Tezės - mokslinio stiliaus tekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tezės - mokslinio stiliaus tekstas
Alternative Title:
Handouts – an academic style of text
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 130-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moklinis stilius; Tekstai; Monografija; Studija; Konspektas; Tezės; Recenzijos; Moklinė publikacija; Scientific style; Text; Monograph; Study; Theses; Transition; Scientific publikation.
Keywords:
LT
Konspektas; Monografija; Recenzijos; Studija; Tekstai; Tezės.
EN
Monograph; Scientific publikation; Scientific style; Text; Theses; Transition.
Summary / Abstract:

LTMokslinio stiliaus tekstų samprata, jų klasifikacija, žanriniai savitumai Lietuvoje menkai tyrinėti. Mokslinės publikacijos (monografija, studija, konspektas, straipsnis, tezės...) klasifikuojamos pagal rašymo tikslą, apimtį, postilius, savarankiškumo laipsnį, pristatymo formą. Tezės – glaustai išdėstyti pagrindiniai pranešimo, paskaitos, straipsnio ar kito mokslinio teksto teiginiai. Tezės yra apibendrinamojo pobūdžio ir atlieka informacinę funkciją; rašomos publikuotam ar dar nesukurtam tekstui; gali būti autorinės arba svetimo teksto modifikacija. Šio žanro esmę neretai iškreipia įkomponuotas tikslas, uždaviniai, lentelė, tranzicijos ir pan. Svetimo teksto perkūrimo etapai: 1) įsigilinama į teksto turinį, nustatomas temos ir pavadinimo santykis, pagrindinė mintis; 2) tekstas skaidomas prasminėmis dalimis; atrenkamos tos, kurios argumentuoja idėją; 3) prasminės dalys išgryninamos nuo papildomos informacijos; gaunami jų konspektai; 4) formuluojama tezė. Autorinio rašymo etapai: 1) pasirenkama tema, numatomas objektas, suformuluojamas darbinis pavadinimas; 2) numatomas teksto turinys, temos ribos, formuluojama pagrindinė mintis / hipotezė; 3) sudaromas planas; 4) kiekviena plano dalis išplečiama į būsimos teksto pastraipos pagrindinę mintį. Tezėms parašyti būtinos šios prielaidos: turėti elementarių žinių apie jų žanrinius savitumus, bendrą supratimą apie jų rašymo procesą, būti nusiteikusiam maksimaliai tobulinti kuriamą tekstą. [Iš leidinio]

ENThe concept of the academic style of texts, their classification and particularities of certain genres and have been little studied in Lithuania. Academic publications (monographs, studies, abstracts, articles, lecture notes/handouts ...) are classified according to the goal of the writing, its scope, explanatory notes, degree of independence, and method of presentation. Handouts are condensed summaries of the main points of reports, lectures, articles or other academic texts. They are of a summary nature and they perform an information function; they may be composed for a text that is already published or still in preparation; they can pertain to one’s own work or another author’s text. The essence of this genre is often distorted by including statements of the aims, the tasks, tables, transitions, etc. Steps when creating a handout from another author’s text: 1) getting familiar with the text, determining the relationship between the topic and the name of the work, the basic ideas; 2) the text is divided into meaningful segments; the focus is on the segments that advance the idea; 3) the meaningful parts are refined through supplementary information; summaries are obtained 4) the handout is formulated. Steps when creating one’s own handout : 1) a subject is chosen, an object of study is envisaged, a name for the work is formulated; 2) the content of the text is planned, the limits of the topic, the basic idea / hypothesis is formulated; 3) a plan is made; 4) each part of the plan is developed into a basic idea for a paragraph of the text being created. To write handouts the prerequisites are: to have at least a basic understanding of the nature of the genre, a general understanding of the process of writing them, and a disposition to work toward the maximum perfection of the text being created.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4003
Updated:
2018-12-17 11:45:29
Metrics:
Views: 84    Downloads: 16
Export: