Šiuolaikinių paauglių autentiškumo edukologinės problemos moralinio reliatyvizmo fone

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių paauglių autentiškumo edukologinės problemos moralinio reliatyvizmo fone
Alternative Title:
Educational problems of modern adolescents’ authenticity in the context of moral relativism
In the Journal:
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTAutentiškumas sietinas su asmens dvasiniu matmeniu, kurio pagrindas – laisvė ir ontologinė tiesa. Jų savanoriška jungtis suponuoja visavertį žmogaus kaip asmens funkcionavimą, reiškiamą autentiškais santykiais, grindžiamais tiesa, gėriu, grožiu bei peržengiančiais gamtinę tikrovę. Tiesos ir laisvės jungtis yra potencinė galimybė, reikalinga ugdymo. Pirma, ji turi būti savanoriška, kylanti iš paties asmens apsisprendimų. Antra, apimti abu sandus, nė vieno išskirtinai nesureikšminant. Trečia, funkcionuoti visoje veikloje. Reliatyvizmo banga, iškelianti laisvės svarbą ir neigianti prigimtinės tiesos amžinumą, iškreipia autentiškumo esmę ir sklaidą. Straipsnyje aptariami tyrimo duomenys, kurie rodo, kad dauguma paauglių (87,6 proc.) labai palankiai ar palankiai vertina autentiškumą tik virtualioje situacijoje, taip intuityviai atskleisdami jo svarbą žmogui kaip asmeniui, tačiau realiose situacijose autentiškumo apraiškų beveik nepastebi. Autentiškumo turinį įkūnija dvasinės vertybės, empirinėje plotmėje reiškiamos humaniškais santykiais su kitais ir savimi. Trys ketvirtadaliai paauglių nepakankamai humaniškai ar nehumaniškai suvokia save kaip asmenį ir taip žvelgia į priešingą lytį, savo amžiaus referentinę grupę. Duomenys parodė, kad, mažėjant intuityvumui, santykis su autentiškumu turi tendenciją silpnėti. Autentiškumo kildinimas visų pirma priklauso nuo pedagogo autentiškumo lygio, tai yra gebėjimo savo santykiais bei veikla, nepaisant reliatyvizmo iššūkių, įkūnyti tiesos ir laisvės jungtį bei tapti mokinių ugdymo(si) priemone. Svarbu kuo skubiau dvasiniu žmogaus būties aspektu pažvelgti į įsigalinčią laisvojo ugdymo paradigmą ir telkti jėgas pedagogų dvasiniam brandinimui.Reikšminiai žodžiai: Šiuolaikiškumas; Paaugliai; Autentiškumas; Moralinis reliatyvizmas; Edukologinės problemos.

ENAuthenticity should be related with the individual’s spiritual dimension the basis of which is freedom and ontological truth. Their voluntary conjunction presupposes a fully fledged functioning of a human being as an individual expressed by authentic relations, based on the truth, good and beauty and trespassing of the natural reality. The conjunction of the truth and freedom is a potential opportunity needful for education. Firstly, it has to be voluntary, originating from the individual’s decisions. Secondly, it has to encompass both components without placing exceptional emphasis on either of them. Thirdly, it has to function in all the activity. The article discusses research data showing that the majority of adolescents (87,6%) asses the authenticity very favourably or favourably only in virtual situation, thus by intuition revealing its relevance to the human being as an individual, however, they almost do not notice the manifestations of authenticity in real situations. The content of the authenticity is embodied by spiritual values expressed by human relations with oneself and other in empirical dimension. The data revealed that with the decrease of intuition, the relation with authenticity is apt to weaken. Derivation of authenticity, first and foremost, depends on the level of authenticity of a pedagogue, i.e. his/her ability to embody the conjunction of the truth and freedom by way of his/her relations and activity, irrespective of challenges and become a tool for educating pupils. It is important to concentrate efforts on the nurturing of pedagogues’ spirituality.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8912
Updated:
2018-12-17 11:51:11
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: