Contexts of supervision in social work

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contexts of supervision in social work
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 3 (52), p. 27-38
Vėliau paskelbta leidinyje: Proceedings of Latvian Christian Academy. 2016, Vol. 4, p. 181-193
Keywords:
LT
Profesinis tobulėjimas; Profesinis udgymas; Refleksija; Refleksijos; Socialinis darbas; Supervizija.
EN
Professional education; Professional self-education; Reflection; Social work; Supervision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniame ir empiriniame lygmenyse nagrinėjamas supervizijų socialiniame darbe teikimas. Pirmoje straipsnio dalyje pristatomas supervizijų socialiniame darbe teorinis modelis, antroje dalyje atskleidžiama supervizavimo proceso praktinė patirtis. Taikant supervizijas socialinio darbo praktikoje, iš naujo apsvarstomas profesinio darbo kompleksiškumas, perduodamos ir naujai peržiūrimos profesinės žinios, vertybės bei įgūdžiai, suteikiama emocinė parama supervizuojamajam. Remiantis holistiniu požiūriu, supervizija apima keturias dalis: institucija, supervizorius, supervizuojamasis ir klientas. Supervizijų kultūra ir tradicijos veikia socialinį darbuotoją ir institucijos sistemą, ir atvirkščiai. Taip supervizija skatina socialinio darbo pokyčius tam tikroje sociokultūrinėje aplinkoje. Šiuo metu Lietuvoje intensyviai formuojasi supervizijos paslaugų teikimas socialinio darbo praktikoje ir socialinio darbo profesija, kuomet integruojant kitų šalių patirtį kuriama autentiška sistema, būdinga Lietuvos sociokultūrinei situacijai. Supervizijų teikimas socialinio darbo studijų proceso metu leidžia ugdyti specialistą, pasirengusį priimti supervizijos paslaugą kaip profesinės raidos formą. Supervizija padeda susieti skirtingus socialinio darbo lygius: mokslą, studijas ir praktiką. Vienas iš pamatinių supervizijos proceso elementų yra kūrybiškumas. Supervizavimo proceso metu vyksta nenuspėjami ir nenumatyti pokyčiai bei sąveikos, kurios nustebina ir supervizorių, ir supervizuojamąjį. Ši patirtis gali būti įgyjama tik autonomiško, patyriminio mokymosi metu.

ENThe article examines provision of supervisions in social work at theoretical and empirical levels. Part one of the article introduces a theoretical model of supervisions in social work and part two reveals practical experience of the supervision process. By applying supervisions in the practice of social work, the complexity of professional work is re-considered; professional knowledge, values and skills are passed on and reviewed; and emotional support is provided for the supervised. Following the holistic approach, supervision comprises four parts: an institution, a supervisor, the supervised and a client. The culture and traditions of supervision have an impact on a social worker and the institutional system, and vice versa. In this way supervision encourages social work changes in a certain sociocultural environment. Currently, intensive formation of the provision of supervision services in social work practice and the profession of social work is under way in Lithuania, when by integrating the experience of other countries, an authentic system typical of the sociocultural situation in Lithuania is being built. Provision of supervision in the process of studies of social work enables educating a specialist who is ready to accept the service of supervision as a form of professional development. Supervision helps to relate different levels of social work: science, studies and practice. One of the fundamental elements of the supervision process is creativity. During the supervision process, unpredictable and unforeseen changes and interactions take place, which surprise both the supervisor and the supervised. This experience can be gained during autonomous experience learning only.

ISBN:
9789984775241
ISSN:
1392-3137; 2351-6569; 1691-3264
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28998
Updated:
2019-07-24 14:55:14
Metrics:
Views: 37    Downloads: 8
Export: