Mokytojo autoriteto kaip pozityvaus ugdomojo veiksnio problema : teorija ir empirika

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėMokytojo autoriteto kaip pozityvaus ugdomojo veiksnio problema : teorija ir empirika
Kita antraštėProblem of the teacher's authority as a positive factor in education : theory and empirics
AutoriaiTijūnėlienė, Ona
LeidinyjeMokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 45-59
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė . 2009
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMokytojo autoritetas; Vertybės; Prigimties poreikiai; Moralinė lygybė; Agresija
ENPedagogical authority; Values; Nature demands; Moral equality; Aggression
Santrauka / Anotacija

LTMokytojo, kaip subjektyvaus ugdymo proceso dalyvio, autoriteto problema visada buvo, yra ir bus aktuali problema. Gyvenimo iššūkiai Lietuvai reikalauja rengti juos atremti pajėgią asmenybę - taigi ugdyti ir mokytoją. Objektas - mokytojo autoritetas. Tyrimo tikslas - pagrįsti mokytojo autoritetą kaip pozityvų ugdomąjį veiksnį ir aptarti jo raiškos atitikimą prigimtiniams mokinių poreikiams. XX a. pab. - XX a. pr. Lietuvos ir užsienio pedagogikoje autoritetas aiškinamas kaip kurio nors asmens ar institucijos bendrai pripažinta įtaka įvairiose visuomeninio gyvenimo ar veiklos srityse. Jis įgyjamas turint nenuginčijamų teigiamų dalykinių ir dorovinių savybių. Bendrasis ir profesijos autoritetai yra keliakomponenčiai: juos sudaro dalykinis, episteminis, deontinis ir dorovinis autoritetai. Tai būdinga ir mokytojo autoritetui. Mokytojo autoritetas yra pozityvus ugdymo veiksnys. Jo poveikis vaikui vyksta pagal tam tikrus dėsnius. Jauni žmonės niekada nėra laisvi nuo autoriteto įtakos. Tai lemia prigimtinis poreikis turėti gyvą idealo pavyzdį. Autoritetingas mokytojas sužavi ir patraukia ugdytinį. Visavertis mokytojo autoritetas reiškiasi fizinių ir dvasinių savybių darna; profesine kompetencija ir faktiniu pajėgumu gerai atlikti profesines pareigas, moralinėmis savybėmis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENProblem pertaining to authority of a teacher as a participant of a subjective educational process has always been and continue being a relevant problem. Challenges of life of Lithuania demand to train teachers to withstand a fit personality, although to educate a teacher as well. Object—authority of a teacher. The aim of the research—to reason authority of a teacher as a positive educational factor and discuss conformity of its expression for natural needs of pupils. In the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the authority in Lithuanian and foreign pedagogy is explained as a commonly acknowledged impact of a certain person or an institution in a variety of areas of social life and activity. It is gained by having some undisputed positive objective and moral qualities. General and vocational authorities are multi-component: they are comprised of objective, epistemic, deontic, and moral authorities. This is also characteristic to a teacher’s authority. The authority of a teacher is a positive aspect of education. His impact on a child follows certain laws. Young people are never free from impact of an authority. It is determined by a natural need to have a life example of an ideal. An authoritative teacher fascinates and attracts a pupil. A full authority of a teacher manifests itself through coherence of physical and spiritual qualities; vocational competence and factual capacity to well correspond to vocational duties and moral qualities.

ISSN1822-119X, 2424-3302
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6488
Atnaujinta2018-12-17 11:49:11
Metrika Peržiūros: 57    Atsisiuntimai: 29