Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir socializacijos ugdymas pedagoginės meno terapijos metodais : kokybinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir socializacijos ugdymas pedagoginės meno terapijos metodais: kokybinis tyrimas
Alternative Title:
Development of creativity and socialization of preschool children by pedagogical art therapy methods: qualitative research
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 2 (31), p. 63-72
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Kūrybiškumas / Creativity; Pedagogika / Pedagogy; Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas – įvertinti pedagoginės meno terapijos galimybes ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui, kaip vidinės harmonijos išraiškai, ir socializacijai ugdyti. Teorinės literatūros analizės ir apibendrinimo metodais išaiškinti kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai, išskirtos meno terapijos rūšys, tinkančios darbui su ikimokyklinukais, sudarė sąlygas modeliuoti pedagoginio eksperimento programą ir numatyti jos realizavimo principus. Eksperimentinio ugdymo programa buvo siekiama plėsti pažintinius bei kūrybinius vaiko gebėjimus, sukurti aplinką, kuri sudarytų teigiamą poveikį vaiko asmenybės, kūrybiškumo ir socializacijos ugdymui(si). Eksperimento rezultatams įvertinti pasitelktas pedagoginis stebėjimas natūraliomis sąlygomis ir kūrybinių darbų (žodinių, pieštų, žaidybinių) analizė. Ikimokyklinukų kūrybingumo ir socializacijos ugdymo pamatinė priemonė – vaikams gerai žinomos pasakos: Ropė, Raudonkepuraitė, Pagrandukas, Trys paršiukai, Pelenė ir kt. Kokybinio tyrimo rezultatų analizė patvirtino hipotezę, kad eksperimentinio ugdymo programa, pagrįsta trimis pedagoginės meno terapijos rūšimis (pasakų, žaidimo ir dailės) bei jas atitinkančiais darbo metodais, sudarė prielaidas kiekvieno vaiko kūrybiškumui atsiskleisti ir jo socializacijos galimybėms puoselėti. Kūrybinę ikimokyklinukų veiklą būtina sieti su kita veikla, žadinančia vaiko emocijas, stiprinančia pasitikėjimą savimi. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui ir socializacijai vystyti pedagoginės meno terapijos metodais būtina turėti šių kompetencijų: būti sumaniam, išradingam, numatant veiklos užduotis, skatinant vaikus veikti savarankiškai, t.y. nevaržyti jų laisvės ir laiko, puoselėjant jų išgales fantazuoti. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinukas; Kūrybingumas; Kūrybiškumas; Pedagoginė meno terapija; Priešmokyklinio amžiaus vaikai; Socializacija; Creativity; Pedagogical art therapy; Preschool children; Preschool education; Prie-school age children; Socializatio,; Socialization; The creativity; The socialization.

EN[...] The aim of the research is to evaluate the educational potential of pedagogical art therapies for the development of creativity as expression of inner harmony, and the socialization of preschool children. The methods of theoretical literature analysis and generalization enabled us to find out the peculiarities of the development of creativity in preschool age; the kinds of art therapy which are suitable for the work with preschool children have been distinguished. This helped to shape the programme of pedagogical experiment and to provide the principles of its realization. The aim of the experimental education programme (the main objective of the research) was to expand a child's cognitive and creative skills, to create environment that would have positive impact on the development of the child's personality, creativity and socialization. In order to assess the results of the experiment, pedagogical supervision under natural conditions and the analysis of creative works (oral works, drawings, plays) were chosen. The basic educational tools for the development of creativity and socialization of preschool age children were well-known fairytales such as Turnip, Little Red Riding Hood, Pagrandukas, Three Little Pigs, Cinderella and other.The analysis of the results of the qualitative research has supported the hypothesis that the experimental education programme based on three kinds of pedagogical art therapy (fairytales, plays and fine arts) and the equivalent work methods, helps to reveal children individual creativity and enhance their opportunities for socialization. Creative activity of preschool age children must be connected with other activity which awakes emotions of children and strengthens their self-confidence. In order to develop children creativity and socialization by the methods of pedagogical art therapies the following competences must be developed: to be smart, inventive, to be able to foresee the aims of activity, to motivate children to act independently; i.e. not to restrict their freedom and time, and to foster their abilities to fantasize. Experimental education programme conducted by employing the methods of pedagogical art therapy enabled us to attain educational, corrective, diagnostic and educational objectives which arose from the aims set for every class. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32846
Updated:
2018-12-17 13:06:13
Metrics:
Views: 153    Downloads: 64
Export: