Analysis of the most vulnerable labour market segments during the period of economic development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of the most vulnerable labour market segments during the period of economic development in Lithuania
Alternative Title:
Labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų analizė Lietuvos ekonomikos raidos laikotarpiu
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2013, 24 (4), p. 331-342
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Ekonomikos plėtra / Economic development; Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrime siekiama atlikti labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų situacijos 2002-2010 m. analizę vykstant ekonominiams pokyčiams, atsižvelgiant į svarbiausius šalies gyventojų aktyvumo rodiklius ( darbo jėgos, užimtumo, nedarbo, užimtumo statusą ) ir ekonominio augimo rodiklių pokyčius 2002-2010 metais Lietuvoje. Tai yra svarbiausi klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti šiuose tyrimuose. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad nors mokslinėje literatūroje yra atliekama nemažai tyrimų atskirų darbo rinkos segmentų požiūriu, tačiau labiausiai pažeidžiami darbo rinkos segmentai, atkreipiant dėmesį į Lietuvos ekonomikos raidą ir duomenų lyginimą tarp šių segmentų, tyrinėti palyginti nedaug. Visa tai patvirtina nagrinėjamo objekto problemiškumą. Mokslinę šio straipsnio problemą galima suformuluoti iškeliant tokį probleminį klausimą: kaip Lietuvos ekonomikos raida veikia labiausiai pažeidžiamus darbo rinkos segmentus? Tyrimo tikslas – atlikti labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų analizę Lietuvos ekonomikos raidos laikotarpiu. Tyrimo naujumas. Šio darbo naujumas grindžiamas išsamia, labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų analize teoriniu lygiu ir atliktu empiriniu tyrimu Lietuvos ekonomikos raidos laikotarpiu, sudarančiu prielaidas išsamesnei darbo rinkos problemų analizei. Straipsnyje pateikta labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų samprata, susidarymo priežastys ir atliktas empirinis tyrimas, atskleidžiant labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų pokyčius Lietuvoje 2002-2010 m. ekonominės raidos laikotarpiu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė ir lyginimas, koreliacinė ir regresinė analizė.Remiantis atliktų tyrimų rezultatais pastebima, kad analizuojant darbo rinkos segmentų užimtumą, susiduriama su pažeidžiamumo sąvoka, kuri susijusi su skirtingų darbo rinkos segmentų problemomis integracijoje į darbo rinką: dėl amžiaus, lyties, išsilavinimo, darbo patirties, motyvacijos, asmeninių charakteristikų. Identifikavus pagrindines, labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų problemų priežastis, teigtina, kad skirtingos asmenų grupės darbo rinkoje susiduria su skirtingomis problemomis, kurias sukelia ir skirtingos priežastys.[...] Atlikta statistinių ryšių tarp bendro šalies užimtumo lygio ir labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų bedarbių skaičiaus analizė rodo, kad užimtumo lygiui didėjant, labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų bedarbių skaičius turi stiprią statistinę tendenciją mažėti. Analogiškos analizės duomenys parodė, kad nedarbo lygiui didėjant, labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų bedarbių skaičius irgi didėja. Tyrimo rezultatai rodo, kad užimtumo ir nedarbo lygio pokyčiai šalyje labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų bedarbių skaičiui gali būti prognozuojami regresiniais metodais su aukštu patikimumu. Tai rodo modelio praktinio taikomumo galimybes. Siekiant stebėti labiausiai pažeidžiamų darbo rinkos segmentų užimtumą, reikia nuolat analizuoti ekonominių pokyčių poveikį šių segmentų užimtumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinkos segmentacija; Ekonomikos raida; Užimtumas; Nedarbas; Most vulnerable; Labour market segments; Economic development; Employment; Unemployment.

ENPaper analyzes the most vulnerable segments of the labour market with particular emphasis on situation of youth, women, long-term unemployed and pre-retirement age people in the labour market during the period of economic development in Lithuania in 2002-2010. The scientific problem of this research can be formulated by raising the issue as follows: how does the economic development in Lithuania influences the most vulnerable labour market segments? To tackle the problem, scientific literature analysis, statistical clustering and comparison, and correlation and regression analysis methods are used. Statistical relations between country's overall level of employment and the number of unemployed among the most vulnerable segments of the labour market shows that the growth of the employment rate has a strong statistical tendency to decrease the number of unemployed among the most vulnerable segments of the labour market. Analogous analysis of the data revealed that when the unemployment rate increases, the unemployment rate of the most vulnerable segments of the labour market also increases. The research results show that the changes of employment and unemployment rate of the most vulnerable segments of the labour market in the country can be predicted with high reliability. This discloses the potential of practical applicability of the model. In order to monitor the employment of the most vulnerable segments of the labour market, there is a need to analyze constantly the impact of economic changes on the employment of these segments. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.24.4.2240
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51576
Updated:
2018-12-17 13:37:40
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: