Концепция формирования переводческой компетенции при обучении переводу технической литературы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Концепция формирования переводческой компетенции при обучении переводу технической литературы
Alternative Title:
Mokslinių-techninių tekstų vertimo kompetencijos formavimo koncepcija
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 15, p. 94-103
Keywords:
LT
komunikacinė kompetencija; vertimo kompetencija; dvikalbystė; teksto kategorijos; švietimo institucija; kalbinė kompetencija; vertimo kompetencija.; kalbinė terpė; dvikalbystės analizė; teksto prasminės kategorijos.
EN
communicative competence; interpreting competence; bilingualism; text categories; institution of education; translating abilities; linguistic environment; evaluation of bilingualism; text meaningfulness.
Summary / Abstract:

LTKomunikacinė kompetencija - tai neatsiejama šiuolaikinio specialisto kompetencijos dalis. Integracija į europinę ir tarptautinę bendruomenę tuo pačiu padidina reikalavimus užsienio kalboms ne tik tarpasmeninėje erdvėje, bet ir mokslo technikos komunikacijoje, kuri yra mokslinių-techninių programų įgyvendinimo pagrindas, kuriame dalyvauja įvairių pasaulio šalių specialistai. Straipsnis skirtas vertimo kompetencijos turinio ir struktūros problemai. Straipsnyje analizuojamos mokslinių-techninių tekstų vertimo kompetencijos formavimo sąlygos, pristatoma vertimo kompetencijos formavimo koncepcija. Formuojant profesinę kompetenciją ypač svarbu mokamuosius vertimo vienetus išskirti pagal mokslinio teksto prasminę sandarą. Toks mokymo metodas padėtų būsimiesiems vertėjams lavinti moksliniams tekstams aktualios leksinės-gramatinės medžiagos parinkimo ir panaudojimo įgūdžius. [Iš leidinio]

ENCommunication competence is an inherent part of competence of a modern specialist. Integration into the European and international community simultaneously increases the requirements for foreign languages in the interpersonal area as well as in scientific and technical communication, which comprise the grounds for the implementation of scientific-technical programmes, involving specialists from various countries of the world. The article is devoted to the content and structure problem of the translation competence. It analyses the conditions for the development of competence of scientific-technical texts translation and presents the concept of translation competence development. When developing professional competence, it is particularly important to distinguish the units of learning in a translation according to the notional composition of the scientific text. This method of teaching would help the future translators to develop the skills of selection and use of lexical-grammatical material relevant to scientific texts.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22065
Updated:
2018-12-17 12:30:27
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: