Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos ugdymas muzikavimu : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos ugdymas muzikavimu: monografija
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009.
Pages:
207 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Strategiškai aktuali knyga / A. Piličiauskas — Reikalinga knyga / V. Matonis — Recenzento žodis / G. Merkys — Įvadas — Refleksijos fenomeno samprata — Refleksijos sąvokos traktuotė menotyroje — Refleksijos teorijos ir jų interpretacija tarpdisciplininėje erdvėje — Refleksijos samprata muzikos psichologų darbuose — Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos teorinio-hipotetinio modelio pagrindimas — Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos socioedukacinės prielaidos — Refleksijos sampratos genezė humanistinio ugdymo erdvėje — Muzikos kūrinių didaktinė refleksija ugdytinių amžiaus tarpsnių kontekste — Veiksniai, sąlygojantys muzikos kūrinių didaktinės refleksijos pradmenis bendrojo lavinimo mokykloje — Muzikos kūrinių didaktinė refleksija ir muzikinis ugdymas — Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos aktualijų atspindžiai Lietuvos muzikinio ugdymo sistemoje — Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos aktyvinimo metodų paieška — Gyvas muzikavimas - didaktinės muzikos kūrinių refleksijos veiksminimo priemonė — Muzikos mokytojų nuostatos į gyvą muzikavimą kaip muzikos kūrinių didaktinės refleksijos veiksminimo priemonę — Socioedukacinės nuostatos - muzikos pedagogų realios elgsenos ir veiklos prediktorius — Tyrimo metodologija ir organizavimas — Muzikos pedagogų nuostatų psichometrinės charakteristikos — Muzikos pedagogų nuostatų statistiniai tipai — Muzikos pedagogų profesinių nuostatų raiška organizuojant muzikinio ugdymo procesą — Muzikos pedagogų nuostatų raišką lemiantys demografiniai veiksniai — Mokinių muzikinės veiklos preferencijų tyrimas — Mokinių interesai ir preferencijos - muzikinio ugdymo tobulinimo prielaida — Tiriamųjų charakteristika — Mokinių preferencijos ir reali muzikinė veikla pamokoje — Mokinių preferencijų raišką lemiantys demografiniai duomenys —Muzikos mokytojų nuostatų į gyvą muzikavimą, kaip muzikos kūrinių didaktinės refleksijos veiksminimo priemonę, kaita — Metodologinė eksperimentinio tyrimo idėjos eksplikacija — Muzikos pedagogų profesinių nuostatų kaitos raiška — Apibendrinamosios išvados — Literatūra — Development of didactic reflection on pieces of music by playing music (Summary).
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos Lietuvos muzikos pedagogų nuostatos įvairiais muzikinio ugdymo pamokoje klausimais, išsamiai aptariamas pedagogų požiūris į gyvą grojimą kaip ugdymą aktyvinančią ir veiksminančią priemonę, analizuojamos pedagogų nuostatų keitimo galimybės keliant kvalifikaciją. Monografija paremta plačia empirine-tiriamąja baze (apklausta 260 muzikos pedagogų ir 2400 moksleivių iš įvairių šalies vietovių ir mokyklų, be to, 77 muzikos mokytojai dalyvavo muzikos pedagogų profesinių nuostatų keitimo natūraliame eksperimente, kuris buvo atliktas intensyviuose kvalifikacijos kėlimo kursuose). Išsamiai analizuojamas autorės pasiūlytas ir pagrįstas muzikos kūrinių didaktinės refleksijos terminas, suprantamas kaip kompleksiškas dvasinio aktyvumo procesas. Nustatyta, kad palankiomis profesinėmis nuostatomis pasižymintys mokytojai siekia ne tik kokybiškai perteikti naujas žinias ir patirtį, bet pasirenka patrauklius ir priimtinus mokiniams veiklos būdus. Nepalankiomis profesinėmis nuostatomis pasižymintys pedagogai blogiau už visos imties vidurkį vertina įgytą išsilavinimą, nepasitiki savo, kaip atlikėjo, sugebėjimais, jaučia įtampą, ypač blogai vertina mokinių drausmę ir pažintinį-emocinį pamokos foną. Bendrojo lavinimo mokykloje ugdytojo ir ugdytinio sąveika dažnai yra grįsta tradiciniu požiūriu, kai daugiausia rūpinamasi pažinimo sritimi, o ugdytinių interesai muzikinei veiklai ir pamokoje susiklosčiusi muzikinės veiklos struktūra dažnai nesutampa. Trumpų, bet intensyvių kvalifikacijos kursų metu galima pozityviai paveikti, pakoreguoti ir pakeisti muzikos pedagogų nuostatas į gyvo muzikavimo galimybes muzikos pamokose ir paskatinti integruoti gyvą grojimą į praktinį mokytojų darbą.Reikšminiai žodžiai: Didaktinė reflekcija; Gyvas grojimas; Muzikinis ugdymas; Didactic reflection; Live playing; Music education.

ENThe concept of reflection has been studied and widely used in the works of psychologists, philosophers and especially art researchers. Reflection is defined as observation, comparison, forecasting, prediction of some meanings and assessment, pointing to rational decisions based on feelings and individual experience. This process is also logically incorporated in mastering the art of music; unfortunately, we could not find the concept of reflection in the didactics of music education. The author of the monograph believes that it is the concept of reflection on pieces of music that best and most precisely reflects the whole and deep relation between the student and a piece of art, the relation which reaches the very soul of the student. The author believes that inclusion of this concept in pedagogy of music is very meaningful and well-timed, not only changing the terminology but also providing a clearer purpose for the whole musical education of students. That is why special attention is given in the monograph to revealing theoretical aspects of the concept of reflection and to providing arguments about its use in musical education, while striving for the basics of reflection is one of the main aims of the research.Intensifying the reflection on pieces of didactic music is another problem. One of the ways that, in our opinion, can intensify the basics of reflection on pieces of didactic music in the process of education is live performance of pieces of music. The idea of live performance of pieces of music at music classes is not essentially new. However, we could not find any research dealing with teachers' attitudes towards live performance either separately or in the context of other means of intensifying the reflection on pieces of didactic music. The third problem closely connected with intensifying of thereflection on pieces of didactic music and application of live performance is the formation of attitudes towards live performance among teachers-practitioners and their methodological education. Thus, in the opinion of the author of the present monograph, a comprehensive analysis of the research into the three links, i.e. reflection on pieces of didactic music, an especially active means of intensifying it - live performance of pieces of music, and formation of teachers' attitudes, will allow enriching the present understanding of musical education of students in a comprehensive school. [From the publication]

ISBN:
9789986389637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19876
Updated:
2020-11-13 23:54:13
Metrics:
Views: 117
Export: