Pedagogų ir būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagogų ir būsimųjų pedagogų skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencija
Alternative Title:
Educators and future educators’ competence of acknowledging and tolerating diversity
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2015, Nr. 24, p. 4-24
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos pedagogų ir būsimųjų pedagogų vertybės, žinios ir gebėjimai, susiję su besimokančiųjų skirtybių pripažinimu ir toleravimu. Pedagogai ir būsimieji pedagogai patys įsivertino kompetenciją anketinės apklausos metodu. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetencija apima: 1) švietimo prieinamumo užtikrinimą visiems mokiniams; 2) inkliuzinio ugdymo, kaip būdo, užtikrinančio kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą, pripažinimą; 3) nuostatą, kad skirtingi ugdymosi poreikiai – ne kliūtis; 4) inkliuzinio ugdymo sampratą; 5) gebėjimą laikytis inkliuzinio ugdymo nuostatų praktikoje. Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, jog pedagogai ir studentai išreiškė bendrą vertybinę orientaciją: išryškėjo pozityvus požiūris į inkliuzinį ugdymą; inkliuzinis ugdymas pripažįstamas kaip būdas užtikrinti kiekvieno besimokančiojo poreikių tenkinimą. Tačiau respondentai nėra įsitikinę, ar tiksliai suvokia inkliuzinį ugdymą. Pedagogai mano, jog jie geriau negu studentai supranta inkliuzinio ugdymo sąvoką, pagrindinius principus. Tyrimu nustatyta, jog studijuojama pedagoginių studijų programa (specializacija) daro įtaką studentų kompetencijai, t. y. būsimieji specialieji pedagogai geriau nei dalyko pedagogikos studentai vertina savo skirtybių pripažinimo ir toleravimo kompetenciją visose 5 srityse. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentai, studijuojantys skirtingų despecializacijų pedagoginių studijų programose, demonstruoja skirtingas vertybines orientacijas, susijusias su besimokančiųjų skirtybėmis ir jų toleravimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsimieji pedagogai; Inkliuzinis ugdymas; Kompetencija; Kompetencija: Pedagogai; Pedagogai; Požiūris; Competence; Future pedagogues; Inclusive education; Pedagogues.

ENThe article analyzes educators and future educators’ values, knowledge and abilities related to the acknowledgement and tolerance regarding students. Educators and future educators evaluated this competence in the form of questionnaire. The empirical data revealed that the competence of acknowledging and tolerating diversity embraces: 1) the assurance of the availability of education for all students; 2) the acknowledgement of inclusive education as a measure, ensuring the needs of all students; 3) the provision that different education needs are not an obstacle; 4) the conception of inclusive education; 5) the ability to follow the provision of inclusive education in practice. Having concluded the results of the research, it became clear that educators and students expressed a general value orientation: a positive approach to inclusive education became apparent; inclusive education is acknowledged as a measure, ensuring the needs of all students. However, the respondents are not sure whether they correctly understand the conception of inclusive education. Educators believe that compared to students they better understand the conception of inclusive education and its main principles. The research identified that pedagogic education programme (specialization) influences students’ competence which means that future special pedagogy students better evaluate their competence of acknowledging and tolerating diversity in all 5 spheres compared to educators of a specific subject. The results show that educators, studying in different pedagogic specialization programmes demonstrated different value orientations related to the acknowledgment and tolerance of the diversity of students. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54369
Updated:
2019-07-21 12:08:37
Metrics:
Views: 61    Downloads: 17
Export: