Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: būsimų muzikos pedagogų požiūrio analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: būsimų muzikos pedagogų požiūrio analizė
Alternative Title:
Assessment of student progress and achievements: the analysis of the future music pedagogues’ approach
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2014, t. 33, p. 116-127
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas būsimųjų muzikos pedagogų požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą šiuolaikinio muzikinio ugdymo procese, esminį dėmesį skiriant pažymio, kaip turinčio metafizinį poveikį mokiniui ir sėkmingai muzikos pamokai, sampratai. Tyrimo metu nustatyta, kad būsimieji muzikos pedagogai mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą mano esant viena iš pagrindinių ugdymo proceso sudedamųjų dalių, priemone, padedančia įvertinti mokinio žinias, skatinančia mokinių konkurenciją, skiepijančią nuoseklaus darbo įgūdžius, formuojančią mokytojo autoritetą, darančią poveikį prigimtinėms mokinio savybėms, reguliuojančią mokymo(si) tempą, turinį, klasės drausmę ir išsaugančią mokyklos statusą. Toks požiūris neatliepia šiuolaikinėmis idėjomis grįsto ugdymo proceso tikslų ir nepalankiai veikia Lietuvos švietimo sistemos siekį persiorientuoti į šiandieniam pasauliui patrauklesnius ugdymo modelius, padedančius puoselėti mokinių emocinį sąmoningumą, kritinį požiūrį, laisvą pasirinkimo galimybę, kūrybiškumą, tinkamas moralines nuostatas ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas; Muzikinis ugdymas; Muzikos mokytojų rengimas; Assessment of student progress and achievement,; Musical education; Music teachers training.

ENThe article deals with the approach of future music pedagogues towards the assessment of the student progress and achievement in the contemporary process of musical education. The main focus is on the mark as having a metaphysical effect on the student, and a successful music lesson. The research enabled to indicate that future music pedagogues evaluate the assessment of the student progress and achievement as one of the key components in the educational process, as well as the means that enable to evaluate the student’s knowledge, encouraging the competition among students, forming the teacher’s authority, making influence on the inherent features of a student, adjusting the pace of learning / teaching, its content, class discipline, and preserving the status of the school. Such approach does not correspond to the aims of educational process based on the contemporary ideas and adversely affects the aim of the Lithuanian education system to be reoriented to the more attractive contemporary education models which help to foster the student’s emotional awareness, critical approach, free choice, creativity, suitable moral attitudes, etc. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54559
Updated:
2022-11-06 16:51:22
Metrics:
Views: 45    Downloads: 15
Export: