Netektį šeimoje patyrusio vaiko saugi aplinka klasėje kaip socializacijos veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netektį šeimoje patyrusio vaiko saugi aplinka klasėje kaip socializacijos veiksnys
Alternative Title:
Safe classroom environment for a child suffering a loss in the family as a socialization factor
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Netektis; Netektį šeimoje patyręs vaikas; Saugi klasės aplinka; Socializacija; Šeima
EN
Child suffering a loss in the family; Family; Loss; Safe classroom environment; Socialization
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama saugios klasės aplinkos samprata ir išskiriami jos svarbesni rodikliai. Taip pat aptariama tokios aplinkos įtaka netektį šeimoje patyrusių jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socializacijai ir apibūdinama šių mokinių klasės aplinka. Straipsnyje mėginama parodyti tam tikras galimas pedagogines strategijas, padedančias sukurti saugią klasės aplinką. Tyrimas buvo atliekamas 2003 m. spalio - 2004 m. vasario mėnesiais. Jo metu ištirta Šiaulių miesto mokyklų I-IV klasių 263 mokiniai; iš jų 84 mergaitės ir 97 berniukai nurodė išgyvenantys įvairias artimųjų netektis šeimoje (tėvų bedarbystę arba jų išvykimą dirbti svetur, tėvų skyrybas, tėvo ar motinos mirtį bei senelių mirtis). Tai sudarė 68 proc. visų tyrime dalyvavusių vaikų. Saugi klasės aplinka - tai bendra palanki psichologinė atmosfera, kai vaikas yra nevaržomas dėl savo įsitikinimų, požiūrio bei vertinimų ir to, kaip jis visa tai išreiškia. Tuo remiantis, skirtini šie saugios klasės aplinkos požymiai: atviras vaikų dalijimasis savo išgyvenimais; vienas kito pripažinimas; pagalba vieno kitam, patyčių bei prievartos vengimas bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje. Nustatyta, kad jaunesniojo amžiaus mokinių, patyrusių netektį šeimoje, klasės aplinka kai kuriais požymiais (patyčių, stumdymosi, galėjimo dalytis savo teigiamais ir neigiamais išgyvenimais) yra ne tokia saugi, kaip jų vienmečių, nepatyrusių netekties šeimoje. Iš pedagoginių strategijų, padedančių sukurti saugesnę klasės aplinką, pažymėtinos šios: skatinimas skirti šiems vaikams pagarbą vienas kitam ir atjautą, taip pat jų mokymas būti dėmesingesniems ir taikesniems.

ENThe paper presents the concept of a safe classroom environment and points out its key indicators. It also discusses the influence of such an environment on the socialisation of younger school-age children who have experienced a loss in the family and describes the classroom environment of these pupils. The paper attempts to show certain possible pedagogical strategies that help to create a safe classroom environment. The research was carried out in October 2003 – February 2004. It included 263 1st–4th formers from Šiauliai schools; of them 84 girls and 97 boys indicated that they experienced various losses in the family (parents’ unemployment or emigration for work purposes abroad, parents’ divorce, father’s or mother’s or grandparents’ death). This accounted for 68% of all children who participated in the research. A safe classroom environment is a generally conducive psychological atmosphere, when the child is not restricted because of his beliefs, attitudes and evaluations as well as the way of expressing them. Thus, the following attributes of a safe classroom environment are distinguished: open sharing of experiences by children; accepting one another; helping one another, avoiding bullying and abuse when communicating and cooperating with one another. The research establishes that the classroom environment of younger pupils who have experienced a loss in the family is not that safe in certain attributes (bullying, pushing, ability to share their positive and negative experiences) as that of their peers who have not experienced a loss in the family. The following pedagogical strategies that help to create a safer classroom environment could be pointed out: promoting respect and sympathy for one another as well as their teaching to be more attentive and peaceful.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15774
Updated:
2018-12-17 11:53:21
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: