Self-directed learning processes of pedagogical staff at school as a learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Self-directed learning processes of pedagogical staff at school as a learning organization
Alternative Title:
Pedagoginio personalo savivaldaus mokymosi procesai mokykloje kaip besimokančioje organizacijoje
Keywords:
LT
Besimokančios mokyklos pedagoginio personalo savivaldas mokymosi procesus skatinančios sąlygos ir veiksniai; Besimokančios mokyklos pedagoginis personalas; Besimokanti organizacija; Learning organization; Savivaldus mokymasis.
EN
Conditions and factors promoting self-directed learning processes of pedagogical staff in a learning school; Pedagogical staff in a learning school; Self-directed learning.
Summary / Abstract:

LTPersonalo savivaldaus mokymosi procesų pažinimas įgalina suvokti besimokančios organizacijos esmę, jos sąveiką su edukaciniais bei vadybiniais reiškiniais. Šių procesų raiškos tyrimas tampa aktualia moksline problema, kurią konkretizuoja klausimai: kokių teorijų pagrindu galima pagrįsti pedagogų savivaldaus mokymosi procesus besimokančioje mokykloje? Kaip galima stiprinti mokyklą kaip besimokančią organizaciją, įprasminant pedagoginio personalo savivaldaus mokymosi procesų raišką? Straipsnio tikslas – ištirti šiuolaikinės mokyklos kaip ypatingo tipo besimokančios organizacijos pedagoginio personalo savivaldos mokymosi procesų raišką. Tyrimas, taikant duomenų rinkimo metodą – anketinę apklausą, buvo organizuotas 26 Šiaurės Lietuvos regiono vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo dalyvių imtį sudarė 340 pedagogų. Empirinis tyrimas parodė, kad pedagogų savivaldaus mokymosi procesų sklaidą besimokančioje mokykloje skatina šios sąlygos: edukacinės ir mokymosi aplinkos bei poreikiai individualiam mokymuisi, atliekant naujus vaidmenis, visų pirma, profesinėje mokymosi srityje ir tik po to asmeninio bei visuomeninio gyvenimo srityse. Besimokančios mokyklos pedagogams yra reikšmingi tokie savivaldų mokymąsi įtakojantys veiksniai: mokymosi proceso planavimas, tobulėjimo ir mokymosi motyvacijos stiprinimas bei savarankiškumo ir atsakomybės už mokymąsi bei jo rezultatus skatinimas. Pedagoginiam personalui yra nepakankamai reikšmingi tokie savivaldų mokymąsi įtakojantys veiksniai: grįžtamojo ryšio realizavimas mokymosi procesuose bei mokymosi plano įgyvendinimas.

ENThe article examines the manifestation of self-directed learning processes of pedagogical staff as the outcome of new educational culture at school as a leaarning organization. Self-directed learning conception is based on social – cognitive learning theories (social learning, experiential learning, learning throuth action, learning throuth reflection, critical thinking, etc.) The article focuses on educational environments (formal and non-formal) that support the learning processes of pedagogical staff at school and grant new social-cognitive experience, status, roles (researcher, innovator, advocate of chnges, etc.), competences of managerial activity and values to the learners. Findings of the empirical research allow stating that thefollowing conditions and activities, promoting informal learning, are important: supporting the educators‘ need for individual learning in different environments, while focusing on Professional role of the educator as well as their role as a member of family and society, cognitive functions of communications in pedagogical activity, ability to assume responsibility for learning and its results, selection and implementation ofnsuitable strategy. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33533
Updated:
2018-12-17 12:55:34
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: