Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas: monografija
Alternative Title:
Educational discourse on fostering autonomy in children with disabilities within the family
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.
Pages:
217 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Savarankiškumas; Savarankiškumo ugdymas; Sociokultūriniai veiksniai; Ugdymas; Vaikai su negale; Šeima; Autonomy; Children with disabilities; Education; Family; Fostering of children's autonomy; Socio-cultural factors.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymas kaip socialinis edukacinis fenomenas — Diskursas kaip socialinės edukacinės realybės pažinimo paradigma — Savarankiškumo semantinių prasmių ir socialinių kontekstų dimensijos — Neįgalumas ir tapatumo konstravimas vaikystėje — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymą aiškinantys socialiniai, psichologiniai ir edukaciniai diskursai — Asmens su negale savarankiškumo konstravimas remiantis filosofinėmis dimensijomis — Vaiko savarankiškumo ugdymas kaip emancipacijos projektas — Asmens su negale savarankiškumas kaip socialinės gerovės diskursas — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas — Vaiko su negale ugdymo šeimoje koncepcijos savarankiškumo aspektu — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo ištekliai: šeimos kaip sistemos perspektyva — Vidinė dama kaip šeimos edukacinis potencialas vaiko savarankiškumui ugdyti — Vaiko negalės charakteristikų įtaka savarankiškumo plėtrai — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas: tyrimo metodologija ir organizavimas — Tyrimo metodologiniai pagrindai — Kiekybinio ir kokybinio tyrimo instrumentai — Tyrimo imties charakteristika — Kiekybinio ir kokybinio tyrimo duomenų apdorojimo metodai — Tyrimo metodų trianguliacijos principas — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas: tyrimo rezultatai — Kiekybinio tyrimo rezultatai: tėvų vidinės darnos raiška — Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo realybės šeimoje interpretacija, remiantis kokybinio tyrimo duomenimis — Tėvų vidinės darnos raiška ir vaiko savarankiškumo ugdymo diskursas — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Savarankiškumas; Savarankiškumo ugdymas; Sociokultūriniai veiksniai; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
EN
Autonomy; Socio-cultural factors.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje vaiko su negale savarankiškumas analizuojamas kaip socialinis edukacinis fenomenas, nulemtas socialinių, kultūrinių, ideologinių reiškinių, o šeimos situacija analizuojama holistiškai, remiantis vidinės darnos koncepcija. Remiantis tarpdalykiniu įgalinimo konceptu, savarankiškumo ugdymas nagrinėjamas kaip dermė tarp vaiko vidinių galių sklaidos ir išorinių aplinkos išteklių (pirmiausiai šeimos) sutelkimo. Atskleidžiami vaiko su negale savarankiškumo ugdymo socialiniai edukaciniai aiškinimai, kurie suponuoja diskursą kaip normatyvinę ugdymo ir auklėjimo šeimoje praktiką, nagrinėjama, kaip įvairios ugdymo šeimoje koncepcijos kuria ir palaiko vaiko su negale savarankiškumo reikšmes, taip pat pristatomas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje socialinį konstravimą. Trianguliacijos metodo pagalba tėvų vidinės darnos tipai susiejami su kokybinio tyrimo pagrindu atskleistomis vaiko su negale savarankiškumo ugdymo šeimoje kategorijomis, apimančiomis tėvų pedagoginės raiškos aspektus. Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad edukacinį vaiko savarankiškumo ugdymo diskursą galima struktūrinti pagal tėvų vidinės darnos raiškos tipus. Tėvų vidinės darnos ir šeimos kaip sistemos charakteristikos yra veiksniai, reikšmingai lemiantys ugdymo realybės šeimoje konstravimą savarankiškumo aspektu. Kokybinių rezultatų analizė atskleidė, kad vaikų auklėjimo sistema šeimoje kuriama ne atspindint pedagogines žinias, o ieškant savitų mąstymo ir žiūros būdų per šeimos kasdienio gyvenimo patirties interpretavimą.

ENThe monograph analyses independence of a disabled child as a social educational phenomenon determined by social, cultural and ideological factors, and examines the family situation from a holistic point of view, basing on the conception of inner harmony. The development of independence is analysed as harmony between the spread of the inner powers of the child and concentration of external resources of the environment (primarily, the family). The paper reveals the social educational interpretations of the development of independence of a disabled child, which suppose discourse as a normative practice of education and upbringing in the family; analyses how various conceptions of education in the family create and support the considerations of independence of a disabled child; also presents a research that seeks to reveal the social construction of the development of independence of a disabled child in the family. A triangulation method is used to relate the inner harmony types of parents with the categories of the development of independence of a disabled child, identified in qualitative research, which cover the aspects of parents’ pedagogical expression. The educational discourse of the development of a child’s independence may be structured according to the types of parents’ inner harmony expression. The characteristics of parents’ inner harmony and the family as a system are the factors which significantly determine the construction of educational reality in the family in terms of independence. The analysis of quantitative results revealed that the system of child upbringing in the family is created not by reflecting pedagogical knowledge but by searching for original ways of thinking and viewpoint through the interpretation of the experience of the daily family life.

ISBN:
9789955183600
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16418
Updated:
2020-12-11 11:54:34
Metrics:
Views: 127
Export: