Aktyvaus mokymo(si) metodų taikymas tobulinant muzikos pedagogikos studijas universitete : veiklos tyrimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvaus mokymo(si) metodų taikymas tobulinant muzikos pedagogikos studijas universitete: veiklos tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Integration of active teaching/learning methods into music pedagogy studies at university: results of qualitative research
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 4 (33), p. 13-20
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama studentų įgyta patirtis veiklos tyrimo metu. Remiantis jų rašytinėmis nestruktūruotomis refleksijomis. Tyrimo dalyviai – 18 Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos antro kurso studentų. Tyrimo tikslas – išryškinti aktyvaus mokymo(si) metodų panaudojimo muzikos pedagogikos studijose galimybes. [...] Tyrimo rezultatai padėjo atskleisti teigiamą studentų patirtį, susijusią su aktyvaus mokymo(si) metodų taikymu, eksperimentinės ugdymo programos integravimu į studijų programą, išryškino aspektus, sąlygojančius studentų mokymo(si) efektyvumą. Veiklos tyrimo metu įgyta patirtis padėjo plėtoti būsimų muzikos mokytojų kognityvinius interesus, dalykinę kompetenciją tobulinti bendruosius gebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas. Atskleisti aktyvaus mokymo(si) metodų taikymo būsimų muzikos mokytojų studijose ugdomieji aspektai, kurie siejami su giluminiu mokymu(si), turinio, integralumu, mokymu(si) iš patirties, motyvacijos, saviraiškos skatinimu, įgytos patirties pritaikomumu praktikoje. Refleksijų analizė padėjo išryškinti muzikos improvizacijos taikymo efektyvumą, tobulinant muzikos mokytojo dalykinės kompetencijos sritis bei skatinant mąstymo autentiškumą kūrybiškumą. Veiklos tyrimo eigoje nustatyti teigiami vaidmenų kolektyve pokyčiai pereinant nuo pasyvaus stebėtojo, pasyvaus dalyvio, klausytojo, informacijos priėmėjo link aktyvaus dalyvio, intensyviai veikiančio, ieškančio sprendimų ar vadovaujančio kūrybiniam procesui. Studentų patirties refleksija padėjo atskleisi ne tik teigiamus, bet ir neigiamus aspektus, turinčius įtakos mokymui(si). Studentų asmeninės silpnosios savybės siejamos su įdėtų pastangų ir savimokos įgūdžių trūkumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvaus mokymo(si) metodai; Aktyvaus mokymo/mokymosi metodai; Muzikos pedagogikos studijos; Muzikos pedagogikos studijos universitete; Rašytinės nestrukūrizuotos refleksijos; Refleksijos; Active teaching/learning method; Active teaching/learning methods; Music pedagogy studies at university; Music pedagogy study; Reflection; Written unstructured reflections.

ENThe paper analyzes the students' experience gained during the activity study. The analysis is based on their written unstructured reflections. The activity study has been carried out with the Šiauliai University Art Faculty Music Pedagogy second year students (N=l8). The aim of the study has been to highlight the possibilities for integration of active teaching/learning methods (projects, creation, and improvisation) into music pedagogy studies at university. Research methods: theoretical analysis of scientific literature and education documents; activities analysis; qualitative content analysis. The results of the study have helped to reveal students' positive experience related with the application of active teaching/learning methods, integration of an experimental education program into the study program and have highlighted the factors affecting the efficiency of students' teaching/learning. The experience gained during the activity study has helped to develop future music teachers' cognitive interests, professional competence, to improve their common skills and to foster their values. The study has revealed educational factors of integration of active teaching/learning methods into future music teachers' studies, which are associated with deep teaching/learning, integrity of curriculum, experiential learning, promotion of motivation and self-expression, and practical application of the gained experience.Analysis of the students' reflections has helped to highlight music improvisation application efficiency in improving music teachers' professional competence areas (accompaniment, improvisation, mastering the musical instrument) as well as encouraging authenticity of thinking and creativity. Application of active teaching/learning methods during the activity study enabled identification of positive changes of the roles in the team while progressing from a passive observer, a passive participant, a listener, and an information receiver to an active participant who is dynamic, looking for the solutions or leading a creative process. The students' experience reflection has helped to reveal not only the positive but also the negative aspects which influence teaching/learning. Students' personal weaknesses are associated with their insufficient efforts and lack of self-education skills. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32327
Updated:
2018-12-17 13:04:24
Metrics:
Views: 37    Downloads: 10
Export: