodus. Tyrime dalyvavo 259 tiriamieji. Ugdymo procesams Europoje ir pasaulyje vis didesnę įtaką daro Informacinės Komunikacinės Technologijos. Mokyklos ir kitos švietimo institucijos dirba partnerystės tinkluose sėkmingai integruodamos į mokymą ir mokymąsi IKT grįstus ugdymo metodus. Nors ir įgyvendinta Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2008–2012 strategija (2008), Lietuva, žengdama šiuo keliu, turi nemažai ką nuveikti. Europos augimo strategija (Europe 2020 – Europe‘s growth strategy 2013) įpareigoja tęsti ir toliau plėsti pradėtus IKT priemonių integravimo švietimo procesuose darbus. Strateginiai švietimo dokumentai (Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (2013), Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (2007), Mokymosi visą gyvenimą programa (2007–2013), ir kt. įpareigoja atnaujinti ir su naujomis asmens kompetencijomis sieti švietimo turinį.Pasitelkiant IKT galima gauti naujausią informaciją ir efektyviai komunikuoti. Virtualios bendruomenės sukuriamos pasitelkiant socialinės tinklaveikos programinę įrangą, blogus, forumus, wikius ir pan. Įvairių įrankių pagalba galima sukurti skirtingos prigimties virtualias bendruomenes. Viena iš priemonių katalizuojanti studijų proceso inovacijas yra virtualioji mokymo(si) aplinka. Tai svarbi sudedamoji dalis įgalinant ir palaikant virtualios bendruomenės idėją universitete. Analizuojant kokias kompetencijas turėtų įgyti universiteto absolventai, už studijų programų įgyvendinimą atsakingi dėstytojai akcentavo Europos kvalifikacinę sąrangą atitinkantį dalykinį pasirengimą. Pabrėžiama duomenų rinkimo, žinių sistemos, praktinių gebėjimų įgijimo svarba. Tuo tarpu studentai išryškino praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų aktualumą. Tyrimas atskleidė, kad inovatyvių metodų ir IKT naudojimas studijų procese yra nepakankamas. El. mokymas nėra dažnai taikomas, o atvejo analizės bei probleminio mokymo metodai, studentų manymu, taikomi kur kas rečiau nei tai darantys teigia dėstytojai. Dažniausiai naudojamos IKT formos yra mokomosios medžiagos pristatymas PowerPoint programa, komunikacijai pasitelkiamas el. paštas. Dauguma studijų metodų yra tradiciniai. Naudoti IKT grįstus mokymo, mokymosi, vertinimo metodus dėstytojai vengia dėl patirties ir laiko stokos. Tyrimas išryškino šiuos probleminius studijų proceso organizavimo aspektus: skurdi techninė bazė, nepakankama dėstytojų IKT kompetencija, žinių ir gebėjimų minėtoje srityje stoka. Siekiant studijų kokybės Universitete būtina plėtoti dėstytojų IKT gebėjimus, į studentų savarankišką darbą orientuotų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo kompetencijas, skatinti naudoti virtualią mokymosi aplinką, atnaujinti ir papildyti techninių priemonių bazę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės komunikacinės technologijos; Inovatyvūs studijų metodai; Studijų procesas; Virtuali mokymo(si) aplinka; Virtuali mokymo/mokymosi aplinka; Information and communication technologies; Innovative study methods; Study process; Virtual learning/teaching environment.

ENThe results of the research, carried out at the University, are presented in the article. They helped to clarify the attitude of lecturers and students towards the usage peculiarities of information and communication technologies in the study process. The following elements of study process were being analyzed: competencies, gained during the studies, application of learning methods, assessment methods of learning and achievements. The research revealed that the use of innovative methods and information and communication technologies in the study process are not sufficient. In order to achieve the quality in education, it is sufficient to develop lecturers' capacities to use information technologies, to encourage students to use the virtual learning environment. The research was accomplished using the Tuning methodology, a questionnaire survey and interview methods. 259 respondents participated in the research. [From the publication]

DOI:
10.15181/atee.v1i0.665
ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59541
Updated:
2020-03-06 13:13:17
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: