Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kokybė - vienas pedagogų veiklos profesionalumą lemiančių veiksnių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kokybė - vienas pedagogų veiklos profesionalumą lemiančių veiksnių
Alternative Title:
Teachers and parents co-operation quality - one of teachers activity professionalization factors
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 2 (59), p. 109-123
Keywords:
LT
Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kokybę lemiantys veiksniai; Pedagogų profesionalumo elementai; Tėvų informavimo būdai ir formos.
EN
Cooperation quality; Elements of pedagogue profesionalism; Factors determining the pedagogue and parent; Factors determining the pedagogue and parent cooperation quality; Means and forms of parent informatikon; Means and forms of parent information.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kokybė, kaip vienas pedagogų veiklos profesionalumo veiksnių. Akcentuojama ir tai, kad Lietuvos, kaip ir ES, vaikystės bei šeimos apsaugos politika kreipiama į universalų pedagogų rengimą siekiant kokybiškų edukacinių ir socialinių paslaugų teikimo vaikui, šeimai, savalaikio ir profesionalaus tėvų informavimo. Teigiama, kad švietimo įstaigos veiklos veiksmingumas labai priklauso nuo tėvų dalyvavimo jos veikloje. Pedagogų profesionalumas ir sėkmingas pedagoginis bendradarbiavimas gali vykti tik esant dialogui, kai tėvai ir vaikai yra lyg nedalomas vienetas. Straipsnyje nagrinėjama problema, kad tobulinant ugdymo kokybės vadybos sistemas, įvairinant teikiamas paslaugas, švietimo, mokymo ir žinių siekimo formas bei dalijantis atsakomybe vaiko ugdymo klausimais su tėvais, garantuojant partneriškus santykius, pagristus nuolatiniu konstruktyviu dialogu ir bendradarbiavimu, informacijos ir ekspertinių žinių dalijimusi, iškyla būtinybė nustatyti vieną iš pedagogų profesionalumo elementų - bendradarbiavimo su tėvais ir informavimo būdų bei formų kokybę lemiančius veiksnius. [Iš leidinio]

ENThe quality of co-operation between educationalists and parents are presented in the article as one of factors of professionalism in educationalists' work. It is also emphasized that the Lithuanian security policy of childhood and family, as well as in EU, is being focused at universal preparation of educationalists in order to seek for educational and social high quality service to a child, a family and professional well-timed parental information. In the article, there is also presented that the effectiveness of an educational institution depends on parents' activeness in its work. The professionalism of educationalists and successful educational co-operation can be performed only in a dialogue, when parents and their children are concerned to be an inseparable unit. In the article, the problem is analyzed that whilst improving the management of educational quality systems, diversifying services and educational, teaching and gaining knowledge forms as well as sharing the responsibility of educating a child with parents, guaranteeing partnership based on a constant constructive dialogue and co-operation, sharing the information and knowledge of an expert, a necessity for establishment of one of professionalization elements — to determine methods and forms of quality information occur. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42396
Updated:
2018-12-17 13:20:52
Metrics:
Views: 85    Downloads: 47
Export: