Paaugliai: sociopedagoginė dinamika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paaugliai: sociopedagoginė dinamika
Alternative Title:
Teenagers: sociopedagogic dynamics
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001.
Pages:
133 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — I. Bendravimo ir santykių samprata pedagogikos ir psichologijos mokslų kontekste. Bendravimo esmė, paskirtis ir socializacija. Mokinių tarpusavio santykiai ir jų grupės. Paauglių statusas ir vaidmuo bendruomenės tarpusavio santykiuose — II. Vertybių funkcionavimo dinamika paauglių tarpusavio santykiuose, jų grupėse. Paauglių vertybių ir veiklos sociopedagoginiai pokyčiai. Paauglių statusą lemiantys veiksniai. Bendravimo ir veiklos dinamika. Paauglių grupės. Grupių klasifikacija — III. Pedagoginės sąveikos vaidmuo paauglių ugdymo procese. Paauglių statuso ir grupės sąveika. Paauglių ir devintųjų klasių moksleivių nuostatų, vertybių, bendravimo ir veiklos ryšys. Bendravimo ir ugdymo sąveika. Pedagogų rengimo(si) darbui su paaugliais aktualizacija — Išvados — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Bendravimas / Communication; Dorovinis ugdymas / Moral education; Paaugliai / Adolescents; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus raida – paties žmogaus pažanga, už kurią, kaip ir už savo gyvenimą, jis atsakingas. Vadinasi, be sociocentrinių tikslų, turi būti formuluojami ir antropocentriniai – ugdymas mokykloje turi laiduoti visapusišką moksleivio galių plėtotę, padėti atsiskleisti jo individualybei, pažadinti norą tobulėti, skatinti būti aktyviu piliečiu, sprendžiant asmenines, klasės, mokyklos bei visuomenės problemas, garantuoti tiek fizinį, tiek moralinį, bei materialinį saugumą. Šio darbo tikslas – atskleisti bendrojo lavinimo mokyklų IV–VIII klasių moksleivių tarpusavio santykių fenomeną: statuso klasėje, būrimosi į grupes, veiklos, saugumo jausmo šeimoje ir klasėje, vertybinių nuostatų, interesų kaitą bei jos santykį su socialinės aplinkos ir švietimo sistemos pokyčiais; sudaryti moksliškai pagrįstą sociopedagoginių veiksnių, darančių didžiausią įtaką paauglių ugdymui, skalę. Darbe pirmą kartą Lietuvoje sistemingai ir metodiškai buvo tiriama sociopedagoginė paauglių tarpusavio santykių kaita. Atskleista ir pagrįsta iki šiol plačiau netyrinėta paauglių statuso klasės bendruomenėje ir jų dalyvavimo mažojoje grupėje sąveika. Nustatyti, kiekybiškai ir kokybiškai pagrįsti paauglių statusą lemiantys veiksniai, atskleisti jų kaitos dėsningumai. Pagrįsta ir pateikta originali paauglių grupių klasifikacijos sistema. Parengta ir išbandyta efektyvi paauglių dalykinių ir tarpasmeninių santykių tyrimo metodika. Sudaryta paauglių vertybių skalė (nustatytos kintančios ir pastovios vertybės).Reikšminiai žodžiai: Bendravimas; Paaugliai; Paauglių grupės; Pedagogas; Santykiai; Sociopedagoginė dinamika; Statusas ir mažosios grupės; Vertybių pokyčiai; Vertybės; Changes in Values; Communicatio; Communication; Educator; Relations; Sociopedagogical dynamics; Status and the group; Teen group; Teenagers; Values.

ENThe development of man is the progress of the man himself, for which he is responsible just like for his own life. Therefore, beside sociocentric aims, anthropocentric ones should also be formulated: school education should guarantee comprehensive development of student's powers, help to disclose his individuality, raise the desire for improvement, encourage to be an active citizen in solving personal, class, school and social problems, guarantee physical, moral, and material safety. The aim of the work is to reveal the phenomenon of the relations between the students of years 4-8 in general education school: the status in class, clustering, activities, the feeling of security in family and class, change of moral values and interests, and its relation with the changes in the social environment and educational system; to create a scientifically substantiated scale of social pedagogical factors that have the greatest influence on the education of adolescents. For the first time in Lithuania, the work has systemically and methodically researched the social pedagogical change of relations between adolescents. The interrelation of the status of adolescents in class community and their participation in a small group, which has not been broadly investigated before, was disclosed and substantiated. Quantitatively and qualitatively substantiated factors determining the status of adolescents were identified, the patterns of their change were disclosed. Original classification system of groups of adolescents was substantiated and presented. Efficient research methodology for the investigation of working and personal relations of adolescents was prepared and tested. A scale of adolescents' values was created (fluctuating and constant values were identified).

ISBN:
9986869951
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45515
Updated:
2020-05-22 19:13:50
Metrics:
Views: 164
Export: