Mokytojo autoriteto kaip pozityvaus ugdomojo veiksnio problema : teorija ir empirika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojo autoriteto kaip pozityvaus ugdomojo veiksnio problema: teorija ir empirika
Alternative Title:
Problem of the teacher's authority as a positive factor in education: theory and empirics
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 45-59
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojo autoritetas; Vertybės; Prigimties poreikiai; Moralinė lygybė; Agresija; Pedagogical authority; Values; Nature demands; Moral equality; Aggression.
Keywords:
LT
Agresija; Pedagogai / Pedagogues; Moralinė lygybė; Prigimties poreikiai; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTMokytojo, kaip subjektyvaus ugdymo proceso dalyvio, autoriteto problema visada buvo, yra ir bus aktuali problema. Gyvenimo iššūkiai Lietuvai reikalauja rengti juos atremti pajėgią asmenybę - taigi ugdyti ir mokytoją. Objektas - mokytojo autoritetas. Tyrimo tikslas - pagrįsti mokytojo autoritetą kaip pozityvų ugdomąjį veiksnį ir aptarti jo raiškos atitikimą prigimtiniams mokinių poreikiams. XX a. pab. - XX a. pr. Lietuvos ir užsienio pedagogikoje autoritetas aiškinamas kaip kurio nors asmens ar institucijos bendrai pripažinta įtaka įvairiose visuomeninio gyvenimo ar veiklos srityse. Jis įgyjamas turint nenuginčijamų teigiamų dalykinių ir dorovinių savybių. Bendrasis ir profesijos autoritetai yra keliakomponenčiai: juos sudaro dalykinis, episteminis, deontinis ir dorovinis autoritetai. Tai būdinga ir mokytojo autoritetui. Mokytojo autoritetas yra pozityvus ugdymo veiksnys. Jo poveikis vaikui vyksta pagal tam tikrus dėsnius. Jauni žmonės niekada nėra laisvi nuo autoriteto įtakos. Tai lemia prigimtinis poreikis turėti gyvą idealo pavyzdį. Autoritetingas mokytojas sužavi ir patraukia ugdytinį. Visavertis mokytojo autoritetas reiškiasi fizinių ir dvasinių savybių darna; profesine kompetencija ir faktiniu pajėgumu gerai atlikti profesines pareigas, moralinėmis savybėmis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENProblem pertaining to authority of a teacher as a participant of a subjective educational process has always been and continue being a relevant problem. Challenges of life of Lithuania demand to train teachers to withstand a fit personality, although to educate a teacher as well. Object—authority of a teacher. The aim of the research—to reason authority of a teacher as a positive educational factor and discuss conformity of its expression for natural needs of pupils. In the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the authority in Lithuanian and foreign pedagogy is explained as a commonly acknowledged impact of a certain person or an institution in a variety of areas of social life and activity. It is gained by having some undisputed positive objective and moral qualities. General and vocational authorities are multi-component: they are comprised of objective, epistemic, deontic, and moral authorities. This is also characteristic to a teacher’s authority. The authority of a teacher is a positive aspect of education. His impact on a child follows certain laws. Young people are never free from impact of an authority. It is determined by a natural need to have a life example of an ideal. An authoritative teacher fascinates and attracts a pupil. A full authority of a teacher manifests itself through coherence of physical and spiritual qualities; vocational competence and factual capacity to well correspond to vocational duties and moral qualities.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6488
Updated:
2018-12-17 11:49:11
Metrics:
Views: 105    Downloads: 35
Export: