Besimokantis miestas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besimokantis miestas
Alternative Title:
A Learning City
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
407 p
Series:
Žinių ir besimokančios visuomenės link
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTInformacinės ir žinių visuomenės vystimasis sąlygoja besimokančios visuomenės kokybių poreikį. Ypač svarbus požiūris į besimokantį regioną, miestą kaip į konkrečios vietos bendruomenę. Darnaus gyvenimo tyrinėtojai stengiasi daugiadiscipliniškai pažvelgti į tokio regiono funkcionavimą, akcentuojant jo gyventojus, o ypač – jų bendruomenę. Tokį požiūrį išsako Shuman (1998), kalbėdamas apie vietos bendruomenę, kuri geba pasiekti socialinį glaudumą ir ekonominį atsinaujinimą. Deja, tik nedaug darbų nagrinėja besimokantį miestą jo darnaus vystimosi aspektu. Monografijos tikslas – sistemiškai atskleisti besimokančio miesto reiškinį kaip besimokančios visuomenės struktūrą bei įrodyti, jog jį sąlygojančių veiksnių raiška „vėluojančios“ šalies kontekste sudaro realias sąlygas vystyti besimokantį miestą. Darbe laikomasi integruoto požiūrio į besimokantį miestą ir jo vystymą vienijant besimokančios ekonomikos ir darnaus gyvenimo idėjas, pabrėžiamas kontekstualumo principas bei kognityvinės epistemologijos pozicijos. Sukurti teoriniai besimokančio miesto ir jo vystymo pagrindai, atskleidžiantys integruotą požiūrį į šį reiškinį, taip pat sukurta pagrindinių besimokančio miesto darinių tyrimo metodologija. Sukurti besimokančio miesto teoriniai pagrindai yra reikšmingi epistemologiniu aspektu ir gali būti skleidžiami visuomenėje, siekiant įtakos socialinės sąmonės formavimuisi konkrečiame regione, kas yra svarbu norint sėkmingai vystyti besimokantį miestą.Reikšminiai žodžiai: Besimokantis miestas; Šiuolaikinis mokymas.

ENThe development of information and knowledge-based society determines a qualitative need of the learning society. The attitude to the learning region, city as a community of a certain place is of great importance. Investigators of sustainable life try to look at functioning of such a region in a multidisciplinary way, accentuating its inhabitants and their community in particular. Speaking about the local community, which is able to achieve social cohesion and economic renewal Shuman (1998) expresses this attitude. Unfortunately, there are only a few works that investigate a learning city from the aspect of its sustainable development. The monograph is aimed at systematically revealing the phenomenon of a leaning city as a structure of a learning society and proving that the expression of factors determining it within the context of the “late” country creates real conditions for the development of a learning city. The work adopts an integrated attitude to a learning city and its development by uniting the ideas of learning economy and sustainable life, the principle of contextuality and positions of cognitive epistemology are underlined. Theoretical fundamentals of a learning city and its development revealing an integrated attitude to this phenomenon are created, and methodology of research into the main construct of a learning city is devised. Theoretical fundamentals of a learning city created are significant from the epistemological aspect and can be disseminated in society seeking to influence the formation of social awareness within a specific region, which is of importance in seeking to successfully develop a learning city.

ISBN:
9955251832
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9091
Updated:
2013-04-28 16:53:13
Metrics:
Views: 147
Export: