Kelias link socialinės integracijos : mokykla kaip bendruomenę kurianti jėga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelias link socialinės integracijos: mokykla kaip bendruomenę kurianti jėga
Alternative Title:
Pathway towards social integration : school as a community building agent
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy; Socialinės problemos / Social problems; Socialinis aktyvumas / Social activity; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSpartūs ekonominiai bei socialiniai pokyčiai, vykstantys 21 amžiuje, paveikia ir kiekvienos šalies švietimo politiką. Komunikacija, bendravimas ir bendradarbiavimas, darna ir sanglauda tampa vis aktualesni šiandienos postmodernioje visuomenėje gyvenančiam žmogui, nes tokios problemos kaip socialinė atskirtis, skaidanti visuomenę, skatinanti susvetimėjimą bei nepagarbą kito socialinio sluoksnio žmogui, kitai tautai, rasei, nėra išspręstos. Mokykla - tai institucija, turinti didelį poveikį visuomenės mentalitetui. Mokytojams tenka reikšmingas vaidmuo - suvokti socialinius poreikius, atsirandančius dėl socialinės plėtros ir ekonominių pokyčių. Be to, mokytojas tampa pagrindinis organizatorius sąveikoje „mokytojas-mokiniai-tėvai“, prisiimantis daugybę vadovavimo funkcijų, kurios apima konstruktyvių ryšių, bendravimo aplinkos, formalių ir neformalių ryšių su vaiku kūrimą ir palaikymą. Šiame straipsnyje analizuojamas mokyklos bendruomenės įtraukimas ir kultūros kūrimas šiandienos visuomenei, pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, kuriuo siekta nustatyti subjektyvų mokyklos bendruomenės narių požiūrį į vidines ir išorines veiklas, siekiant sudaryti vaikams funkcionalios socialinės integracijos (sanglaudos) galimybes. Socialinė sanglauda vis dar susiduria su daugybe iššūkių, nes atsiranda naujos socialinės atskirties formos. Kaip parodė atvejo studija, mokyklos (ypač mokytojų ir kitų profesionalų) vaidmuo, sudarant vaikams palankias sąlygas socialinei integracijai (ir sanglaudai), šiandien ypač reikšmingas.Reikšminiai žodžiai: Pilietinė visuomenė; Socialinis aktyvumas; Socialinė atskirtis; Socialinė integracija; Socialinė integracija, pilietinė visuomenė, socialinė atskirtis, socialinis aktyvumas; Civic society; Social Integration, civil Society, social exclusion, social activity; Social activity; Social exclusion; Social integration.

ENRapid economic and social changes the 21st c. is witnessing influence the education policy of every country. Communication and cooperation, harmony and cohesion become increasingly relevant for the man living in the current post-modern society, since such problems as social exclusion, splitting society encouraging alienation and disrespect for people of other social layers, other nations and races, remain unresolved. School is the institution, which has a great influence on the mentality of a society. Teachers have to perform a very important function, i.e. to perceive social demands emerging due to social development and economic changes. In addition, teacher becomes the main organiser in the interaction “teacher-pupils-parents”, who performs a great many of functions covering constructive relations, communication environment, development and maintenance of formal and informal relations with a child. This article analyses the participation of school community and creation of culture for the modern society, presents the results of the empiric research, which is aimed at defining the subjective attitude of school community members towards internal and external activities aimed at providing children with functional possibilities for social integration (cohesion). Social cohesion still faces a great many of challenges with new forms of social exclusion emerging. As the case study has revealed, the role of school (especially of teachers and other professionals), while providing children with favourable conditions for social integration (and cohesion) is extremely significant today.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23680
Updated:
2013-04-28 20:20:37
Metrics:
Views: 43
Export: