Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai
Alternative Title:
Social skills among children at risk
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011.
Pages:
242 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Apie Romualdo Malinausko monografiją „Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai“ — Pratarmė — Įvadas — Rizikos grupės vaikų apibūdinimas — Rizikos grupės vaikų socializacijos raiška jų socialinių įgūdžių stokos kontekste — Socialinių įgūdžių samprata: apibrėžimai ir klasifikacija — Rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių charakteristika — Tyrimo metodika ir tiriamieji — Tyrimo rezultatai: Esamas rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių lygis; Skirtingo amžiaus (viduriniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus) rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių tyrimo analizė; Skirtingos lyties rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių analizė; Rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių lygio tyrimas, vertinant vaikų vidinę darną; Rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo spragos — Tyrimo rezultatų apibendrinimas — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra — Summary — Priedai: Terminų ir santrumpų žodynėlis; Atrinktų apskričių specialių ugdymo įstaigų sąrašas; Atsitiktinių skaičių lentelė; Klausimynai; Rizikos grupės vaikų pasiskirstymas pagal dorovinių socialinių įgūdžių svarbą (skaičiais ir procentais); Skirtingos lyties rizikos grupės vaikų pasiskirstymas pagal dorovinių socialinių įgūdžių svarbą (skaičiais ir procentais).
Keywords:
LT
Rizikingas elgesys / Risky behavior; Socialinis ugdymas / Social education; Socializacija / Socialization; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekiama apžvelgti rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių ypatumus sparčiai kintant socialinei politikai, socialinei apsaugai. Gvildenami šie probleminiai klausimai: koks šiuo metu yra rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių lygis, kokių socialinių įgūdžių rizikos grupės vaikams labiausiai stinga. Monografijoje, apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus, pasitelkus kitų autorių tyrimų medžiagą bei remiantis autoriaus pedagoginio darbo patirtimi, pateikiama rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių ypatumų charakteristika; išanalizuoti nūdienos rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių lygio skirtumai amžiaus, lyties ir vidinės darnos atžvilgiu, t. y. pateiktas mokslinio neapibrėžtumo sprendimas, kuris nėra akivaizdus pagal esamą žinių ir metodologijos lygį. Leidinį sudaro septyni skyriai, kuriuose nagrinėjami rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių raiškos klausimai. Pirmieji keturi skyriai sudaro teorinę monografijos dalį, kurioje analizuojamos sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo teorinės prielaidos. Penktasis monografijos skyrius skirtas tyrimo metodų ir tiriamųjų kontingento apžvalgai. Šeštąjį knygos skyrių sudaro keturi poskyriai, kuriuose analizuojami empirinio tyrimo rezultatai. Septintasis skyrius – rezultatų apibendrinimas, kuriame diskutuojama su kitų panašių mokslo darbų autoriais. Leidinio pabaigoje pateikiamos išvados, cituota literatūra, santrauka anglų kalba.Reikšminiai žodžiai: Rizikos gruoės vaikai; Rizikos grupės vaikai; Socialiniai įgūdžiai; Socializacija; Ugdymas; Vaikai; Children; Children at risk; Development; Lithuania; Social skills; Socialization.

ENThe monograph seeks to overview the peculiarities of social skills of risk group children in the context of rapidly changing social policy and social protection. The study focuses on the following issues: the current level of social skills of risk group children and what social skills risk group children mainly lack. Having generalised the results of conducted research, used the material of other authors’ researches and based on the pedagogical work experience of the author, the monograph presents the characteristics of peculiarities of social skills of risk group children; analyses the present differences in the level of social skills of risk group children with respect to age, gender and inner harmony, i.e. gives a solution of scientific uncertainty, which is not evident according to the current level of knowledge and methodology. The publication consists of seven chapters that explore the issues of expression of social skills by risk group children. The first four chapters constitute the theoretical part of the monograph, which analyses theoretical preconditions of social psychological preparation of sports pedagogues and sportsmen. The fifth chapter focuses on research methods and sample. The sixth chapter contains four sections which analyse the results of empirical research. The seventh chapter gives a summary of the results and presents a discussion with the authors of other similar scientific works. Finally, the author draws the conclusions and provides references as well as a summary in English.

ISBN:
9786098040616
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32512
Updated:
2021-03-04 22:59:26
Metrics:
Views: 151
Export: