Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška Lietuvos mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška Lietuvos mokyklose
Alternative Title:
Expression of didactic competence of pedagogues in Lithuanian schools
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 86, p. 23-29
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTReikalavimai pedagogų didaktinei kompetencijai keičiasi kartu su požiūriu į mokymosi prigimtį bei galimybes, taip pat kintant nacionaliniams ugdymo tikslams. Šiuo metu didaktinės kompetencijos kaitos poreikį lemia naujoji mokymosi teorija, grindžiama konstruktyvizmo bei socialinės kultūros teorinėmis idėjomis. Straipsnio autoriai pateikia prielaidą, kad švietimas yra viena konservatyviausių socialinio gyvenimo sričių, o pedagogai linkę pasitikėti senais, jau išmėgintais metodais. Taigi straipsnio keliamas tikslas – ištirti, kokie pedagogų didaktinės kompetencijos raiškos ypatumai būdingi Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms. Straipsnyje analizuojama pedagogų didaktinės kompetencijos kaita edukacinės paradigmos esminių pokyčių sąlygomis. Apžvelgiama pedagogo didaktinė kompetencija, asmens savybės, lemiančios ugdymo veiklos efektyvumą. Straipsnio objektas nagrinėjamas remiantis konstruktyvistiniu požiūriu, sociokultūriniu požiūriu bei didaktinės kompetencijos koncepcija. Atliktas tyrimas, apklausiant įvairių vietovių Lietuvos mokytojus. Tyrėjai vertino mokytojų darbo stilių pagal jų naudojamus metodus. Tyrimas parodė, jog dauguma mokytojų dirba, vadovaudamiesi poveikio, rečiau – sąveikos paradigma. Lietuvos pedagogai neturi vieningo mokymo stiliaus,dažniausiai jų mokymo metodai yra keleto stilių derinys. Konstruktyvizmo (mokymosi) idėjas atspindintys metodai Lietuvoje yra taikomi itin retai, naujausiais metodais dirbančių mokytojų yra mažuma. Taip pat straipsnyje apžvelgiami moksleivių mokymosi motyvacijos ypatumai, komentuojama tai, kaip jie turėtų daryti įtaką pedagogų veiklai.Reikšminiai žodžiai: Pedagogo didaktinė kompetencija; Mokymosi paradigma; Konstruktyvizmas; Teachers didactic competence; Learning paradigm; Constructionism position.

ENRequirements to didactic competence of pedagogues change with the attitude to the nature and possibilities of learning and with the goal of national education changing. At present the need for a change in didactic competences is determined by the new theory based on theoretical ideas of constructivism and social culture. The authors of the article present the supposition that education is one of the most constructive spheres of social life. Hence, the article is aimed at investigating what peculiarities of the expression of didactic competence of pedagogues are characteristic of Lithuanian schools of general education. The article analyses a change in didactic competence of pedagogues under the conditions of essential changes in the educational paradigm. Didactic competence of a pedagogue and his personal qualities determining the efficiency of the educational activity are reviewed. The investigation was carried out by surveying teachers from different localities in Lithuania. The investigated evaluated style of work of teachers according to the methods used. The investigation showed that the majority of teachers worked following the paradigm of effect rather than that of interaction. Lithuanian pedagogues have to uniform style of teaching, most often their teaching methods is a combination of several styles. Methods that reflect the ideas of constructivism (learning) in Lithuania are applied especially rarely, the minority of teachers work applying the latest methods. The article also reviewed peculiarities of pupils’ learning motivations, pointed out how they should affect the activity of pedagogues.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9247
Updated:
2018-12-17 11:57:35
Metrics:
Views: 134    Downloads: 19
Export: