Vaikų socialinės realybės konstravimas kontekste "Vaikas-kompiuteris" (per sąvokos prasmių edukacines interpretacijas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų socialinės realybės konstravimas kontekste "Vaikas-kompiuteris" (per sąvokos prasmių edukacines interpretacijas)
Alternative Title:
Construction of Social Reality of Children in the Child-Computer Context (through Educational Interpretations of Concept Meanings)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 73-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikų socialinė realybė; Ugdymas; Kompiuteriai.
Keywords:
LT
Kompiuteriai; Ugdymas / Education; Vaikai / Children; Vaikų socialinė realybė.
Summary / Abstract:

LTSocialinės realybės pažinimas grindžiamas objektyviuoju ir subjektyviuoju realybės interpretavimo pagrindu. Darbe nagrinėjamas vaikų socialinės realybės konstravimo kontekstas „vaikas-kompiuteris“ tapo mokslinio „susidomėjimo centru“ dėl visuomenėje vykstančių pokyčių - informacinės visuomenės kūrimas(is) ir skatinimas šiuose procesuose dalyvauti visus be išimties šalies piliečius, tame tarpe ir vaikus. Tačiau neakcentuojamas pastarųjų, kaip specifinės socialinės grupės, sąveikos su kompiuteriu galimybės bei ypatumai, nors vaikai, taip pat kaip ir suaugusieji, gyvena ir veikia besiformuojančioje informacinėje visuomenėje, kuria ją kartu su suaugusiaisiais ir yra itin paveiki grupė neigiamiems reiškiniams. To pasakoje teoriniu ir praktiniu lygmenimis formuluojama tyrimo problema: didėja priešprieša tarp augančio vaiko vertybinio reikšmingumo visuomenės gyvenime ir konceptualaus edukacinio supratimo apie vaiko socialinės realybės konstravimą įvairiuose kontekstuose, kurių vienas iš aktualiausių yra „vaikas-kompiuteris“. Tyrimo metodologija grindžiama konstruktyvistine paradigma, fenomenologijos mokslo paradigma bei naratyvine fenomenologine hermeneutika. Tyrimo duomenys atskleidė, kad vaikai socialinės realybės konstravimą kontekste „vaikas-kompiuteris“ grindžia: žaidybine veikla kompiuteriu, naudojimosi kompiuteriu ir internetu ypatumais, suaugusiųjų ir bendraamžių dalyvavimu, profesinės veiklos perspektyva, prieraišumu ir funkcijų iškraipymu, teigiamomis ir neigiamomis emocijomis, kompiuterio, kaip šiuolaikino postmodernaus vaikų įvaizdžio, suvokimu, virtualiu bendravimu. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the child-computer context of construction of children’s social reality which has become the point of interest for scholars due to social changes under way – creation of the information society and encouragement of all citizens including children to participate in these processes. However no focus is placed on opportunities and peculiarities of interaction of the latter as a specific social group with the computer although children as well as adults live and function within the emerging information society, create it together with adults and are a group particularly vulnerable to negative phenomena. As a result, the problem in question is formulated on the theoretical and practical levels: more prominence is given to the juxtaposition between the value significance of a growing child in the public life and conceptual educational perception of construction of the child’s social reality in various contexts, one of the most important being that of “child-computer”. The study methodology is based on the constructivist paradigm, the paradigm of phenomenology science and narrative phenomenological hermeneutics. The study data have revealed that children base construction of social reality in the “child-computer” context on computer games, use of computer and the Internet, involvement of adults and peers, prospects of professional activities, devotion and distortion of functions, positive and negative emotions, perception of the computer as the post-modern image of children and virtual communication.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1321
Updated:
2018-12-17 11:34:02
Metrics:
Views: 46    Downloads: 1
Export: