Future teachers' value-related attitudes and the tendencies for their changes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Future teachers' value-related attitudes and the tendencies for their changes
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 265-272. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vertybių problema postmodernioje visuomenėje ir kaip vertybės atsispindi švietimo sistemoje. Atliktų mokslininkų tyrimų analizė išryškino, kad požiūris į vertybes yra susijęs su dabartinio švietimo problemomis. Keliamas probleminis klausimas – kur glūdi postmodernistinės visuomenės moralinių vertybių krizės šaknys. Ugdymo filosofų ir pedagogų nuomone, minėta problema kyla pirmiausia dėl pačių pedagogų nepakankamo požiūrio į dvasines vertybes. Šie veiksniai paskatino straipsnio autorę paanalizuoti, kokios vertybės būdingos jauniems žmonėms, pasirinkusiems pedagogo profesiją. Atskleidus būsimųjų mokytojų vertybes ir jų prioritetus, tikėtasi tyrimo rezultatus pritaikyti tobulinant mokytojų kaip ugdytojų rengimą. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros (filosofijos, sociologijos, pedagogikos) analizė ir lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. Tyrimas atliktas dviem etapais. 1999 m. apklausti 65 studentai ir 2005 m. – 41 būsimasis mokytojas. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad būsimieji mokytojai aukštai vertina sąžiningumą ir nuoširdumą, vadinasi, jiems būdingos socialinės vertybės. Galima teigti, kad jie pasirinko teisingą edukologijos studijų, priklausančių socialiniams mokslams, kelią. Tačiau susirūpinimą kelia žemiausia vertybe įvertintas gimtasis kraštas. Autorės nuomone, tai yra rimtas ženklas mūsų mažai tautai globalizacijos amžiuje. Todėl kyla būtinybė iš esmės įvertinti patriotinio ugdymo vietą švietimo sistemoje.Reikšminiai žodžiai: Asmenybės ugdymas; Pedagogas; Studentų nuostatos, mokytojų rengimas, vertybinės nuostatos; Vertybinis požiūris; Vertybių kaita; Vertybė; Vertybėmis pagrįstas požiūris; Vetybė; Change in values; Development of personality; Developmentof the personality; Students' attitudes, teachers' training, value-related attitudes; Teacher; Value; Value - related attitude; Value- related attitude.

ENThe paper analyses the problem of values in postmodern society and how these values are reflected in the education system. The analysis of scientists’ researches revealed that the attitude towards values is related to the problems of contemporary education. The paper raises a problem question where the roots of the crisis of moral values of postmodern society lie. According to education philosophers and pedagogues, the abovementioned problem primarily emerges due to pedagogues’ insufficient attitude towards spiritual values. These factors encouraged the author of the paper to analyse which values are typical of young people who have chosen the teacher’s profession. Having revealed the values and priorities of future teachers, the author expected to apply research results to the training of teachers as educators. The following research methods were applied: analysis of scientific literature (philosophy, sociology and pedagogy) and the comparative analysis of research results. The research was carried out in two stages. In 1999, 65 students were surveyed, while in 2005, 41 future teachers were interviewed. The comparative analysis of research results revealed that future teachers highly evaluate honesty and sincerity, thus social values are typical of them. They could be said to have chosen the right way of education studies that are part of social sciences. However, the native land evaluated as the lowest value is of concern. According to the author, it is a serious sign for our small nation in this age of globalisation. Therefore, it is necessary to basically evaluate the role of patriotic education in the entire education system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35001
Updated:
2017-03-08 22:13:05
Metrics:
Views: 29
Export: