Mokinių vertybinių nuostatų ugdymas filosofine samprata integruojant populiariąją muziką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių vertybinių nuostatų ugdymas filosofine samprata integruojant populiariąją muziką
Alternative Title:
Developing school learners' moral value attitudes through a philosophical conception of integrating popular music
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 106, p. 60-69
Summary / Abstract:

LTVertybių problema dabarties pasaulyje persmelkia visas veiklos sritis – nuo ikimokyklinio ugdymo iki mokymosi visą gyvenimą. Vertybinės nuostatos įvardijamos prioritetiniais uždaviniais įvairiuose strateginiuose dokumentuose ir atliepia naujus švietimui iškilusius iššūkius – sparčią mūsų šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo kaitą bei besiplečiančias galimybes įgyvendinti švietimo naujoves. Pradinis muzikinis ugdymas patraukliomis veiklos formomis gali padėti puoselėti mokinio vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių bei supratimo plėtotę kaip integralų procesą. Straipsnyje aptariama filosofinė jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymo integruojant populiariąją muziką sampratos specifika: pagrindžiamas sampratos aktualumas įvairių ugdymo filosofijos konceptualiųjų krypčių kontekste, remiantis tyrimo rezultatais aptariamos mokinių muzikinės veiklos ir vertybinių nuostatų formavimosi sąsajos bei tobulinimo galimybės. Projektas atliktas trijose pradinėse (antroje, trečioje, ketvirtoje) klasėse ir truko vienus mokslo metus. Kadangi jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniai jau turi sukaupę tam tikrą muzikinį intonacijyną, todėl projekto metu buvo skatinami pasidalyti turimomis muzikinės patirties žiniomis ir jas aptarti, sisteminti, papildyti. Atsižvelgiant į mokinių muzikinius interesus, parinkti kūriniai, kurių nuotaika stiprintų išgyvenimų įtaigumą. Organizuojant ugdymo projektą svarbia laikyta A. Piličiausko idėja – asmeninės prasmės metodas. Laikytasi nuostatos, kad emocinis išgyvenimas yra svarbi muzikos pažinimo grandis.Reikšminiai žodžiai: Vertybinis ugdymas; Vertybinės nuostatos; Populiarioji muzika; Development of moral values; Moral value attitudes; Popular music.

ENThe issue of values in today's world penetrates to all fields of activities - from preschool education to lifelong learning. Moral values are named as priority tasks in various strategic documents and respond to the new challenges faced by education - rapid changes in our country's social and economic life and growing opportunities for implementation of educational novelties. Primary musical education in attractive forms of activity can contribute to development and integral process of student's moral values, abilities, knowledge and understanding. Philosophical specifics of the concept of development of young school children's moral values through integration of popular music is discussed: relevance of the concept is validated in the context of various conceptual directions of education philosophy, based on the research findings links between the musical activity and formation of moral values of students and opportunities for improvement are discussed. The project was implemented in three primary (second, third and fourth) forms and lasted for one school year. Since younger school age children have already certain music intonations accumulated, therefore during the project children are encouraged to share their knowledge of musical experience and to discuss, systematise, supplement their knowledge. Considering musical interests of students, to choose pieces of music mood in which would strengthen convincing character of experiences. When organising the educational project, the idea of A. Piličiauskas of personal meaning method was considered important. Emotional experience was considered to be an important component of music cognition.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40753
Updated:
2018-12-17 13:18:12
Metrics:
Views: 40    Downloads: 14
Export: