Children in the society of information : theoretical constructs of the educational investigation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Children in the society of information: theoretical constructs of the educational investigation
In the Book:
Edukacja dla przyszłošci. T. 2. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. P. 331-341
Summary / Abstract:

LTXX a. visuomenė vadinama "informacijos visuomene". Šis terminas pirmąsyk pavartotas 1963 m. Tadao Umesao. Informacinės visuomenės supratimas yra paremtas informacinėmis technologijomis ir telekomunikacijomis. Vienas didžiausių iššūkių tokioje visuomenėje gyvenantiems žmonėms ar jų grupėms yra informacinių technologijų ir telekomunikacijos naudojimas įvairiose srityse. Šio darbo tikslas yra išryškinti teorinius edukacinius vaiko sąveikos su kompiuteriu konstruktus. Siekiama išanalizuoti teorinę literatūrą apie vaiko sąveiką su informacinėmis technologijomis (IT); atskleisti svarbiausias idėjas, nušviečiant edukacinius vaiko sąveikos su IT konstruktus ir juos aprašyti. Tyrimo subjektas yra vaikai kaip socialinė grupė. Tyrimo metodas yra mokslinės psichologinės ir pedagoginės literatūros apžvalga. Metodologija grindžiama konstruktyvizmu, fenomenologija bei kognityvizmu. Daromos išvados, kad informacinėje visuomenėje yra remiamasi IT. Technologijų įtakos tyrinėjimas dažniausiai yra bendras, neišskiriant atskirų visuomenės grupių. Vaikų IT naudojimas sudaro tokios visuomenės dalį. Išskiriami šie edukacinio vaikų tyrimo teoriniai konstruktai: vaikai ir tėvai (suaugusieji); kartų konfliktas; vaiko saviraiška kibernetinėje erdvėje; aplinka, kurioje yra kompiuteris; kompiuterio vieta namų ir šeimos aplinkoje; interneto naudojimo edukacinis aspektas; emocijos; veikla; kompetencija; bendravimas ir santykiai; kompiuterio naudojimo tikslai; technologijų įsiterpimo į žmogaus gyvenimą mechanizmai.

ENThe society of the 20th century is called “the information society”. The term was first used in 1963 by Tadao Umesao. Comprehension of the information society is based on the information technologies and telecommunications. One of the biggest challenges for the people, living in such a society or their groups is use of information technologies and communications in different areas. The study aims at highlighting the theoretical educational constructs of a child’s relation to a computer. Attempts are made to analyze the theoretic literature on the relations between a child and information technologies (IT), to reveal the most important ideas by elucidating and describing the educational constructs of the relations between a child and information technologies. The subject of the study is children as a social group. The method of study is the overview of scientific psychological and pedagogical literature. The methodology is based on constructivism, phenomenology and cognitivism. The conclusions are made that the information society is based on IT. Studying of the influence of technologies is most frequently common, without distinguishing the individual groups of society. Children’s use of IT is a part of such a society. The following theoretic constructs of educational studying of children are distinguished: children and parents (adults); the generation gap; a child’s self-expression in the cyberspace; the environment of the computer; the place of the computer in the environment of the household; the educational aspect of the Internet usage; emotions; activities; competence; communication and relations; the purposes of computer use; the mechanisms of interference of the computer technologies into the life of a person.

ISBN:
8387256900
Related Publications:
Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas / Audronė Juodaitytė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. 432 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3253
Updated:
2013-04-28 15:48:23
Metrics:
Views: 8
Export: