Factors contributing to students’ achievements at general secondary schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors contributing to students’ achievements at general secondary schools
Alternative Title:
Veiksnių, įtakojančių mokinių pasiekimus, raiška bendrojo lavinimo mokyklose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2011, Nr. 2 (72), p. 67-79
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuris koncentruojasi į mokinių pasiekimus ir juos įtakojančius veiksnius vieno Lietuvos miesto – Kauno- atveju. Kodėl pasirinktas šis miestas? Kauno miestui 2010 metais skirta per dvidešimt milijonų litų mokyklų renovavimui bei mokomųjų aplinkų kūrimui, Kaune yra daug mokyklų, vykdančių neakredituotą vidurinio ugdymo programą, o Kauno miesto mokinių Valstybinių brandos egzaminų rezultatų kokybė yra geresnė negu Lietuvos (Kauno- 46 proc., o Lietuvos – 42 proc.). Taigi hipotetiškai galima teigti, kad Kauno miesto mokyklose turėtų būti užtikrinti esminiai veiksniai, darantys įtaką mokinių pasiekimams. Straipsnio tikslas – atskleisti veiksnių, įtakojančių mokinių pasiekimus, raišką bendrojo lavinimo mokyklose. Straipsnio objektas – veiksniai, įtakojantys mokinių pasiekimus bendrojo lavinimo mokyklose. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu. Straipsnio tikslui atskleisti pasirinkta tokia struktūra: pirmojoje dalyje atliekama teorinė įvairių veiksnių, įtakojančių mokinių pasiekimus, analizė, antrojoje dalyje pristatoma tyrimo metodologija, o trečiojoje dalyje atskleidžiami tyrimo rezultatai ir atliekama jų interpretacija analizuojamu klausimu. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados. Siekiant tyrimo tikslo buvo vykdomas pamokų stebėjimas ir apklausa raštu virtualioje aplinkoje, dokumentų analizė. Empirinis tyrimas atliktas 39 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, apklausiant 11–12 klasių (3–4 klasių gimnazijų) mokinius. Klausimynas savo struktūra ir turiniu buvo orientuotas į mokinių nuomonių ir nuostatų pareiškimą vertinant atskiras ugdymo proceso kategorijas. Taip pat stebėtos 107 lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokos atsitiktinės imties metodu pasirinktose vidurinėse mokyklose ir gimnazijose.Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų pamokos pasirinktos dėl jų prioritetų stojant į aukštąsias mokyklas. Pamokų stebėsena vykdyta remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinės mokyklų vertinimo agenturos mokyklų išorės vertinimo aprašu (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ĮSAK – 608, 2009 m. kovo 30 d.). Straipsnyje daromos šios išvados. Mokinių pasiekimus įtakojantys veiksniai (mokymas ir mokymasis, mokytojų profesinio tobulėjimas, korepetitoriavimas bei pamokų lankomumas) turi būti analizuojami kompleksiškai, nes jie tarpusavyje susiję per esminius ugdymo(-si) proceso subjektus: ugdytoją ir ugdytinį. Tyrimo rezultatai rodo, kad nors mokiniai pakankamai gerai vertina mokymosi procesą, santykius ir drausmę pamokoje, tačiau pamokose vyrauja mokymas, o ne mokymasis. Beveik pusė moksleivių naudojasi korepetitorių paslaugomis. Mokinių pasiekimams tiesiogiai daro įtaką lankomumas, nes kuo prastesnis mokinių lankomumas, tuo prastesni ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Mokinių pasiekimai taip pat koreliuoja su mokytojų kvalifikacija: kuo aukštesnė mokytojų kvalifikacija, tuo geresni valstybinių baigiamųjų egzaminų rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moksleivių pasiekimai; Mokymas ir mokymasis; Pedagogų profesinis tobulėjimas; Korepetitoriaus veikla; Students’ achievements; Teaching and learning; Teachers’ professional development; Tutoring.

ENArticle seeks to answer two questions: what factors influence students’ achievements and how much they correlate with the factors distinguished in various studies. The first part o fhthe article is a theoretical analysis of different factors which contribute to students’ achievements. The methodology of the study is introduced in the second part, whereas the third part deals with the interpretation of the survey results. Finally, some conclusions are presented. The most important of them is that teacher’s professional development, management of teaching and learning process as well as class attendance have the biggest influence on students’ achievements. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.71.2.540
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39050
Updated:
2018-12-17 13:12:32
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: