Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas
Alternative Title:
Childhood phenomenon: the social-education aspect
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
Pages:
432 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Vaikystės pedagoginių rekonstrukcijų tyrimas: teorija ir eksperimentinė praktika — Įvadas — 1. Fenomenologijos esmė ir vaikystės fenomenas. Fenomenologijos esmė. Vaikystės fenomeno sampratos. Vaikystės fenomeno hermeneutinis aiškinimas — 2. Vaikystės fenomenologines sampratas lemiantys socialiniai-edukaciniai procesai. Vaikystės fenomenologinių sampratų genezė visuomenėje. Vaiko ir vaikystės provaizdinius lemiantys socialiniai edukaciniai procesai. Postmodernizmo recepcija pedagogikoje kaip „antipedagogika“ ir žmogaus (vaiko) ugdymo esmės samprata — 3. Vaikystės kaip periodo apibūdinimas šiuolaikinėje pedagogikoje ir reikšmių rekonstrukcijos. Bendrasis vaikystės periodo apibūdinimas. Požiūriai į vaikystę kaip periodą. Vaikystės periodo reikšmių pedagoginės rekonstrukcijos — 4. Vaikystę nuvertinančios pažiūros ir esmės iškraipymai. Tradicinių (empirinių) sampratų gajumas. Vaikystės mitologizavimas. Metodologinio pobūdžio iškraipymai — 5. Vaikystės tipai ir reikšmių pedagoginės rekonstrukcijos. „Netobulos“ vaikystės reikšmių pedagoginės rekonstrukcijos. „Tobulos“ vaikystės reikšmių pedagoginės rekonstrukcijos — 6. Vaikystės fenomeno rekonstrukcijos interpretuojant šiuolaikinio ugdymo sistemas. Vaikystės fenomeno reikšmių rekonstrukcijos interpretuojant „laisvąjį“ ugdymą. Vaikystės fenomeno reikšmių rekonstrukcijos, remiantis vaikų lygybės (sugestyviojo egalitarizmo) samprata.Vaikų ir pedagogų individualybės raiškos recepcija heterogeninėje grupėje (diskursas ir pedagoginiai, rekonstrukciniai kontekstai). Ugdymo, kaip vaikų ir suaugusiųjų dialogo, plėtojimas (prasminiai, situaciniai kontekstai). Vaikų individualios sąveikos grupėje situaciniai, pedagoginiai kontekstai. Įvairovių pedagogika ir radikaliojo pliuralizmo raiška ugdant vaikus (diskursai ir kontekstai). Pedagoginio mąstymo rekonstrukcinė paradigma: „Vaikai yra tokie, kokie jie yra, o ne tokie, kokie turėtų būti“ — 7. Vaikystės fenomeno raiškos pedagoginių rekonstrukcijų tyrimas interpretuojant ugdymo realybę. Tyrimo metodologiniai pagrindai, strategija, eiga. Tyrimo rezultatai: vaikų patirties raiškos interpretavimas vaikystės fenomeno sampratų aspektu ir pedagoginių rekonstrukcijų metakontekstai — 8. Vaikystės fenomeno raiška keičiantis ikimokyklinio ugdymo sistemai ir konstruktyviajam tėvų švietimui. Vaikystės fenomeno raiška kintant ikimokyklinio ugdymo sistemai. Vaikystės fenomeno edukacinių-rekonstrukcinių sampratų raiška konstruktyviojo tėvų švietimo procese. Edukacinių pokyčių raiška ikimokyklinio ugdymo procese ir konstruktyviojo tėvų švietimo funkcijos — Bendrosios išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTaigi iki šiol vaikystė, kaip pirmasis žmogaus gyvenimo periodas, nėra pakankamai pagrįsta teoriškai, sampratose vyrauja metafizinis, gamtamokslinis bei spekuliatyvusis, mitologizuotas pradas, todėl šiuolaikiniai vaikų ugdymo modeliai yra grindžiami suaugusiųjų kultūroje vyraujančiomis empirinėmis vaikystės sampratomis ir stereotipais. Iš to kyla tyrimo mokslinės problemos apibrėžtis - vaikystės fenomeno teorinis pagrindimas ir jo pedagoginės rekonstrukcijos. Objektas - vaikystės fenomeno metakontekstas ir jo rekonstrukcijos ugdymo teorijoje bei praktikoje. Tikslas - teoriškai pagrįsti vaikystės fenomeno metakontekstą ir jo pedagogines rekonstrukcijas. Tikslas realizuojamas sprendžiant tokius uždavinius: 1. Pagrįsti vaikystės fenomeno esmę fenomenologijos moksliniais principais. 2. Atskleisti pedagoginių pažiūrų į vaikystę pobūdį, ją nuvertinančius metakontekstus ir jų pedagogines rekonstrukcijas. 3. Apibūdinti dviejų vaikystės tipų („tobulos" ir „netobulos") sampratų esmę ir išryškinti vaikystės, kaip ugdymo vertybės, pedagoginių rekonstrukcijų metakontekstus. 4. Pagrįsti fenomenologiniu kokybiniu tyrimu vaikystės fenomeno raišką per konkrečias vaikų ugdymo situacijas ir atskleisti jo pedagoginių rekonstrukcijų metakontekstą. 5. Atlikti pedagoginį eksperimentą ir patikrinti vaikystės fenomeno prasminio-situacinio metakonteksto raišką per konkrečias vaikų ugdymo situacijas. [Iš įvado, p. 22-23]Reikšminiai žodžiai: Vaikystė; Vaikystės fenomenas; Socioedukacinis aspektas; Childhood; Childhood phenomenon; Socio-educational aspect.

ENThus, at present, childhood as the first period of human life has not yet received adequate theoretical substantiation, with metaphysical, naturalist and speculative, mythological elements dominating in its conceptions, therefore contemporary models of children's education are based on empirical conceptions and stereotypes of childhood predominating in adult culture. The above formulated statement results in the definition of the scientific problem of our research, i. e. theoretical substantiation of the phenomenon of childhood and its pedagogical reconstruction. The object of the research is the meta-context of the phenomenon of childhood and its reconstruction in the theory and practice of education. The objective of the research is to give theoretical substantiation to the meta-context of the phenomenon of childhood and its pedagogical reconstruction. The research attempted to fulfil the following tasks: 1. To substantiate the essence of the phenomenon of childhood by scientific principles of phenomenology. 2. To reveal the character of pedagogical attitudes towards childhood, to meta-contexts that devaluate it and to their pedagogical reconstruction. 3. To define the essence of the conceptions of two types of childhood ("perfect" and "imperfect") and to reveal the metacontexts of pedagogical reconstruction of childhood as an educational value. 4. To substantiate the expression of the childhood phenomenon in specific situations of children's education by phenomenological - qualitative research and to reveal the meta-context of its pedagogical reconstruction. 5. To carry out a pedagogical experiment and to test the expression of the meaningful - situational meta-context of the childhood phenomenon in specific situations of children's education. [Extract, p. 417]

ISBN:
9986384834
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51004
Updated:
2020-05-22 20:38:06
Metrics:
Views: 335
Export: