Ugdymo veikėjų požiūris į negalią turinčius vaikus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo veikėjų požiūris į negalią turinčius vaikus
Alternative Title:
Education participants' attitudes to special needs children
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 101-106
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKintant švietimo sistemai normalizacijos linkme, kinta ir specialiųjų ugdymo institucijų tinklas. Tačiau neįgaliųjų vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklas yra sudėtingas ir ilgas procesas. Šiuo metu daugelyje institucijų dar yra nepritaikyta aplinka, tėvai ir patys nesiryžta vaikų leisti į bendrojo ugdymo mokyklas. Straipsnyje bandoma atskleisti ugdymo veikėjų (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) požiūrį į negalę turinčių mokinių ugdymo(si) galimybes bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose. Atlikta teorinė literatūros analizė bei anketinė apklausa. Tyrimo imtis atrinkta taikant "puokštės principą, ir ji atitinka reprezentatyvumui keliamus reikalavimus. Tyrimo rezultatai leidžia pastebėti, kad kintanti socialinė tikrovė pakeitė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) galimybes ir dauguma ugdymo veikėjų pritaria, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokytųsi bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimas taip pat atskleidė, kad, visi ugdymo dalyviai susiduria su sunkumais ir disponuoja skirtingomis nuostatomis integruoto ugdymo požiūriu. Straipsnyje pateikiamos nuorodos, kaip būtų galima kryptingai keisti mokytojų ir mokinių nuostatas pozityvia linkme.Reikšminiai žodžiai: Negalia; Ugdymo veikėjai; Požiūris; Specialieji ugdymosi poreikiai; Disability; Educators; Attitudes; Special education needs; Comprehensive school.

ENSince the education develops in direction of normalisation, specific education institutions changes too. But the integration of disabled children into general education school seems being complex and long-term process. Contemporary, the environment in many institutions is not yet adapted for such purposes, and parents do not …. Letting children to general education schools. The article aims to disclose the attitude of the stakeholders of the education (teachers, pupils, and parents) towards the possibilities of educating disabled children in secondary schools of general education. The author of the paper performed theoretical literature analysis and questionnaire survey. The sample of the research was selected using a “bucket” principle and it corresponds to the requirements of representation. The results of the research allow maintaining that changing social requirements also changed the opportunities of educating children with the need for special education, and the most of education stakeholders agree that children with special education needs shall attend general education schools. The research also disclosed that all education stakeholders face with certain difficulties and have different attitudes towards the integrated education. The article delivers guidelines to continuous change of the attitudes of teachers and pupils in positive direction.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9599
Updated:
2018-12-17 11:40:36
Metrics:
Views: 41    Downloads: 11
Export: