Parental inclusion into the environment pedagogization, appying anddragigical systems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Parental inclusion into the environment pedagogization, appying anddragigical systems
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 2 (51), p. 75-83
Keywords:
LT
Andragogai; Andragogai, aplinkos pedagogizavimas; Aplinkos pedagogizavimas; Ugdymo institucija; Ugdymo institucijos.
EN
Andragogues; Educational institution; Environmental pedagogization.
Summary / Abstract:

LTTėvai vaiko ugdymui, kai jis pradeda lankyti mokyklą, ima skirti mažiau dėmesio ir vis daugiau ugdymo, lavinimo ir mokymo funkcijų perduoda švietimo įstaigai. Mokykla be tėvų dalyvavimo bendruomenės gyvenime, jiems nesidomint ar mažai domintis vaikų pasiekimais, negali tinkamai įgyvendinti iškeltus tikslus ir suformuoti visavertišką asmenybę. Straipsnyje aptariamas tėvų įtraukimas į aplinkos pedagogizavimą taikant andragogines sistemas, šių sistemų taikymas siekiant sukurti tinkamą vaikui mokymosi aplinką ir gyvenimo sąlygas, palaikyti motyvaciją. Remiantis mokslinės literatūros analize analizuojamas tėvų pedagoginis bendradarbiavimas su švietimo įstaiga, išryškinamas aplinkos pedagogizavimas remiantis andragoginėmis sistemomis. Nustatyta, kad tėvai – pati gausiausia ir įtakingiausia tiesiogiai su mokykla susijusi, arba vidinė, interesų grupė. Švietimo įstaigos darbo veiksmingumas labai priklauso nuo tėvų dalyvavimo jos veikloje. Sėkmingas pedagoginis bendradarbiavimas galimas tik palaikant dialogą, kai tėvai ir vaikai yra kaip nedalomas vienetas, o ugdymas švietimo įstaigoje yra neatsiejamas nuo ugdymo namuose. Žmogaus socializacija prasideda šeimoje, kur formuojami asmenybės pagrindai, kurie labiau įtvirtinami švietimo įstaigoje. Per andragoginių sistemų taikymą galima tėvus paruošti tinkamai dalyvauti švietimo įstaigos bendruomeniniame gyvenime, įtraukti į švietimo įstaigos bendruomenės veiklą, nes būdami aktyvūs jos nariai jie ne tik prisideda prie ugdymo įstaigos vadybos, bet ir patys įgyja įvairių kompetencijų.

ENWhen a child starts attending school, parents pay less attention to their education and transfer more education functions to upbringing, educating and teaching institutions. The school can’t realize effectively set targets and form full-fledged personality without participation of parents in community life, without their interest or little interest in achievements of their children. The article discusses the involvement of parents in educational environment applying new andragogy, adaption of these systems in order to create suitable conditions for child’s living conditions and educational environment, keep their motivation. Pedagogical co-operation of parents with educational institutions is analyzed on the ground of scientific literature analysis; educational environment is highlighted on the ground of andragogy systems. It was stated that parents are the biggest and the most influential directly related with a school interest group, or internal interest group. The efficiency of work of educational institution depends a lot on parents’ participation in their activities. Pedagogical co-operation can be successful only when there is a dialogue, when parents and children are undivided unit, when upbringing in educational institution is concurrent with upbringing at home. Personal socialization begins in the family, where the ground of personality is formed and consolidated better in educational institution. Application of andragogy systems helps to prepare parents how to participate properly in social activity of educational institutions, because their active members not only contribute to the management of upbringing institution, but they get various competences themselves.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26887
Updated:
2018-12-17 12:44:54
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: