Empirinio tyrimo - mokyklinio amžiaus vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ugdymo veiksnys - metmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Empirinio tyrimo - mokyklinio amžiaus vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ugdymo veiksnys - metmenys
Alternative Title:
Outline of Empiric Study - Private Interior of Schoolchildren as Educational Factor of Socialisation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 58-66
Keywords:
LT
Mokyklinio amžiaus vaikas; privatus interjeras; socializacijos veiksnys; ugdymo veiksnys..
EN
School age child; private interiour; factor of socialisation; factor of education..
Summary / Abstract:

LTSocializacija ir ugdymas yra sudėtingi permanentiniai procesai. Socializacija - tai vidiniai sąmonės virsmai, vykstantys individui suvokiant save ir įsitvirtinant visuomenėje. Ugdymas - tai tikslinga veikla, padedanti socializuotis, vykdoma pritaikant ugdymo turinį konkretaus amžiaus ugdytinių poreikiams. Vienas svarbiausių veiksnių, sudarančių sąlygas sėkmingai socializacijai, yra aplinka. [...] Pagrįstai galima teigti, kad sukurtoji daiktinė aplinka veikia vaiko asmenybę. Poveikis yra ilgalaikis ir įvairiapusis. Sukurtoji daiktinė aplinka ar jos dalys gali veikti simboliškai (pvz., emocinė, sakralinė aplinka) arba tiesiogiai (pvz., ergonominiai aspektai). Visuomeninės sukurtos erdvės dažniausiai organizuojamos taip, kad tenkintų individų ir visos visuomenės poreikius, kai tuo tarpu privatūs interjerai dažnai ignoruojami. Privačių interjerų poveikis yra svarbus socializacijos eigai, tačiau mokyklinio amžiaus vaikų privačių interjerų įtaka socializacijai bei ugdymui Lietuvoje yra menkai tyrinėta. [...] Privačias erdves tyrinėti yra keblu dėl šių priežasčių: 1) reikalingo kompleksinio, tarpdisciplininio požiūrio, 2) didelių finansinių organizacinių sąnaudų, 3) sunkaus privačių erdvių pasiekiamumo (tyrimus reikia atlikti privačiuose namų ūkiuose), 4) skirtingų socialinių ir kultūrinių sąlygų įvertinimo, 5) kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų derinimo. Tačiau nežiūrint į tai galima teigti, kad tyrimo rezultatai padėtų sukurti rekomendacijas, kaip sėkmingiau panaudoti privatų interjerą kaip vieną iš mokyklinio amžiaus vaikų socializacijos ir ugdymo veiksnių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENSocialisation and education are complex permanent processes. Socialisation is internal transformations of consciousness going on while the individual perceives themselves and settles in the society. Education is targeted activities helping to socialise and carried out by adjusting the educational content to the needs of learners of a specific age group. One of the key factors creating conditions for successful socialisation is the environment. […] There are grounds to claim that the material environment created has impact on the child’s personality. The impact is long-lasting and versatile. The material environment created or parts thereof can have symbolic influence (e.g. emotional, sacral environment) or direct impact (e.g. ergonomic aspects). Public spaces are usually organised so that they would meet the needs of individuals and the entire society while private interiors are often ignored. The impact of private interiors is important for the course of socialisation but the influence of private interiors of schoolchildren on socialisation and education has been little studied in Lithuania. [...] It is difficult to study private spaces for the following reasons: 1) the complex, interdisciplinary approach required; 2) high financial organisational costs; 3) low accessibility of private spaces (research is needed in private households); 4) evaluation of different social and cultural conditions; 5) coordination of qualitative and quantitative research methods. However, despite that one may claim that research results would help to develop recommendations on how to be more successful in using private interior as one of the factors of socialisation and education of schoolchildren.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4593
Updated:
2018-12-17 11:46:23
Metrics:
Views: 93    Downloads: 4
Export: