Socio-pedagogical aspects of the application of bibliotherapy at a day centre

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Socio-pedagogical aspects of the application of bibliotherapy at a day centre
Alternative Title:
Biblioterapijos taikymo vaikų dienos centre socialiniai ir pedagoginiai aspektai
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2020, Nr. 2 (31), p. 81-90
Keywords:
LT
Biblioterapija; Dienos centras; Mokymasis; Mokymosi motyvacija; Motyvacija mokymuisi; Paauglia; Paauglys; Socialinės rizikos šeima; Socialinę riziką patiriančios šeimos; Vaikų dienos centras.
EN
Bibliotherapy; Day center; Family at social risk; Learning; Learning motivation; Teenager.
Summary / Abstract:

LTVaikų dienos centruose (VDC), teikiant pagalbą vaikams ir paaugliams iš socialinės rizikas patiriančių šeimų, taikoma biblioterapija. Tai sistemingas, tikslingai organizuotas procesas, kai asmeniui teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba, pagrįsta tam tikro teksto skaitymu. Mokslinėje literatūroje esama duomenų, kad biblioterapija naudinga ugdant savarankiškumą, tikslingai taikoma padeda įveikti psichologines, dvasines problemas, ugdytis savigarbą, pažinti, suprasti save ir kt. Profesionalus biblioterapijos taikymas dienos centruose dirbant su vaikais ir paaugliais sudaro sąlygas save pažinti, ugdytis, skatina mokytis. Straipsnio tikslas – atskleisti biblioterapijos, kaip socialinės-pedagoginės pagalbos metodo, taikymo vaikų dienos centruose ypatumus. Siekiant atskleisti biblioterapijos metodo taikymo aspektus atliktas kokybinis tyrimas. Pasirinktas interviu metodas. Informantai: VDC darbuotojai (pedagogai, socialiniai pedagogai), tėvai, kurių vaikams teikiama socialinė pedagoginė pagalba. Atliekant tyrimą, pasirinkta kriterinė atranka. Interviu atlikti su dienos centro darbuotojomis, kurios savo veikloje taiko biblioterapijos metodą, ir tėvais, kurie bendradarbiaudami su pedagogais vaikų socialinėms-pedagoginėms problemoms spręsti pasitelkia knygų skaitymą namuose. Interviu su pedagogais ir tėvais išskirtos trys temos, kurių pagrindu suformuluotos tyrimo rezultatų kategorijos: pedagogų ir tėvų nuomonė apie biblioterapijos metodo naudą; biblioterapijos metodo taikymo ypatumai VDC; tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, taikant biblioterapijos metodą. Pirmojoje kategorijoje išskirtos šios subkategorijos: ugdomasis pokalbis, kognityvinių gebėjimų lavinimas, emocijų išgyvenimas, mokymosi motyvacijos stiprinimas, ugdymo aplinkos turtinimas.Tėvai ir pedagogai interviu metu vertino, kaip biblioterapija taikoma VDC. Šioje kategorijoje išskirtos subkategorijos: metodas taikomas individualiai, reguliariai, atrenkami tekstai, metodas integruojamas į kasdienę veiklą, jis taikomas nuosekliai. Kategorijoje tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, taikant biblioterapijos metodą, išskirtos dvi subkategorijos: pavyzdžio ir pagalbos. Apibendrinus atliktą tyrimą pastebėta, kad sprendžiant vaikų ir paauglių socialines-pedagogines problemas ypač svarbus pedagogų bei tėvų bendradarbiavimas. Tėvai ir pedagogai mato plačias biblioterapijos taikymo galimybes, jos naudą: galimybė turtinti ugdymo(si) aplinką, vaikams ir paaugliams išreikšti emocijas, tinkamas ugdomojo pokalbio kontekstas, puiki kognityvinių gebėjimų lavinimo ir mokymosi motyvavimo priemonė. Tyrimo dalyvių nuomone, šio metodo taikymo sėkmę lemia biblioterapijos, kaip metodo, integravimas visoje Vaikų dienos centro veikloje, individualizavimas, reguliarumas, tinkama tekstų atranka, geras biblioterapijos išmanymas, asmeninis pedagogų ir tėvų pavyzdys. Vaikų dienos centro darbuotojai puikiai išmano biblioterapijos metodiką, taiko įvairias skaitymo strategijas, analizuoja, teikia grįžtamąjį ryšį, motyvuoja vaikus ir paauglius įveikti mokymosi sunkumus. Tyrimas atskleidė, kad socialiniams pedagogams sunku nustatyti vaikų ir paauglių problemas, kurias galėtų spręsti pasitelkę biblioterapiją, tad šis metodas ne visada tikslingai taikomas. [Iš leidinio]

ENBibliotherapy is used in children’s day centers in order to provide assistance to children and adolescents from social risk families. There is evidence found in scientific literature that the application of bibliotherapy at day centers is useful for strengthening self-sufficiency, and if applied purposefully, it enables to cope with psychological problems, promotes spiritual growth and qualitative development, raises self-esteem, selfknowledge, understanding, and frees from perceptions that prevents from recognizing personal unpleasant feelings. The professional application of bibliotherapy at day centers, by working with children and adolescents, creates assumptions to strengthen the motivation regarding self-cognition, self-development and learning. The aim of this research is to answer to the question of how bibliotherapy can be applied in social pedagogical activities at children’s day centers (CDC). After a qualitative research had been accomplished (of social educators, parents whose children attend CDC), it was found that the application of bibliotherapy is justified in solving various social-pedagogical problems of children and youth (especially those associated with dealing with motivation problems of adolescent learning). [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88825
Updated:
2021-02-02 19:07:04
Metrics:
Views: 74    Downloads: 2
Export: