Neįgalaus asmens savarankiškumas: postmodernusis diskursas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalaus asmens savarankiškumas: postmodernusis diskursas
Alternative Title:
Autonomy of disabled people: the postmodern discourse
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 2 (27), p. 79-88
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Postmodernizmas / Postmodernism; Šalies nepriklausomybė / National independence.
Summary / Abstract:

LTModernizmo epocha aktualizavo ir sukūrė savarankiško asmens koncepciją. Šiandien individas yra savarankiškas visomis prasmėmis - ekonomine, teisine, politine ir t.t. Tačiau dalis žmonių išlieka modernizmo užribyje, ypač tie, kurie neatitinka racionalaus, nepriklausomo asmens idealo. Straipsnyje nagrinėjama neįgalaus asmens savarankiškumo koncepcija. Socialinės sąveikos procese galima matyti ir neįgalaus asmens savarankiškumo situaciją. Vertinimas, lydintis neįgaliojo socialinį vaizdinį, dažnai yra neigiamos konotacijos: liūdnas, nesavarankiškas, agresyvus, bejėgis ir pan. Dėl įtakos ir kontrolės savo kūnui praradimo neįgalusis asmuo traktuojamas kaip priklausomas ne tik nuo savo kūno, bet ir nuo kitų žmonių. Racionalios arba intelektinės autonomijos koncepcija riboja neįgalaus asmens savarankiškumą. Asmens savarankiškumas individualistinėje visuomenėje yra vertybė. Tačiau individualizmas suteikia stipresniesiems daugiau galimybių laisvai taikyti naujas idėjas, ieškoti naujų saviraiškos būdų. Pasirinkimas yra pagrindinė žmogaus teisė, svarbus konceptas asmens savarankiškumo koncepcijoje. Pasirinkdami kažkam atiduodame pirmenybę. Tai skatina mūsų tapatumo formavimąsi. Netekus pasirinkimo nukenčia gyvenimo kokybė. Neįgalūs žmonės turi mažiau pasirinkimo galimybių visuose savo gyvenimo aspektuose. Modernistinėje asmens savarankiškumo koncepcijoje per daug sureikšminamas pasirinkimo racionalumas, kas sumenkina, apriboja neįgalaus (ypač protinės negalės) asmens savarankiškumo galimybes.Reikšminiai žodžiai: Diskursas; Laisvė; Negalė; Nepriklausomybė; Neįgalusis; Postmodernizmas; Savarankiškumas; Autonomy; Disability; Discourse; Freedom; Independence/dependence; Postmodernism.

ENThe epoch of modernism actualised and created the concept of an independent personality. Today, an individual is independent in all senses – economic, legal, political, etc. However, part of people remain outside modernism, especially those, who do not correspond to the ideal of a rational and independent personality. The article analyses the concept of a disabled person. The situation of independence of a disabled person can be observed in the process of social interaction. The social image of a disabled person is usually negative: sad, dependent, aggressive, disabled, etc. A disabled person is considered to be dependent on his body as well as on other people because he cannot control his body to the full extent. The concept of rational and intellectual autonomy restricts the independence of a disabled person. Personal independence in the individualised society is a virtue. However, individualism provides stronger persons with more possibilities for free application of new ideas and search for new ways of self-expression. Freedom of choice is the main human right – an important concept in the conception of personal independence. When making a choice we choose something as our priority. This encourages the formation of our identity. Inability to choose causes the deterioration of the quality of life. Disabled people have fewer opportunities to choose in all aspects of their lives. The modern concept of personal independence pays too much attention to the rationality of the choice, which diminishes and restricts possibilities of a disabled person (especially mentally disabled person) of being independent.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36856
Updated:
2018-12-17 11:26:43
Metrics:
Views: 48    Downloads: 20
Export: